Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vampyren i Blackeberg

Skapad 2020-01-02 13:42 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola F Svenska som andraspråk
Du har nu läst boken Vampyren i Blackeberg som är skriven av Niklas Drake. Boken kommer redovisas på två sätt. Du ska skriva en bokrecension som bland annat ska innehålla personbeskrivningar av de viktigaste karaktärerna (personerna) i boken. Vi ska också ha ett boksamtal kring boken.

Innehåll

Vampyren i Blackeberg                                                                                 Bokrecensionen ska vara klar vecka 6

 

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.”

”Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.”

”Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.”

 

 

Tänk på

 • Att använda ett så bra språk som möjligt. Tänk på stavningen.

 • Skiljetecken (punkt, kommatecken, stor bokstav etc).

 • Styckeindelning (passande underrubriker)

 


Sammanfatta handlingen

Presentera boken, med titel och författare.

Sammanfatta handlingen från början till slut (kortfattat, max ca. 400 ord). 


Huvudperson/huvudpersoner


Vilka är de viktigaste personerna?
 Beskriv bokens huvudpersoner noga. Hur är de som personer? Vilka karaktärsdrag har de? Hur behandlar de människorna i deras omgivning?


Miljöbeskrivning

Beskriv var boken utspelar sig. Utspelar sig boken i hemmiljö, i skolan, utomhus, i en lekpark till exempel? Hur ser det ut i den miljö som boken utspelar sig? 


Viktiga händelser

Berätta om några viktiga händelser i boken och vad dessa händelser eventuellt leder till? 

Det förekommer en hel del otäcka händelser i boken. Berätta hur du upplevde att läsa om dessa otäcka händelser.


Slutet

Hur slutar boken? Känns slutet trovärdigt?
  

Budskap 

Tycker du att boken har ett budskap? Vilket budskap skulle det vara i så fall? Varför tycker du så?

Kan du hitta något budskap som går att läsa mellan raderna? Motivera.

Vad vill författaren säga med boken? Kan man lära sig något mer av boken?

Egna åsikter

Vad tycker du om boken? Motivera!

Vad har du lärt dig av boken?

 

Uppgifter

 • Personbeskrivningar Vampyren i Blackeberg

Matriser

SvA
SVA Matris åk 7-9 Domnarvets skola

F
E
C
A
LÄSA
Läsflyt och lässtrategier
 • SvA
Eleven behöver träna på att läsa med flyt och att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
LÄSA
Sammanfatta handlingen
 • SvA
Eleven behöver träna på att sammanfatta texter och att kommentera centrala delar utifrån tidsaspekter och orsakssamband.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
LÄSA
Tolka och resonera
 • SvA
Eleven behöver träna på att tolka och resonera kring verkets budskap utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsrfrågor.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
LÄSA
Verk och upphovsman
 • SvA
Eleven behöver träna på att resonera kring verk och upphovsman för att kunna dra slutsatser om sambandet mellan verk och upphovsman.
Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.
SKRIVA
Skrivregler och språklig variation
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning, anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
SKRIVA
Berättande texter
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva berättande texter med enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi och enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SKRIVA
Källkritik
 • SvA
Eleven behöver träna på att söka, välja ut och sammanställa information med ett källkritiskt förhållningssätt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
SKRIVA
Källkritik: sammanställa information
 • SvA
Eleven behöver träna på att skriva enkla sammanställningar med fungerande kunskapsrelaterat språk, struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
SKRIVA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier för att förtydliga, förstärka och levandegöra texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Skriva
Ge omdömen och bearbeta text
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att ge omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
SAMTALA
Samtala och diskutera
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att kombinera ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk för att kunna samtal om och diskutera varierande ämnen.
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
SAMTALA
Argumentera
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
TALA
Språkliga strategier
 • SvA
Eleven behöver fortsätta träna på att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
TALA
Muntlig framställning
 • SvA
 • SvA
 • SvA
Eleven behöver träna mer på att förbereda och genomföra muntliga redogörelser med en fungerande struktur, innehåller och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur, innehåll och språk och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
TALA
Svenska språket
 • SvA
Eleven behöver få ökad förståelse för språkliga varianter inom svenskan och svenska språkets tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: