Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Naturvetenskap och Teknik Färggrupperna VT 2020

Skapad 2020-01-07 08:43 i Bara backar förskola Svedala
Förskola
Grovplanering för Färggrupperna Naturvetenskap och Teknik VT 2020 (äldrebarn). De äldre barnen arbetar i 4 färggrupper, röd, gul, grön och blå.

Innehåll

Pedagogisk grovplanering

Termin/Period: VT 2020

Barngrupper: Färggrupperna

Målkluster:

 

Naturvetenskap och Teknik: Arbeta utforskande i närmiljön och i vardagssituationer. Skapa förutsättningar för dialoger och utforskande.

Syfte/Mål: Genom en tydlig struktur på dagen och  arbete över tid skapa igenkänning både kring rutiner, i undervisningen och utbildningen. Vi ska arbeta med problembaserat lärande med öppna frågor som ger barnen möjlighet att hitta egna lösningar. Barnen ska känna att de kan påverka och förändra.

Innehåll: Undervisningstid 9.00-15.00 på torsdag. 

 

Metoder:

Lesson study:

Genom att arbeta med Lesson study som metod ska vi titta på hur vi agerar, hur barnen agerar och hur olika lektionens upplägg fungerar. Vi ska prova olika idéer för undervisning med samma innehåll, filma och utvärdera hur vi bäst får alla barnen delaktiga och hur deras tankar tas till vara.

Utvecklingspedagogiskt perspektiv:

Genom att hålla fast vid olika uppgifter och aktiviteter vill vi utveckla ett kunnande och en förändring hos barnen. Undervisningen ska kännetecknas av en god interaktion mellan vuxna och barn.

Kärnämnen som ska beröras: VT 2020

Minne: I rutinsituationer, arbete över tid, upprepningar, återkoppling och igenkänning.

Kommunikation: Uppmuntra till kommunikation i undervisningen, expandera barnens språk, tydliggöra med tredimensionellt material, bilder, TAKK och bildstöd, kommunikationskartor vid behov. Arbeta med att våga uttrycka sig i större grupper.

Koncentration: Genom att skapa intressanta och inbjudande undervisningsstunder. Utveckla barnens förmåga till koncentration genom att ha en tydlig struktur och upplägg på undervisningen. Skapa förutsättningar och förväntningar på barnen att stanna kvar i sitt utforskande.

Intersubjektivitet: I lärandet om djur ska vi skapa förutsättningar för dialoger om djurens känslor. Vilket gör att barnen kan applicera det på sig själv.

Abstraktion: Skapa förståelse för vad olika symboler och tolka bildspråk.

Värdeord som ska beröras:

Mod: Tro på sig själv och att inte göra och säga det kamraten vill.

Engagemang: Göra barnen delaktiga och ge förutsättningar till inflytande.

Hållbarhet: Plocka undan efter sig, se konsekvenser av sitt handlande t.ex. vad händer när våra leksaker går sönder? och hur värnar vi om vår miljö ute/inne.

Öppenhet: Våga visa känslor och få förståelse för vad jag vill och vad kompisen vill. Visa med stop tecken när något inte känns bra. Våga uttrycka sig verbalt i gruppen och stå för sin uppfattning.

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18

Matriser

Grovplaneringsmatris - (barngrupp)

Målkluster som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Språk och komunikation
Personlig och social utveckling
Matematik
Naturvetenskap och teknik
Kulturell identitet, motorik, skapande
Normer och värde
Inflytande

Metoder som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Lesson study
utveckla en lektion
Learning study
reflektera över ett barns lärprocess
Poststrukturell ingång
utgå ifrån barnen
Pragmatiskt perspektiv
barnens meningsskapande
Utvecklingspedagogiskt perspektiv
utmana och stötta genom lek och omsorg

Kärnämnen som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Koherens
förstå sammanhang och orientera sig. Sovra och sortera bland intryck.
Koncentration
styra och hålla kvar uppmärksamhet.
Minne
komma ihåg och uppleva förväntan. Lagring av upplevelser och erfarenheter
Intersubjektivitet
läsa av andra och vara tillsammans, dela varandras inre värld
Självbild
veta vem man är och vad man kan, vem är jag och vad kan jag (inte)
Kommunikation
förstå och göra sig förstådd, gemenskap och utbyte med andra
Exekutiva funktioner
planera, organisera och utföra handlingar, planera och organisera sitt beteende
Mentalisering
föreställa sig andras perspektiv och känslor, att föreställa sig och leva sig in i andra
Abstraktion
symbolisera och bilda begrepp, förståelse som bygger symboler
Generativt lärande
lära sig att lära, skaffa information och att lösa problem

Värdeord som ska beröras inom ramen för planeringen
1
Ingår i planering
2
Har berörts vid enstaka tillfällen
3
Har berörts vid flertalet tillfällen
4
Enligt planering
5
Ej enligt planering
Mod
Engagemang
Hållbarhet
Öppenhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: