👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö grundskola Matematik åk 7 - Algebra och Samband VT20 (v.2-14)

Skapad 2020-01-07 09:37 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Matematik
”Dear Algebra, please stop asking us to find your X. She is gone. Dont’t ask Y.”

Innehåll

 

Bildresultat för stockholm stadPlanering i matematik åk 7, Åsö Grundskola, VT20

X Kap 2 & 4 - Algebra och Samband

 

Centralt innehåll

·         Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck och ekvationer.

·         Algebraiska uttryck och ekvationer som är relevanta för eleven.

·         Metoder för ekvationslösning.

·         Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

·         Proportionalitet och procent samt deras samband.

·         Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

·         Procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden

 

Ämnesspecifika begrepp (Algebra/Samband)

·       Algebraiska uttryck, variabel, mönster, talföljd, ekvation, vänster led och höger led, prövning, antagande, likhet, obekant tal, koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo, graf, proportionell, medelhastighet, andel, förkortning, enklaste form, förlängning, del, det hela, decimalform, procentform

 

 

Tidsplan i tabellform:

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

2

 

VINTERLOV

 

VINTERLOV

Repetition

Taluppfattning/Geometri

Uppstart kap 2

Algebra

3

2.1 Algebraiska uttryck

Repetition

Algebra

2.2 Mönster

Läxa 5

4

Uppsamling

2.3 Förenkling av uttryck

2.4 Ekvationer

Läxa 6

5

Uppsamling

2.5 Problemlösning med ekvationer

2.6 Ekvationer med obekanta i båda leden

Läxa 7

 

6

OBS! Samtalsdagar: måndag (8-17), tisdag och torsdag (14-17)

 

Uppsamling

Blandade uppgifter

Repetition + Övningsprov

Läxa 8

7

Uppsamling

Uppstart kap 4

4.1 Proportionalitet

Skriftligt läxförhör (Algebra)

8

Uppsamling

4.2 Tid och rörelse

4.3 Sträcka, tid och hastighet

Läxa 13 

9

 

SPORTLOV

 

SPORTLOV

 

SPORTLOV

 

SPORTLOV

10

Uppsamling

4.4 Andel i bråkform

4.5  Andel i procentform (I)

Läxa 14 

11

Uppsamling

4.6 Andel i procentform (II)

 

4.7 Hur stor är delen

Läxa 15

12

Uppsamling

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Läxa 16

13

Uppsamling

Förmågorna i fokus

Repetition + Övningsprov

Repetition + Övningsprov

14

Repetition

Algebra/Samband

Repetition

Algebra/Samband

Repetition

Algebra/Samband

Prov Algebra/Samband

15

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

PÅSKLOV

 

Läxa

Läxan lämnas in enligt planeringen. Du ska göra så många uppgifter du kan och redovisa dem enligt läxkortet.

Glöm inte att rätta läxan och fylla i läxkortet innan du lämnar in den.

 

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Litteratur:

·         Matematik X. Undvall et al. Liber. 2017. kap 3, s. 112-163

·         Arbetsblad som läraren delar ut

 

Bedömning

·         Skriftliga prov

·         Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

 

 

Mål

Genom undervisningen i matematik ska du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

·         formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·         använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·         välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·         föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Planering MA åk 7 - Algebra och Samband

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Åsö Grundskola Matematik åk7 - Algebra och Samband

Problemlösnings- och resonemangsförmåga

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Begreppsförståelse och resonemangsförmåga

E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metodförståelse

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom inom algebra samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom inom algebra samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Kommunikations- och resonemangsförmåga

E
C
A
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.