Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Konstruktion

Skapad 2020-01-09 14:42 i Byskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Konstruktion

Innehåll

Namn: Konstruktion

Ämne: Teknik, Matematik, Svenska

Övergripande mål:

 

Syfte:

 • Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. 

 • Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket. 

 • Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang. 

Centralt innehåll:

 

Teknik

 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 • Att styra föremål med programmering.

 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

 

Matematik

 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 • Hur entydiga, stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner. 

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 

 • Konstruktion av geometriska objekt (...). 

 

Svenska

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

 • Handstil och att skriva med digitala verktyg. 

 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och deras innehåll kan organiseras.

 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led. 

Kunskapskrav:

Matematik:

 • Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. 

 • Eleven kan avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. 

 

Svenska

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta väljer och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

 • Eleven kan ge och ta enkla muntliga instruktioner. 

 

Konkretisering av mål:

Eleven ska efter avslutat tema: 

 

 • Namnge och beskriva cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.

 • Följa och fortsätta enkla mönster.

 • Använda sig av geometriska former vid konstruering och skapande.

 • Börjat använda punkt och stor bokstav för att markera meningar.

 • Följa enkla instruktioner

 • Formulera enkla instruktioner

 • Testat att styra föremål med programmering

Genomförande/planering:

 

 • Sortera geometriska objekt

 • Bygga en robot med geometriska former

 • Fler lekar och övningar med geometriska figurer

 • Följa och fortsätta olika mönster (färg, form, tal)

 • Testa olika typer av programmering (manuell, beebot, ASCII kod m.m.)

 • Beskrivande text (bl.a. roboten)

 • Konstruktion med ärtor och tandpetareBedömning:

Geometriska former - vi ber eleverna att rita de olika formerna.

Mönster - bedömning i form av en stencil

 

Kontinuerlig bedömning av elevernas deltagande och kunskaper vid aktiviteter och diskussioner samt textskrivande. 

Dokumentering:

Texter och andra elevarbeten som görs under temats gång sparas. 

Bedömningen dokumenteras i en Excel-fil. 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia Lundh

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: