Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns läsutveckling

Skapad 2020-01-07 13:40 i Borgens förskola Säter
Förskola
Under våren kommer vi inrikta oss på språket i alla dess olika former.

Innehåll

PROJEKTET
Under våren har vi i enlighet med kommunens övergripande mål valt att fördjupa oss i Barns läsutveckling. Vi kommer därför att starta upp ett projekt kring språket i dess olika former. Vi kommer att inrikta oss både på kommunikation och läsning, d.v.s. högläsning samt "egen" läsning då vi även kommer använda oss mycket av Polyglutt. Utöver detta kommer vi att jobba med bokstäver och siffror samt teckenspråk. Vi kommer använda oss av QR-koder i projektet. Under uppstarten kommer vi att använda oss av en bok som heter "Boken om att gå på förskolan". Vi kommer att utifrån denna bok fördjupa oss utifrån barnens intressen genom drama, skapande, rörelse m.m. 

MÅL OCH SYFTE
Syftet är att barnen ska få upptäcka och få olika verktyg att kunna uttrycka sig och kommunicera på, samt att främja deras läsutveckling. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse och nyfikenhet. 

Några mätbara mål för våren är:

Att väcka barnens intresse för böcker/läsning samt QR-koder.

Att de ska kunna uttrycka vissa tecken.

Att väcka barnens intresse för skriftspråk. 

DOKUMENTATION/UTVÄRDERING
Vi kommer kontinuerligt att dokumentera och publicera aktiviteter och utvecklingen i barnens lärloggar på Unikum. Vi kommer själva att använda oss av all dokumentation och observation för att tydliggöra barnens utveckling både för oss pedagoger, vårdnadshavare och barnen själva. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: