Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktikrapport Åk2

Skapad 2020-01-07 11:00 i Rodengymnasiet Norrtälje
Att skriva en praktikrapport åk2, Husbyggnad
Gymnasieskola Husbyggnad
Du ska skriva en praktikrapport.

Innehåll

Praktikrapport

Det du ska göra är följande.

1, Skriva din rapport.

2, Redovisa den inför klassen.

3,Lämna in rapporten i Unikum.

4, Fylla i matrisen om din praktik.

5,Fylla i dina uppnådda kunskapskrav.

 

För att summera dina intryck och iakttagelser när du varit på praktik ska du skriva en praktikrapport. Den ska skrivas efter följande mönster.

 

Inledning

Tala om var du varit, under vilken tidsperiod och ange kort vad du har gjort.

 

Beskrivning av arbetet och arbetsplatsen

I det här avsnittet ska du mer utförligt beskriva vad du gjort under din praktikperiod. Du får här focus områden som du ska behandla. Du väljer själv i vilken ordning du vill behandla de olika punkterna. Ofta bildar varje ämnesområde sitt eget stycke i texten.

 

Uppgiften ska du redovisa inför klassen. Antingen som bildspel eller film.

Du ska lämna in bildspelet, skriv i anteckningar vad du vill berätta.

 

Du ska också fylla i matrisen om din Apl.

Uppgifter

 • Praktikrapport vecka17-20 VT20

 • Praktikrapport 2020 vecka 17-20

 • Praktikrapport Apl vecka 7-11 2020

 • Praktikrapport 2019 vecka 48-51

 • Praktikrapport Ht-2019 vecka 48-52

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Planeringar och beräkningar för att lösa arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Vanliga metoder för ombyggnadsarbeten beroende av material, till exempel trä och betong.
  Hus  -
 • Åtgärder vid ombyggnadsarbeten, till exempel avspärrning, dammbindning, avväxling, provisoriska bärverk och håltagning.
  Hus  -
 • Metoder för rivning och återuppbyggnad.
  Hus  -
 • Olika typer av material och deras egenskaper.
  Hus  -
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål. Handhavande och skötsel.
  Hus  -
 • Tillträdes- och utrymningsvägar för säkerhet på arbetsplatsen.
  Hus  -
 • Olika typer av risker förknippade med arbetsuppgifterna samt metoder för att göra riskbedömningar.
  Hus  -
 • Äldre byggmaterial och hälsorisker, till exempel asbest, pcb och mögel.
  Hus  -
 • Problemlösning i samband med arbetsuppgifterna.
  Hus  -
 • Metoder för att utvärdera sitt arbete.
  Hus  -
 • Hållbart byggande. Hantering av material, till exempel förvaring, minimering av spill samt sortering av byggavfall och restprodukter. Resursanvändande kopplat till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Samverkan mellan olika yrkeskategorier samt med kund eller beställare under ombyggnadsprocessen.
  Hus  -
 • Facktermer i relation till arbetsuppgiften.
  Hus  -
 • Arbetsprocesser från planering till färdigt resultat.
  Hus  -
 • Olika typer av verktyg och maskiner för olika ändamål.
  Hus  -
 • Branschens krav och villkor i förhållande till kunder, medarbetare och andra yrkeskategorier.
  Hus  -
 • Bedömning av risker för att förebygga olycksfall, brand eller skada inför ett arbetsmoment.
  Hus  -
 • Förebyggande av olycksfall på arbetsplatsen genom att utföra egenkontroll samt använda säkerhetsföreskrifter och personlig skyddsutrustning. Ergonomiska hjälpmedel.
  Hus  -
 • Tolkning av ritningar, arbetsbeskrivningar och utförandekrav samt muntliga och skriftliga instruktioner.
  Hus  -
 • Metoder för dokumentation och kvalitetssäkring av arbetet.
  Hus  -
 • Faktorer som påverkar kommunikation och samarbete på arbetsplatsen.
  Hus  -
 • Arbete hos kund, till exempel kundbemötande, hänsynstagande och ansvarstagande.
  Hus  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Hus  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Hus  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Hus  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Hus  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  E
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Hus  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Hus  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Hus  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Hus  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  E
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Hus  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Hus  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven motiverar även utförligt och nyanserat sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven motiverar även utförligt sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Hus  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven motiverar även översiktligt sina val utifrån estetiska eller kulturhistoriska värden. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Hus  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Hus  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Hus  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  A
 • Eleven redogör utförligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven redogör översiktligt för vilken betydelse arbetsprocessen och resultatet har för en hållbar utveckling.
  Hus  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Hus  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Hus  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hus  E
 • Eleven söker med säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  A
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  C
 • Eleven söker med viss säkerhet information för att planera arbetsuppgifter.
  Hus  E
 • Eleven tolkar med viss säkerhet arbetsbeskrivningar och ritningar. Dessutom redogör eleven utförligt för vad som krävs av dokumentation och kvalitetssäkring för att säkerställa ett kvalitativt gott arbete, samt möjliggöra en god utvärdering.
  Hus  C
 • Eleven beskriver utförligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör utförligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  C
 • Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt olika typer av drift, underhåll, renovering, rivning och återvinning av byggnader påverkar en hållbar utveckling. Dessutom ger eleven exempel på, samt redogör översiktligt utifrån exemplen för, hur val av metoder, material och maskiner får konsekvenser för kunder, företag, samhälle och hållbar utveckling.
  Hus  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  A
 • Eleven redogör översiktligt för faktorer som främjar samverkan mellan yrkeskategorier och mellan kund och utförare. Dessutom ger eleven enkla exempel på hur hon eller han själv kan främja samverkan. Eleven diskuterar översiktligt villkoren för företagande och entreprenörskap inom branschen.
  Hus  E
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med mycket gott handlag enkla och även mer avancerade arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Trä  A
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med gott handlag enkla arbetsuppgifter och uppfyller fastställda kvalitetskrav.
  Trä  C
 • Eleven planerar och organiserar samt utför med visst handlag enkla arbetsuppgifter utifrån fastställda kvalitetskrav.
  Trä  E
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en välgrundad riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Trä  A
 • I planeringen väljer eleven efter samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven utförligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en riskbedömning av arbetsuppgiften och situationen samt anpassar vid behov, och efter samråd med handledare, sin planering.
  Trä  C
 • I planeringen väljer eleven i samråd med handledare material, verktyg, maskiner och någon metod som passar för uppgiften. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi samt utifrån lagar och andra bestämmelser. Eleven gör en enkel riskbedömning av arbetsuppgiften och anpassar vid behov, och i samråd med handledare, sin planering.
  Trä  E
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  A
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem efter samråd med handledare. I arbetet följer eleven efter samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  C
 • Under arbetets gång upptäcker eleven eventuella problem som uppkommer och löser dem i samråd med handledare. I arbetet följer eleven i samråd med handledare arbetsbeskrivningar och ritningar samt hanterar och vårdar med viss säkerhet material, verktyg och maskiner på ett riktigt sätt utifrån givna instruktioner. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa, arbetsmiljö och ergonomi.
  Trä  E
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet samt ger förslag på hur dessa kan förbättras.
  Trä  A
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med nyanserade omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Trä  C
 • Under arbetets gång och när arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av arbetet. Dessutom utvärderar eleven, utifrån fastställda kvalitetskrav och med enkla omdömen, arbetsprocessen och resultatet.
  Trä  E
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med säkerhet.
  Trä  A
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Trä  C
 • I arbetet samverkar och kommunicerar eleven med andra samt använder fackspråk med viss säkerhet.
  Trä  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Trä  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Trä  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Trä  E

Matriser

Hus
Praktikrapport

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Förmåga att förstå instruktioner
Mycket lätt att förstå nya instruktioner
Lätt att förstå instruktioner
Behöver tid för att förstå nya instruktioner
Behöver mycket tid för att förstå nya instruktioner
Målmedvetenhet
Arbetar med stor målmedvetenhet
Arbetar målmedvetet
Visar på målmedvetenhet ibland
Visar inte på målmedvetenhet
Samarbetsförmåga
Har mycket lätt för att samarbeta
Har lätt för att samarbeta
Samarbetar tillfredställande
Svårigheter att samarbeta
Hur trivdes du på APLen
Mycket bra.
Ganska bra
Det funkade
Inte alls bra
Hur var min handledare.
Mycket bra
Ganska bra
Det funkade
Inte alls bra
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: