Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jollen Tema Simrishamn/Kultur

Skapad 2020-01-08 15:56 i Backstugans förskola i Simrishamn Simrishamn
Förskola
Vi ska göra en tidsresa i Simrishamn från 1900-talets början och fram till nu.

Innehåll

 Vision för Simrishamns förskolor:

1. Simrishamns kommuns förskolor arbetar med likvärdighet och barnets bästa i fokus genom ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt. Prioriterat målområde läsåret 2019-2020.

2. Vi som arbetar inom Simrishamns förskolor prioriterar det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Ett bra värdegrundsarbete ger bra arbetsklimat och utgör grunden för allas trygghet, trivsel och utveckling.


Syfte för Simrishamns förskolor:
1. Alla barns rättighet till likvärdig utbildning.

2. Vi ska lägga grunden till ett demokratiskt klimat där alla har lika värde.

 

 

Långsiktiga effekter/mål för Simrishamns förskolor:

1. Simrishamns förskolor har ett språkutvecklande arbetssätt i all undervisning.

2. Att all personal aktivt arbetar främjande och förebyggande i det dagliga arbetet/mötena med kollegor och barn. 

Varje barn ska lämna förskolan med god självbild och tilltro till sin egen förmåga att utveckla och förändrat sitt kunnande.

Varje barn ska lämna förskolan som blivande förskoleklasselever med rika erfarenheter av demokratisk utveckling.

Varje elev ska avsluta grundskolan med kunskaper som ger reella möjligheter att välja vilket nationellt program som helst i gymnasieskolan. 

Varje elev har självkänsla nog att välja gymnasieprogram helt efter intresse. 

Vårdnadshavarna har kännedom om förskolans värdegrundsarbete.

 

FÖRSKOLA

Förskolans egna mål:

 Att utveckla vårt kollegiala lärandet och arbetssätt och få en röd tråd i vårt arbete. Att ge barnen möjlighet att utforska sin närmiljö - med ett temainriktat arbetssätt kan lärandet bli mångsidigt och sammanhängande.

 

Vilka förutsättningar ska vi skapa för lärande? 
Göra research kring gamla lekar, sagor, leksaker, platser, förhållningssätt.

Ha en uppstart där ämnet ligger nära barnens verklighet (nutid) för att arbeta oss bakåt i tiden.

Ge konkreta upplevelser med bilder, dramatiseringar, studiebesök och rekvisita.
Använda i-pad där barnen ska vara delaktiga genom att ta bilder.

Dokumentation i Unikum för föräldrars delaktighet.

Dokumentation på väggar i barns höjd där barn ges chans till samtal, lärande och reflektion.

Dela gruppen 1-2-åringar i en grupp och 3-åringar i en.

Ha ett tillåtande förhållningssätt där barnen får känna, röra och göra. Om det inte går så ska vi kunna förklara varför.

Vi ska vara engagerade och inspirerande pedagoger som medforskar och lär tillsammans med barnen.

 (Önskan att kunna bygga upp lärmiljön inne så att den stämmer in i temat.)

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig?

Att se likheter och skillnader i hur det var att leva i Simrishamn nu och förr (tex leksaker, sophantering, förhållningssätt, platser och byggnation).

Att ta foto via i-pad.

Tidsuppfattning.

Att våga och vilja deltaga och ha en god självkänsla.

 

 

Vilka mätmetoder ska vi använda?

Reflektioner och utvärderingar i arbetslaget där barnens ord/agerande dokumenteras i skrift och bilder på Unikum.

 

 

 Vilket långsiktigt resultat vill vi uppnå i förhållande till målet?

 Att barnen ska ha kännedom och känna tillhörighet i sin kultur där de bor.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: