Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 3

Skapad 2020-01-07 11:40 i Väståkra F-9 Trelleborg
Grundskola F – 3 Svenska
Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Från ena hållet utgår arbetet från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetat eleverna med läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp. Från andra hållet i arbetsboken arbetar eleverna på djupet med olika moment, som kallas Språknycklar. Där får de konkret ta sig an olika typer av texter med hjälp av olika läsförståelsestrategier samt träna att själva skriva de olika typer av texter de mött i läseboken. Inom momentet språklära och stavning tränas alfabetisk ordning, meningsuppbyggnad, skiljetecken och ljudstridig stavning. Läseboken Nyckeln till skatten är skriven av Mats Wänblad. Boken finns i två svårighetsnivåer, A och B. Båda böckerna innehåller samma berättelse. I enlighet med Lgr11 får eleverna utöver den skönlitterära texten även möta andra typer av texter: faktatext, poesi, och olika typer av instruktionstexter.

Innehåll

I Svenska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts  (Lgr 11, Syfte).

Inledning

Under läsåret kommer vi att fokusera på läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Lärande mål

Du ska:

Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Kunna läsa med flyt.

Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna skriva läsligt för hand och på dator.

Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

 

 

 

 

 

Undervisning

Hur gör vi?

Vi läser tyst ur en "bänkbok" varje dag och efterarbetar boken genom att svara på olika frågor kring bokens innehåll. 

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språk nycklar.  

Vi skriver berättande texter och bearbeta dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

Vi skriver för hand eller på datorn/iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi har berättarstunder där vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.


Vi har klassråd där alla får komma till tals och där vi tränas i att ta ställning i olika frågor.

 

Tidsåtgång

Arbetet sträcker sig under hela VT 2020 och bedöms efterhand varje moment är bearbetat.

 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

 

 

Arbetsområdet relaterar till följande kunskapskrav åk 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: