Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bygger Hållbara Sociala Relationer

Skapad 2019-12-23 13:28 i Tottens förskola Åre
Förskola
Möjligheternas förskola i tiden – en demokratisk mötesplats och barnens arena, där alla vuxna står upp för barnens rättigheter. En förskola där barns rättigheter är utgångspunkten.​ En förskola där vi ger barnen möjlighet till utbildning.​ En förskola där vi räknar med barnen ur ett samhällsperspektiv. ​ En förskola där vi skapar möjligheter för barnen att uttrycka sig. ​ En förskola där vi lyssnar på det barnen uttrycker.​ En förskola där vi låter det barnen uttrycker påverka dagarna. ​ En förskola där vi gör barnen medvetna om att de är med och påverkar.

Innehåll

Hållbara sociala relationer, vad innebär det för individen och barngruppen?

Vad
Vårt arbete i utbildningen grundar sig i skollagen, diskrimineringslagen, de globala målen inom hållbar utveckling och FN:s barnrätts-konvention. Läroplan för förskolan. På förskolan och på lågzon vill vi ge barnen rättigheter, det kan vara att vi lyssnar in barnen och försöker se vad de uttrycker, se vad de är intresserade av för att bygga vidare på låta det som barnen uttrycker påverka dagarna.

Det innebär också att vi vill skapa Hållbara Relationer, att vi pedagoger ska lyssna. Barnen på lågzon uttrycker sig på så många olika sätt, inte bara genom det verbala, utan genom kroppsspråk, blickar, de visar känslor för olika saker/ting och situationer. Det kräver att vi pedagoger är tillåtande och genuint intresserade av att reflektera och samtala med ditt/ert/era barn. Samtidigt ställs de även krav utifrån förmåga på barnen att ta del av gruppens perspektiv, likväl sitt eget perspektiv.

I förskolan arbetar vi mycket med gruppen, att se individen i gruppen och följa processerna i barnens lärande.

Varför?
På förskolan ska utbildningen grunda sig i en positiv framtidstro och ge barnen möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling, såväl ekonomisk och social som miljömässig. Empati för varandra, mångfald och oliktänkande är jätteviktigt, ett lärande som barnen behöver kompetens i ute i vuxenlivet. Vi är ju här, här i förskolan för att lära oss. Att lära tillsammans i dialog, i samspel med andra är jätteviktigt och det tar aldrig slut. Vuxna och barn, frågor som väcks tillsammans i samtal, men även den individuella rätten att få uttrycka sig.

På lågzon vill vi ge alla barn möjligheter, möjligheter att få uttrycka sig genom olika uttrycksformer, olika material, ta del av olika metoder och introduceras i det som barnen är intresserade av utifrån barnens eget perspektiv. Genom vårt förhållningssätt som grundar sig i det kompetenta barnet möjliggör vi för barnen att utforska och skapa hållbara sociala relationer, både till de andra barnen, till oss vuxna men även till vårt material i de olika miljöerna. Tillgänglighet, att nå material, ta del och vara en del av dokumentationen och reflektionen är A och O. Att tro på barnens kompetenser, ställa krav för att utvecklad vidare utifrån olika sätt att uttrycka sig ger glädje och ett lustfyllt lärande.

Hur 
På förskolan kommer barnen att inhämta och utveckla kunskaper och värden som ska främja barnens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Vi vuxna är förebilder och skapar förutsättningar för barnen att utveckla detta och genom vårt sätt att organisera utbildningen, både i den fysiska miljön men även i de rutiner och förhållningssätt utifrån barnets bästa. Det handlar även om att vi skapar en likvärdighet genom den pedagogiska dokumentationen för att reflektera och inta normkritiska perspektiv. Hållbara sociala relationer innebär inte bara den relation barnet skapar mellan sig sig och de andra barnen utan det är även i relationer med och vuxna, i de olika lärandemiljöerna samt i samhället. Kommunikationen utgår i från att vi är barnets språkrör, lyssnande, tillåtande, intresserade av barnens perspektiv, väcker frågor, främjar mångfald och oliktänkande, se möjligheter och att det förhåller sig till läroplanen för förskolan.

 

Hur skall vi arbeta för att komma dit?

Vi arbetar för att lärandemiljöer skall vara inbjudande och tillgängliga. Jag som 1-2 åring når materialet, kan uttrycka mig såsom jag vill och tillsammans med andra. Att samlära, lära av varandra och hjälpa en vän, skänker glädje och ökar den empatiska förmågan. Att bjuda in någon i leken, att lera, måla och rita tillsammans på förskolan och inkludera hjälper barnen att ”känna in”, utveckla förmågan att dela med sig, leka tillsammans och lyssnande skärps. Alla barn på lågzon är viktiga, viktiga för varandras utveckling och att få uttrycka sina åsikter, tycka och bli lyssnade till. 

Barn har rätt till utbildning.

Alla pedagoger, barn och föräldrar är viktiga. Att förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och för de grundläggande demokratiska värderingarna är vårt arbete. Alla spelar roll varje dag! Respekten hos oss på förskolan kan också innebära att vi alla är rädda om varandras, förskolans material/saker/miljö. Att vi hjälps åt att med materialvård, återbruk som kan innebära att rena skoskydd läggs tillbaka för att återanvändas. Att barnens västar hängs upp på krokarna i hallen vi hemgång, så att de återigen kan användas utan att köras i tvättmaskinen...ja vi tänker på vår miljö, ute och inne. Vi tänker, lär och samtalar om hur resurserna används både i barnens närmiljö, förskolan och i hemmet men också på hur det ser ut världen.

Samtalen kommer naturligt, tex. Vid måltider. Att äta lunch och känna efter i min egen kropp hur mycket mat som kroppen behöver idag. Att ta lagom och inte slänga bort mat är en del av lärandet och hållbarhet.

När det gäller uttrycksformer , så fokuserar vi lite extra på Lera, Rita/Teckna, Måla. Vi vill att barnen ska få möjlighet att närma sig material och miljöer som kanske inte tidigare utforskat. Att skapa med lera, känna lusten till ett material som är flexibelt kan vara Såå spännande. Vi utforskar tillsammans, barn och pedagoger.

Kom gärna in på förskolan och ta del av arbetet, kanske märker ni redan nu något därhemma, vad barnen upplever och får ett förändrat lärande i?

Ni föräldrar får gärna kommentera här på Unikum, eller skriva ned på en lapp era tankar, spår ifrån det som barnen lär och ta del av. Det hjälper oss vidare i planeringen för ditt/dina barn. Att ge alla barn en sådan bra verksamhet som möjligt på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: