Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema skogen

Skapad 2019-12-30 11:24 i Finnboda Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
I Lpfö18 har ordet verksamhet ersatts av utbildning för att förtydliga vårt undervisningsuppdrag i förskolan. I skollagens första kapitel definieras utbildning som "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Det innebär att undervisningen är en del av utbildningen. Undervisning i sin tur definieras i skollagens första kapitel som "sådana målstyrda processer (…) som syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden". Både mål och process är framåtskridande ord, därför behöver vi i förskolan, när vi gör undervisningsplaner, komma överens om vilka mål vi ska arbeta mot innan undervisningen genomförs. Därav är frågorna i Dibbers planeringsmall för undervisning uppbyggd i en specifik ordning. Under undervisningens genomförande och efteråt tittar vi på utbildningen och undervisningen och frågar oss "lär sig barnen det avsedda?" "vad behöver vi göra för att öka måluppfyllelsen?". Dessa frågor är en del av reflektion och analys i undervisningsprocessen. I planeringen av undervisningen ska vi också organisera så att barnens reflektioner blir en del av reflektionsmaterialet som sedan analyseras. Efter reflektion och analys finns "nästa steg", det finns med eftersom målstyrda processer i förskolan är utan slut, vi blir aldrig klara eller fulländande. Undervisningen är något som fortskrider under hela barnets förskoletid. Se skolverkets bild av undervisningsprocessen nedan. Bilden är i form av en cirkel som aldrig tar slut. Dibbers planeringsmall för undervisning är uppdelad i fyra steg: 1. Undervisningsplanering 2. Reflektion 3. Analys 4. Nästa steg Källa: Skollagen "Uppdrag undervisning" av Källhage och Malm

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 • Vad ska läras ut?
  Barnen får möjlighet att utveckla kunskap om vikten av att vara aktsam om naturen och allt levande i den samt samspelet i naturen. 

 • Varför?
  För att medföra ett sunt förhållningssätt till naturen för en hållbar utveckling.

 • Hur ska undervisningen genomföras?

  Vi samlar fakta tillsammans genom lärplattan, litteratur och samtal tillsammans i grupp samt genom att vistas ute i naturen. Vi kommer att skapa en dokumentationsvägg där vi samlar all fakta som gör det överskådligt för barnen och kan fungera som ett diskussionsforum.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Genom att samtala kring det vi ser på vår dokumentationsvägg kan vi synliggöra barnens lärande, vägleda dem i att se samband och hitta var de befinner sig i sitt lärande. 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För hela barngruppen.

 • Av vem?
  Av hela arbetslaget

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  - Vi ser och hör att barnen förankrat sin kunskap i naturliga samtal med varandra och med oss.
  - Vi ser att barnen använder sin kunskap för att utveckla sin lek.
  - Vi ser att barnen själva tar initiativ till att utveckla sin kunskap vidare. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: