👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och organisation inom vård och omsorg

Skapad 2020-01-06 15:54 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Vård och omsorg Gerontologi och geriatrik
I detta tema ska vi lära oss om lagar och regler som berör hälso - och sjukvården.

Innehåll

Vi kommer arbeta i ett gemensamt Tema i kurserna Vård och omsorgsarbete 2 samt Vård och omsorg vid demens(se nedan) Enskilda uppgifter ska lämnas in i UNIKUM. Vi kommer arbeta på lektioner under v 2-4 

 

 

 

 

 

 

TEMA

Lagar  och regler inom vård och omsorg

Vård och omsorgsarbete 2  - kapitel 3
Vård och omsorg vi demenssjukdomar sidor 161-169)

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som reglerar hälso- och sjukvård och socialtjänst samt personalens ansvar och skyldigheter.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området relaterade till det dagliga arbetet.
 • Hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation på riksnivå, regional nivå och lokal nivå.

Kunskapskrav

 • Eleven redogör för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet. Dessutom beskriver eleven hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation.(Vår 2)
 • Dessutom beskriver eleven samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om demenssjuka samt ger exempel och diskuterar översiktligt utifrån exemplen hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet.(Ger)

 

Uppgift 1 - Gruppuppgift

 

 

Hälso och sjukvården s organisation s 21-26

 

 

Hur är organisationen uppbyggd för stat, landsting och kommun? Vam ansvarar för vad?. Lärargenomgång

 

Vad innebär

·      Primärvård

·      Länssjukvård

·      Regionsjukvård

·      Hur fungerar Tiohundra

 

Gör ett översiktligt collage av det område ni tilldelats och redovisa sedan det  för klassen

 

 

 

Uppgift 2 – enskild uppgift

 

Socialtjänstens organisation

 

Läs på sidan 28-29 i boken Vård och omsorgsarbete 2

 

Samt på

 

Norrtälje kommuns hemsida för stöd och omsorg

https://www.norrtalje.se/info/stod-och-omsorg/

 

 

Ta reda på och beskriv översiktligt till nyanserat hur socialtjänsten är organiserad i Norrtälje kommun.

 

Läs på hemsidan(du kan gå via länken) och välj sedan TRE områden du beskriver. TVÅ skriver du översiktligt  om och ETT OMRÅDE  utvecklar du utförligt till nyanserat. Vad erbjuder de för hjälp eller stöd. För en nyanserad ska du reflektera kring de svårigheter som  man kan möta både som enskild och den som ger stöd.

 

Välj  3 av  nedanstående område

·      Ekonomi

·      Funktionsnedsättning

·      Familj, barn och unga

·      Trygg i Norrtälje

·      Missbruk och beroende

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagar och ansvar inom vård och omsorg

 

 

Vi kommer att börja med att prata om lagarna och systematiskt kvalitetsarbete. Lärargenomgång. Powerpoint kommer läggas ut i lärloggen efter lektionen.

 

Uppgift 3 – Enskild uppgift

 

Välj ut 3 lagar som du beskriver översiktligt . För en högre bedömning utvecklar du en av dem utförligt till nyanserat

 

Aktuella lagar

Hälso och sjukvårdslagen HSL

Socialtjänstlagen SOL

Patientlagen

Patientsäkerhetslagen

Lex Maria

Patientdatalagen

Smittskyddslagen

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga LVU

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall LVM

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete - lärargenomgång

 

·      Hur arbetar man med kvalité och säkerhet inom vård och omsorg

·      Avvikelsehantering

Film

 

 

https://vemfargoravad.socialstyrelsen.se/sida/ledningssystem-systematiskt-kvalitetsarbete

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2011-6-38.pdf

 

 

 

 

Uppgift 4 - gruppuppgift

 

Camilla delar in.

 

 

 https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/

 

Läs i Boken Vård och omsorg vid demenssjukdomar s 161-169

 Ni kommer få ett patientfall att diskutera

 

"Selma glöms bort"

 

Uppgifter

 • Nollvision

 • Selma glöms bort

 • Enskild uppgift lagar inom vård och omsorg

 • Diplom webbutbildning Nollvision

 • Enskild uppgift socialtjänstens organisation

 • Inlämningsmapp för enskild uppgift Socialtjänsten

 • Grupparbete 14/1

Matriser

Vår Ger
Lagar och organisation inom vård och omsorg

Rubrik 1

Nivå 2
Nivå 1
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Eleven redogör utförligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet
Eleven redogör översiktligt för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet
Eleven redogör utförligt och nyanserat för relevanta lagar och andra bestämmelser inom vård- och omsorgsområdet
Ny aspekt
Dessutom beskriver eleven utförligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation
Dessutom beskriver eleven översiktligt hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens organisation
Ny aspekt
Dessutom beskriver eleven utförligt samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om demenssjuka samt ger flera exempel och diskuterar utförligt utifrån exemplen hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet
Dessutom beskriver eleven översiktligt samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om demenssjuka samt ger exempel och diskuterar översiktligt utifrån exemplen hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat samhällets intentioner i lagar och andra bestämmelser för vård och omsorg om demenssjuka samt ger flera exempel och diskuterar utförligt och nyanserat utifrån exemplen hur intentionerna omsätts i det dagliga arbetet