Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Privatjuridik 100p Köp, avtal och konsumenträtt

Skapad 2020-01-05 18:23 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Juridik
"Köp och andra avtal" samt "Konsumenträtt" Vi arbetar med vad ett avtal är och vad det innebär att ingå avtal samt vilka rättigheter och skyldigheter olika konsumentgrupper har vid köp av varor respektive tjänster. Vi granskar också dagens konsumtionsrätt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Innehåll

Privatjuridik

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet juridik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Den ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av dagens samhällsliv samt stimulera dem till att verka för ett rättssystem som värnar alla människors lika värde. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridik språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala ska eleverna ges möjlighet att använda det juridiska språket. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmågan att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor.

Undervisning i ämnet juridik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Kunskaper om centrala rättsområden

Kunskaper om juridiska begrepp samt förmåga att använda dessa.

Kunskaper om enkla och vanligt förekommande juridiska dokument samt förmåga att upprätta sådana.

Förmåga att identifiera, analysera och lösa juridiska problem utifrån fallbeskrivning samt att tolka och använda relevanta rättsregler.

Förmåga att identifiera och diskutera juridiska frågor i samhället ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.

Som stöd för ditt arbete och kunskapsinhämtning för områdena "Köp och andra avtal" kapitel 8 samt "Konsumenträtt" kapitel 9 använder du dig av:

- De föreläsningar som sker i klassrummet,

- Läroboken Privatjuridik kapitel 8 och 9 sidorna 146-177

- PP som du hittar under uppgifter här nedanför.

- Kompendiet kring ord och begrepp samt övningsuppgifter som delats ut i klassrummet .

- Dokumentet "Inför prov i Privatjuridik kapitel 8 och 9" som du hittar nedan under uppgifter.

 

Arbetssätt

 • Du deltar i genomgångar av läraren och antecknar i ditt kollegieblock eller i din dator .
 • Egen inläsning i läroboken samt att du arbetar med att besvara frågor i lärobok och de arbetsblad som klassen får del av. Skriv både fråga och svar när du arbetar med uppgifterna.
 • Vi ser på film inom ämnesområdet.
 • Klassen hjälps åt att framställa frågekort med svar som sedan används för att öva in arbetsområdet.
 • Grupp- och klassdiskussioner där du deltar aktivt.
 • Om du är frånvarande vid något tillfälle får du ta reda på vad du missat genom att fråga läraren eller en klasskamrat. Viss information om lektionstillfällen kan du återfinna under Bloggen här i Unikum.

 Hur ska Arbetsområdet avslutas?

Vi kommer att avsluta arbetsområdet med en skriftlig redovisning (salstenta, hemtenta med seminarium). Du väljer den redovisningsform som passar dig bäst. Din hemtenta hämtar du vid tiden för salstentan.

Du kommer få respons på dina uppgifter muntligt och/eller via Unikum.

 

Hur bedöms dina kunskaper?

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån ditt arbete under lektionstid samt den uppgift du genomför skriftligt (salstenta eller hemtenta) Du kommer att bedömas enligt matrisen nedan.

Uppgifter

 • Hemtenta kapitel 8 och 9 Avtal och konsumenträtt

 • PP Konsumenträtt

 • PP Konsumenträtt

 • Vad du behöver kunna inför provet i Avtalsrätt och Konsumenträtt

 • Vad du behöver lära dig inför provet i Avtalsrätt och Konsumenträtt

 • PP Köp och andra avtal

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.
  Jur  -
 • Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.
  Jur  -

Matriser

Jur
Privatjuridik 100p

Köp och andra avtal samt Konsumenträtt

E
D
C
B
A
Juridiska områden och begrepp
Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också översiktligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt för delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med viss säkerhet i relevanta sammanhang.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av de juridiska områden som rör privatpersoner. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för innebörden av juridiska begrepp och använder dem med säkerhet i relevanta sammanhang.
Lösa prolem inom privatjuridik
Utifrån enkla fallbeskrivningar löser eleven med tillfredsställande resultat givna problem inom olika privatjuridiska områden med hjälp av given rättskälla. Dessutom för eleven enkla resonemang om lagstiftningens effekter och drar enkla slutsatser.
Utifrån fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med tillfredsställande resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade argument, för välgrundade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade slutsatser.
Utifrån komplexa fallbeskrivningar identifierar och beskriver eleven utförligt och nyanserat problem inom olika privatjuridiska områden och löser dem med gott resultat genom att välja, tolka och tillämpa relevant rättskälla. Dessutom motiverar eleven sitt lösningsförslag med välgrundade och nyanserade argument, för välgrundade och nyanserade resonemang om lagstiftningens effekter och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Rättsfilosofi och etik
Eleven beskriver översiktligt privatjuridiska frågor i samhället och för enkla resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt privatjuridiska frågor i samhället och för välgrundade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat privatjuridiska frågor i samhället och förvälgrundade och nyanserade resonemang om dessa frågor ur rättsfilosofisk och etisk synvinkel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: