Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk vårterminen årskurs 3

Skapad 2020-01-06 17:33 i Lekstorpsskolan Lerum
Grundskola 3 Svenska som andraspråk
I ämnet svenska som andraspråk ska du få öva på • att tala, • att skriva och • att läsa. Det ska du få göra för • att bli säkrare, • att kunna göra det på olika sätt och • att det ska bli roligare när du gör det.

Innehåll

Bedömning

 

Skolverket. Nya Språket lyfter.

När du slutar årskurs 3 ska du kunna läsa flytande, lätt känna igen hela ord och förstå det du läser.

 

Läsa

Observationspunkter

 • Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
 • Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.

 

Du ska visa att du kan

 • ta eget initiativ till att läsa,
 • samtala om det du läst,
 • ta hjälp av bilder och det du redan vet för att förstå det du läser,
 • läsa mellan raderna för att förstå det du läst utifrån sådant du själv varit med om,
 • dra slutsatser och gissa vad som ska hända när du läser och
 • rätta dig själv när du läser.

 

Skriva

Observationspunkter

 • Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
 • Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.

 

Du ska visa att du kan

 • använda det du redan kan och vet när du ska skriva,
 • söka reda på information,
 • använda ordböcker,
 • skriva faktatexter,
 • planera det du ska skriva,
 • skriva tydligt med inledning, huvudinnehåll och avslutning,
 • använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver,
 • ändra det du skrivit när du läst igenom det och
 • ändra det du skrivit när du fått tips och råd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  SvA  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • De berättande texter eleven skriver har en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: