👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 2 - Sagor, myter och väsen

Skapad 2020-01-08 09:51 i Tallkrogens skola Stockholm Grundskolor
Vi ska lära oss om myter och väsen.
Grundskola 2 Svenska Bild SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Vi kommer att lära oss om olika väsen och myter som man kan läsa om i sagor och i gammal folktro.

Innehåll

Vi kommer i vårt arbete med myter och väsen bland annat lära oss om tomten, älvan, mylingen, näcken, skogsrået, jättar, lyktgubben, maran, trollet, vätten. Vi kommer att arbeta efter cirkelmodellen och de första veckorna kommer att handla om att bygga upp en förkunskap och vi kommer att träna på att skriva en saga efter berättelseschema tillsammans i helklass. Temat kommer att avslutas med att eleverna skriver egna sagor efter ett berättelseschema, bearbetas efter en checklista och redovisas för förskoleklasserna. 

 

Arbetssätt och arbetsformer:

  • Espresso - Rödluvan och vargen, diskussion (uppstart)
  • Tankekarta - Vilka väsen känner du till? (lektion.se)
  • Fakta om väsen. (Lektion.se)
  • Film - Mytologerna och lärarhandledning
  • Högläsningsbok - Mästerkatten i stövlar
  • Barnensbibliotek.se - Vilket väsen blir du? 
  • Samarbetsuppgifter
  • Bilduppgifter - 1. Måla en inre bild av hur olika väsen kan se ut.
  • Film - Folksagor i världen - UR

 

 • Skriva sagor - början, mitten, slut. Huvuddragen: Speciella ord i början/slut, goda karaktärer, onda karaktärer, kungligheter/slott, magi, lyckliga slut, väsen. 
 • Vi kommer att lyssna på några sägner

 

Lektioner:

Vecka 1:

lektion 1:

Inledning: Berätta lite kort om vad ett väsen är. Om folktro etc

Gör en tankekarta om vilka väsen eleverna känner till. Berätta lite kort fakta om varje väsen.

Låt eleverna illustrera sin inre bild av ett väsen.

lektion 2:

Titta på Mytologerna första avsnittet om tomtar, älvan. Diskussion efteråt.

lektion 3:

Högläsningspass av klassiska sagor, Fyll i Berättelseschema tillsammans med eleverna; Speciella ord, Goda karaktärer, Onda karaktärer, magi, väsen, talen 3,5 eller 7, lyckligt slut.

Jack och bönstjälken, Rödluvan och vargen, De tre små grisarna, Prinsessan på ärten, 

Vecka 2

lektion 4:

Titta på Mytologerna avsnitt 2, 3, 4. (Diskussion efteråt).

lektion 5:

Utforska ert närområde. Var skulle respektive väsen kunna trivas? Samtala med korrekta begrepp. Hur rör sig de olika väsendena? Låt eleverna i par eller smågrupper bestämma rörelse eller dans för olika väsen som sedan de andra ska härma och följa.

lektion 6:

Läsa klassiks saga, fylla i berättelseschema och prata om hur sagan är uppbyggd. 

Lektion 7:

Skriva en saga i helklass. Fylla i ett berättelseschema tillsammans. Skriva en saga på Smartboard tillsammans efter berättelseschemat. 

Vecka 3

lektion 8:

Titta på Mytologerna avsnitt 5, 6, 7. (Diskussion efteråt).

Lektion 9:

Fundera på vad din saga ska handla om. Vilka karaktärer ska finnas i? Vilket problem? Hur ska det lösas? Hur ska sagan sluta? Gör en tankekarta och fyll i ett berättelseschema. 

Lektion 10:

Skriv din saga på Ipad, BookCreator

-Läs igenom din saga och rätta den genom att följa checklistan.

-Be en kompis att läsa igenom den. 

-Be en vuxen att läsa igenom den.

Vecka 4

Lektion 11: Titta på Mytologerna, 3 avsnitt. 

Fortsätt att skriva på din saga (Se lektion 10)

Vecka 5
Redovisa sagor, läsa upp för förskoleklass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål:

 • Efter avslutat arbete ska du kunna återberätta några av de väsen vi arbetat med. (SV)

 • Du ska ha illustrerat bilder till de myter och väsen vi arbetat med. (BL)

 • Du ska ha skrivit en klassisk saga med tydlig början, mitten och slut och förstå huvuddragen i en klassisk saga. (SO, SV)

 • Du ska kunna begreppen väsen, myter och sägnen. (NO)

 • Du ska ha kännedom om olika berättelser från förr. (NO)
 • Du ska kunna förstå strukturen på en klassisk saga. (SV)
 • Du ska kunna läsa igenom och bearbeta din egna text. Använda stor bokstav och punkt. (SV)
 • Du ska visa att du tränar på din handstil samt att skriva på Ipad. (SV) 
 • Du ska kunna delta i de gemensamma genomgångarna vid textarbetning av olika klassiska sagor. (SV)

 

Dokument:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:x:/r/personal/ida_radeborn_edu_stockholm_se/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B2E92684E-182A-4E81-A985-4F878C2361AC%7D&file=Sagotabell.xlsx&action=default&mobileredirect=true

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3