Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Kapitel 3 Samband och funktioner

Skapad 2020-01-09 13:42 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 9 Matematik
Vi kommer att jobba med funktioner, räta linjens ekvation, koordinatsystem, talföljder och mönster.

Innehåll

Konkretisering av syfte:
När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna: 
- beskriva och använda begreppet funktion
- tolka och rita punkter i koordinatsystem
- med hjälp av ord, tabeller, grafer och formler beskriva:
      * linjära funktioner
      * proportionaliteter
      * mönster
      * talföljder
- beskriva och använda den räta linjens ekvation

Undervisningens innehåll:
- Genomgångar
- Gruppaktiviteter
- Lektionsarbete
- Problemlösning

Bedömningsuppgifter:
- Skriftligt prov
- Problemlösningsuppgift

Sidor i boken:
Kapitel 3 s. 96-141 + repetition s. 302-305

 

Prov: fredag 14/2 2020

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Sammanfattande matris för arbetsområdet Samband och funktioner åk 9

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
Förmågan att formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Förmågan att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Metoder
Förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutin-uppgifter.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra och följa matematiska resonemang.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Kommunikation
Förmågan att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang. I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Åk 9 Bedömning av prov Kapitel 3 Samband och funktioner - Rött

E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Uppgift 6 Koordinatsystem och räta linjens ekvation
Uppgift 9 Ekvationssystem
Uppgift 7 Linjära samband
Uppgift 7 Linjära samband
Uppgift 10 Räta linjens ekvation
Begrepp
Uppgift 2 Räta linjens ekvation
Uppgift 4 Aritmetisk talföljd
Metod
Uppgift 1 Linjära samband och tabeller
Uppgift 3 Lös ut ur formel
Uppgift 3 Lös ut ur formel
Uppgift 3 Lös ut ur formel
Uppgift 7 Linjära samband
Uppgift 8 Ekvationssystem
Uppgift 9 Ekvationssystem
Resonemang
Uppgift 4 Aritmetisk talföljd
Uppgift 6 Koordinatsystem och räta linjens ekvation
Uppgift 6 Koordinatsystem och räta linjens ekvation
Kommunikation
Uppgift 1 Linjära samband och tabeller
Uppgift 9 Ekvationssystem
Uppgift 2 Räta linjens ekvation
Uppgift 10 Räta linjens ekvation
Uppgift 4 Aritmetisk talföljd
Uppgift 5 Geometrisk talföljd
Uppgift 8 Ekvationssystem
Uppgift 8 Ekvationssystem

Ma
Åk 9 Bedömning av prov Kapitel 3 Samband och funktioner - Blått

E-Nivå
C-Nivå
Problemlösning
Uppgift 10 Linjära funktioner och koordinatsystem
Uppgift 11 Linjära funktioner och tabeller
Uppgift 11 Linjära funktioner och tabeller
Begrepp
Uppgift 4 Punkter i koordinatsystem
Uppgift 5 Räta linjens ekvation
Uppgift 7 Talföljd
Uppgift 8 Linjära funktioner
Metod
Uppgift 1 Graf
Uppgift 2 Samband och tabeller
Uppgift 3 Linjära funktoner
Uppgift 4 Punkter i koordinatsystem
Uppgift 6 Lösa ut ur formler
Uppgift 6 Lösa ut ur formler
Uppgift 11 Linjära funktioner och tabeller
Resonemang
Uppgift 3 Linjära funktioner
Uppgift 7 Talföljd
Uppgift 8 Linjära funktioner
Uppgift 10 Linjära funktioner
Uppgift 10 Linjära funktioner
Kommunikation
Uppgift 4 Punkter i koordinatsystem
Uppgift 2 Samband och tabeller
Uppgift 5 Räta linjens ekvation
Uppgift 7 Talföljd
Uppgift 9 Räta linjens ekvation
Uppgift 9 Räta linjens ekvation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: