Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget & mellankrigstiden åk 9

Skapad 2020-01-08 08:50 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 9 Historia
1. Första världskriget, orsaker - förlopp - konsekvenser. 2. Mellankrigstiden, vad ledde det till? + Sveriges demokratisering, kontinuitet och förändring. v. 2-6

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Demokratisering i Sverige. Bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, till exempel kvinnorörelsen, och kampen för allmän rösträtt för kvinnor och män. Kontinuitet och förändring i synen på kön, jämställdhet och sexualitet.
  Hi  7-9
 • Framväxten av det svenska välfärdssamhället.
  Hi  7-9
 • Historiska perspektiv på urfolket samernas och de övriga nationella minoriteternas situation i Sverige.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Första världskriget & mellankrigstiden åk 9

F
E
C
A
beskriver
har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer under olika historiska perioder.
beskriver några händelser under första världskriget samt namnger någon viktig person som hade en viktig roll under tidsperioden.
beskriver några viktiga händelser under första världskriget samt namnger några viktig personer som hade en viktig roll under tidsperioden.
beskriver flera viktiga händelser under första världskriget samt namnger några viktiga personer som hade en viktig roll under tidsperioden.
resonerar
föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar
kan se enkla samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva någon orsak och konsekvens.
kan se utvecklade samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva några orsaker och konsekvenser.
kan se välutvecklade samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva några orsak och konsekvenser.
drar slutsatser och resonerar
använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och för då resonemang om källornas trovärdighet.
beskriver några viktiga levnadsvillkor jag hittat i källorna resonerar enkelt om källornas trovärdighet och relevans förklarar någon likhet eller skillnad i olika människors upplevelser av levnadsvillkor under olika perioder i revolutionernas tid.
beskriver några centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna resonerar utvecklat om källornas trovärdighet och relevans förklarar några likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i revolutionernas tid.
beskriver flera centrala levnadsvillkor jag hittat i källorna resonerar välutvecklat om källornas trovärdighet och relevans förklarar sammanhängande flera likheter och skillnader i olika människors upplevelser av levnadsvillkor i revolutionernas tid.
resonerar
undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Anger någon tänkbar fortsättning på utvecklingen och motiverar med hänvisningar till det förflutna och nuet
kan se enkla samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva någon orsak och konsekvens.
kan se utvecklade samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva några orsaker och konsekvenser.
kan se välutvecklade samband mellan olika händelser under första världskriget och beskriva några orsaker och konsekvenser.
begrepp
använda historiska begrepp i studier av historiska förhållanden, skeenden, och gestalter såväl som vid användning av källor och om hur historia används.
använder några av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver.
använder flera av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver.
använder många av de ord och begrepp jag haft i bla läxförhör när jag diskuterar och skriver.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: