Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Katthult- pedagogisk planering vt 2020

Skapad 2020-01-09 09:25 i Torna Hällestads förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Lunds Kommuns vision är att skapa framtiden med KUNSKAP, INNOVATION och ÖPPENHET- vilket ska göras med värdeorden LYSSNA, LÄRA och LEDA -genom ett förhållningssätt där vi lär genom att lyssna, vara nyfikna och skapa, där leda innebär att vi tar tillvara på varandras kompetenser, erfarenheter och tillsammans kan vi åstadkomma mer. På förskolan tolkar vi det att våra skillnader är en tillgång.

Innehåll

 

1.1 Läroplansmål normer och värden 

 

“Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

 

1.2 Läroplansmål - utveckling och lärande 

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande"

 

1.3 Läroplansmål - barns inflytande

 

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra"

 

 

 

2.1 Planerade insatser - normer och värden

Ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i verksamheten, genom att barnen får vistas i sin närmiljö för att på så vis bli nyfikna och medvetna om den. Genom sopsortering och hållbar utveckling och införandet av symboler för återvinningen i form av “sopsamlarmonster”. Det tydliggör för både barn och vuxna var och hur olika material ska återvinnas. Barnen får möjlighet att vara med och dokumentera sin närmiljö via digitala verktyg. Vi vill också väcka barnens intresse och upptäckarglädje för projektet Snick och Snack. Snick och snack är en saga med förskolans värdegrundsarbete som tema och handlar om en grupp djur av olika art som bor tillsammans i Kungaskogen. De olika sagorna, sångerna och berättelserna inbjuder till samtal och diskussioner om hur man är en bra kompis, samt om olika djur och om att värna om skogen och naturen. 

 

2.2 Planerade insatser - omsorg, utveckling och lärande

Samlingar, vänta på sin tur, konflikthantering, hjälpas åt vid påklädning, samarbete i grupp och i lek, sagoläsning, spela spel, olika lekar ute på gården(äldre och yngre barn samarbetar och hjälps åt). Vi delar in barnen i mindre grupper för att främja att varje enskilt barn får sin röst hörd. Vi pedagoger finns med som stöd i de olika lärmiljöerna.

 

2.3 Planerade insatser - barns delaktighet och inflytande

Veckans hjälpreda, reflektion kring projektets process (barnens nyfikenhet, undersöka vidare, upptäcka tillsammans), barnråd, samspelsövningar och experiment. Boksamtal i mindre grupper.

 

 

 

3.1 Förväntade effekter - normer och värden, 

Ge barnen en tydligare bild av var och hur olika material ska återvinnas. Att barnen via sin dokumentation och vår gemensamma reflektion får en djupare förståelse för sin närmiljö. Att få lära känna Snick och Snack genom handdockorna, sagan, musiken och olika övningar och att därmed kunna ta till sig innehåll och en ökad förståelse för olikheter, empati, vänskap, reflektera över etiska dilemman och skapa ett växande intresse för hållbar utveckling.

 

3.2 Förväntade effekter - omsorg, utveckling och lärande

Att barnen ska känna sig trygga i gruppen. Att de förstår regler och rutiner samt att de kan visa hänsyn till varandra i olika lek och lärandesituationer. Få fördjupade kunskaper och erfarenheter genom värderingsövningar, samspelssituationer, konflikthantering och lärarstyrda aktiviteter med Snick och Snack där barnens intressen, nyfikenhet och kreativitet tas tillvara.

 

3.3 Förväntade effekter - barns delaktighet och inflytande

Ge barnen möjlighet att samspela, kompromissa och diskutera. Att förmågan att vilja uttrycka sig i olika sammanhang utvecklas. Att barnen känner att deras intressen tas tillvara på, att de får vara med att påverka saker som rör dem, att de känner sig sedda och respekterade av sin kompisar samt av oss pedagoger. Få fördjupade kunskaper och erfarenheter genom värderingsövningar, samspelssituationer, konflikthantering och lärarstyrda aktiviteter med Snick och Snack. Användning av handdockor som kommer tillbaka vid upprepade tillfällen kan hjälpa barnen att minnas, sortera, strukturera och kommunicera sina upplevelser och koppla till vad de själva anser viktigt i sina liv samt ge dem en hjälp att kunna och vilja ge uttryck för detta.  

 

 

 

4.1 Metodval - normer och värden 

Reflektionsprotokoll, gemensamma reflektioner med barnen. Genom film och fotodokumentation, både barnens och pedagogernas. Observationer av det som sker i verksamheten mellan barn och barn, barn och pedagoger och barn och miljö.

 

4.2 Metodval -omsorg, utveckling och lärande 

Reflektionsprotokoll, gemensamma reflektioner med barnen. Genom film och fotodokumentation, både barnens och pedagogernas. Observationer av det som sker i verksamheten mellan barn och barn, barn och pedagoger och barn och miljö.

 

4.3 Metodval - barns delaktighet och inflytande 

Reflektionsprotokoll, gemensamma reflektioner med barnen. Genom film och fotodokumentation, både barnens och pedagogernas. Observationer av det som sker i verksamheten mellan barn och barn, barn och pedagoger och barn och miljö.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: