Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Sverige

Skapad 2020-01-07 14:40 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 5 Geografi
Under 8 avsnitt kommer du att få följa Holger och Mortenssons äventyr i Geografens testamente Sverige. På sitt äventyr besöker de en rad olika platser som ger dig möjlighet att utöka dina kunskaper i geografi. Du ska få lära dig namn på platser, om naturen och kulturlandskapen i Sveriges olika delar. Vidare kommer du att få kunskaper om inre och yttre krafter som förändrar miljön och naturen. Du ska få även få kunskap om var människor bor och varför, vilka naturresurser som finns, hur de används samt hur människan och natur samspelar. Sist men inte minst så ska du få lära dig att urskilja likheter och skillnader mellan olika platser i Sverige.

Innehåll

      

      Syfte (förmågor)

 •  Analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer.
 • Undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra
 • Analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier metoder tekniker, kartor och andra källor
 • Värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling

 

       Innehåll: Geografins metoder, begrepp och arbetssätt/livsmiljöer:

 • Namn och läge på Sveriges landskap, viktiga öar, vatten, berg, regioner och orter
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. topografiska och tematiska kartor
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att läsa, skriva och samtal om geografi.
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser får detta för människor och natur.
 • Sveriges natur- och kulturlandskap. processen bakom samt de utmärkande drag och utbredning.
 • Jordens naturresurser till exempel vatten, odlingsmark, skogar, fossila bränslen, var på  jorden de olika resurserna finns och vad de används till.
 • Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

 

       Arbetssätt

 • Vi inleder arbetsområdet med att se vilken förförståelse det finns kring ämnet Geografi (enskilt, i par, i grupp och alla tillsammans)
 • Varje lektion inleds med att återknyta till föregående lektion=repetition
 • Vi tittar på en film från Studi som ger överblick av arbetsområdet.
 • Vi tittar på geografens testamente Norden = 8 avsnitt
 • Vi gör tankekartor och sammanfattar innehållet i programmen tillsammans och tar upp viktiga ämnesspecifika begrepp
 • Vi arbetar med uppgifter kopplat till Geografens testamente
 • Vi läser tillsammans ur PULS geografi Norden
 • Vi arbetar med valda uppgifter kopplade till PULS geografi Norden
 • Vi arbetar med kartboken och studerar olika typer av kartor.
 • Vi arbetar enskilt med att befästa namn och läge på Sveriges kartgeografi genom färdighetsträning med hjälp av program som Webbmagistern, Skolplus, Bingel och Seterra
 • Informationssökning på nätet i par eller grupp
 • Du repeterar regelbundet hemma med hjälp av det stencilmaterialet som finns i din Geografipärm. Återberätta gärna det vi har gått igenom i skolan med hjälp av anteckningar.
 • Vi repeterar med hjälp av Quizlet och ev. Kahoot vid några tillfällen!

 

      Bedömning

 • Din muntliga aktivitet, dvs. att du visar nyfikenhet genom att du lyfter dina funderingar och för resonemang kring lektionens innehåll.
 • Tänk på att VARJE LEKTION RÄKNAS!
 • Flera mindre skriftliga uppgifter kopplade till de olika regionerna under arbetets gång. Alternativ: muntlig
 • Skriftligt förhör på namngeografi under arbetets gång.

 

      Tidsperiod

 • Vecka 3- 14 (preliminärt)

 

       Viktiga begrepp (nyckelord)

 • halvö, ö, sjö, kust, höjdskillnad, fjällkedja, gräns, lågland, export, import, ursprungsfolk, Sapmi, renskötsel, turism,
 • naturlandskap, kulturlandskap, tematisk karta, topografisk karta, glaciär, klimat, befolkningstäthet, kontinentalplattor, golfströmmen, inkomstkälla, näring, vulkan, sund, slättlandskap, producera, högplatå, älv, my, ås, platå, skärgård, naturresurs,  förnybara. icke förnybara energikällor

 

    Geografi åk 4

    Sverige

      Exempel på frågor som du ska kunna besvara och är kopplade till de olika kunskapskraven i planeringen:

 • Varför finns det vulkaner på Island men inte i Sverige? Tänk på att använda geografiska begrepp när du förklarar. Vad kan vulkanutbrott innebära för några konsekvenser för människor och djur?
 • Varför har vi ett relativt milt klimat i Norden?
 • Vad är ett naturlandskap?
 • Vad är ett kulturlandskap
 • Vilka viktiga naturresurser finns i Sverige?
 • Vad kan du se på en tematisk karta? Vad kan du läsa av på  en topografisk karta?
 • Ge exempel på en icke-förnybar naturresurs och en förnybar. Förklara vilken du tycker är bra för en hållbar utveckling. Berätta hur de olika påverkar miljön. Vad kan du tänka på i vardagen?
 • Läsa av en karta kring befolkningstätheten. Var bor det flest människor, vart bor det lite färre människor, var det nästan inga alls? Varför?
 • Sätt ut namnen på  rätt plats på kartan över Sverige.
 • Vad är Sapmi?
 • Sverige har skog som en viktig naturresurs. Hur hänger det ihop med näringar?
 • Ta reda på…. Jämför olika källor….står det samma i alla? Vilken är mest tillförlitlig? Varför?


 

 

Matriser

Ge
Halmstad Geografi - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur-och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: