Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Naturvetenskap och teknik, 2020 mellan barn

Skapad 2020-01-07 08:43 i Bara backar förskola Svedala
Grovplanering för mellan barnen i Naturvetenskap och teknik
Förskola
Grovplanering Naturvetenskap och teknik Mellan barnen

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: VT 2020

Barngrupper: Mellanbarn

Målkluster:

Naturvetenskap och teknik: Arbeta utforskande och uppföljande mot att barnen ska få en förståelse för samband i naturen och samhället. Ge förutsättningar och öppna upp för dialoger och utforskande.

Syfte/Mål: Genom en tydlig struktur på dagen och arbete över tid skapa igenkänning både kring rutiner, i undervisningen och i utbildningen. Vi ska arbeta med ett problembaserat lärande med öppna frågor som ger barnen möjlighet att hitta egna lösningar. Ge barnen en förståelse för vad hållbarhet innebär och ge barnen en framtidstro där de förstår att de kan förändra och påverka.

Innehåll: Undervisningstid 9.00-11.00 måndag och onsdag. Resten av dagen/dagarna är det utbildning.

 

Metoder: Vi ska fokusera denna terminen på Lesson study och Utvecklingspedagogiskt perspektiv.

Lesson study: Genom att arbeta med Lesson study som metod ska vi titta på hur vi agerar, hur barnen agerar och hur olika lektions och aktivitets upplägg fungerar. Vi ska prova olika idéer för undervisning med samma innehåll, filma och utvärdera hur vi bäst får alla barn delaktiga och hur deras tankar tas till vara.

Utvecklingspedagogiskt perspektiv: Genom att hålla fast vid uppgifter och aktiviteter vill vi utveckla ett kunnande och en förändring hos barnen. Undervisningen ska kännetecknas av en god interaktion mellan vuxen och barn.

Kärnämnen som ska beröras: VT 2020

Minne: I rutinsituationer, arbete över tid, upprepningar, återkoppling och igenkänning.

Kommunikation: Uppmuntra till kommunikation i undervisningen expandera barnens språk, tydliggöra med tredimensionellt material, bilder, TAKK och bildstöd, kommunikationskartor vid behov.

Koncentration: Genom att skapa intressanta och inbjudande undervisningsstunder. Utveckla barnens förmåga till koncentration genom att ha en tydlig struktur och upplägg på undervisningen. Skapa förutsättningar och förväntningar på barnen att stanna kvar i sitt utforskande.

Intersubjektivitet: I lärande om djur ska vi skapa förutsättningar för dialoger om djurets känslor vilket gör att barnet kan applicera det på sig själv.

Abstraktion: Skapa förståelse för symboler och tolka bildspråk.

Värdeord som ska beröras:

Mod: Tro på sig själv och att inte göra och säga det kamraten vill.

Engagemang: Göra barnen delaktiga och ge förutsättningar för inflytande.

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när våra leksaker går sönder?

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med stop tecken när något inte känns bra. Våga uttrycka sig verbalt i gruppen.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: