Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/Sva ht-19/vt-20

Skapad 2020-01-07 14:12 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Planering för Ht-19 och Vt-20 för Sv/Sva Årskurs 6

Innehåll

Centralt innehåll

Under höst- och vårterminen kommer att arbeta med:

´ Att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

´  Att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

´  Att skriva olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

´  Språkets struktur med meningsbyggnad, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

´  Tala, lyssna och samtala genom att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

´   Muntliga presentationer och muntligt berättande om ämnen hämtade från vardag och skola.

´  Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

´   Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

´   Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Kunskapsmål

´  Du ska kunna formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

´   Du ska kunna läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

´   Du ska kunna anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

´   Du ska kunna urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

´   Du ska kunna söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Vi kommer att jobba med:

´  läsa olika sorters texter som noveller, dikter, skönlitterära böcker och fakta.

´  svara på frågor både skriftligt och muntligt

´  träna på att göra muntliga redovisningar 

´  genomföra boksamtal i helklass och liten grupp

´  diskutera och analysera texter kopplade till NO ämnet

´  skriva bokrecensioner

´  skriva faktatexter

´  träna på att skriva olika texttyper

´  träna på att skriva gestaltningar för att utveckla texter

´  söka information om ämnen på internet och i böcker, granska källor och resonera kring källans trovärdighet

´  arbeta med grunderna i svensk grammatik såsom verb, adjektiv och substantiv.

 

Bedömning

´  Skriftliga bedömningar i olika texttyper

´  Skriftliga bedömningar i läsförståelse

´  Muntlig presentation

 

Matriser

SvA
Sv/Sva ht-19/vt-20

På väg
E
C
A
Läsa med flyt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Du kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar du grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar du god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar du mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen
Du kan, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck¬lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva din upplevelse av läsningen.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
Skrivregler
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
I texterna använder du grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Berättande texter
De berättande texter du skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter du skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling
De berättande texter du skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Söka, välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Dina sammanställningar innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp.
Dina sammanställningar innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text och annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan du förstärka och levandegöra dina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan du förtydliga, förstärka och levandegöra dina texters budskap.
Ge omdömen om och bearbeta text
Dessutom kan du ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan du ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
Dessutom kan du ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
Samtala
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
Du kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
Muntliga redogörelser
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Minoritetsspråk, varianter och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra utvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Du kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra väl utvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: