👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterär bok - Falafelflickorna

Skapad 2020-01-09 17:59 i Rodengymnasiet Norrtälje
Skönlitterär bok
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Falafelflickorna av Christina Wahldén Vi ska tillsammans läsa, diskutera och svara på läsförståelsefrågor till boken Falafelflickorna.

Innehåll

 

Falafelflickorna 

av Christina Wahldén 

 

 

Vi ska läsa vår tredje skönlitterära bok tillsammans. Den skönlitterära boken som vi ska läsa heter Falafelflickorna och tar bland annat upp två viktiga ämnen, barnäktenskap och HBTQ. Vi kommer under tiden vi läser boken att ta reda på lite mer fakta om detta.

Vi kommer gemensamt läsa högt i boken under veckan i skolan och ni kommer att behöva repetera samma kapitel hemma. Läs samma kapitel flera gånger, gärna högt för dig själv så du övar ditt uttal. 

 

Den här gången kommer vi att läsa den lättlästa versionen av boken men det kommer att finnas möjlighet att läsa originalversionen istället om man önskar det.  

Under läsningens gång kommer vi att diskutera och besvara läsförståelsefrågor till boken. Svaren skickar ni in i Unikum.

 

Använd gärna inläsningstjänst och lyssna på boken samtidigt som du läser, så att du hör hur orden ska uttalas. 

 

Avslutningsvis kommer ni att skriva en kort recention och läsa upp den i klassrummet.

  

Trevlig läsning!

 

 Tidsåtgång:

 VT 2020 vecka 3-8

 Arbetsuppgifter:

 läsa, både i skolan och hemma (varje dag)

·         svara på frågorna,

·         skriva en sammanfattning på ca 50-100 ord

·         diskutera bokens budskap

·         redovisa boken muntligt

·         reflektera – vad har du lärt dig?

Uppgifter

 • Vecka7 avslutande frågor 1, 2 och 3

 • vecka 6, kapitel 10 och analys

 • Vecka 5, kapitel 7, 8 och 9

 • Vecka 4 kapitel 4, 5 och 6

 • Vecka 3 kapitel 1-3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
SVA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • SvA
Uttrycker dig med ett enkelt språk för t.ex. att beskriva och berätta om kända ämnen, fritidsintresse Gör ditt budskap tydligare genom att t.ex. använda bilder som stöd för det du vill berätta och beskriva. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara dina åsikter och idéer. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Tolka och förstå text* Analysera innehåll i texter* Förstå och reflektera över sammanhang i text* Jämföra olika sorters texter* (* Text = läst, hört, sett)
 • SvA
Läser och förstår enkla ord och meningar (ev med stöd av bilder).
Läser och förstår det viktigaste i tydlig och enkel text, som till största delen består av ord som hör till vardagen.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter, anpassade till din ålder och inom kända områden.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför dina intressen och erfarenheter.
Se kopplingar mellan elevnära texters* budskap och sina egna erfarenheter.
Behöver hjälp för att kunna reflektera kring det upplevda* och koppla till dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med dina egna erfarenheter.
Reflekterar kring det upplevda* genom att koppla ihop det upplevda med faktakunskaper, dina egna erfarenheter och är medveten om att det finns andra tolkningar.
Reflekterar, jämför och drar slutsatser kring det upplevda* genom att använda dina egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Samtala kring texter*
Återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Försöker göra jämförelser mellan olika texter.
Återberättar relativt självständigt om delar av textens innehåll. Gör enkla jämförelser mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll och berättar tydligt hur händelserna och innehållet hänger samman. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) i olika texter. Gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll, samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) och förstår poängen med olika texters innehåll. Jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Ser sammanhang, drar slutsatser och motiverar dina slutsatser.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk genom att skriva korta enkla meningar, t.ex. skriva ord till bilder och korta meddelanden. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i din text.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att t.ex. skriva korta meddelanden och texter. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Förstärker ditt budskap/dina texter med bilder. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i din text. (Början - handling - slut)
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk genom att skriva enkla sammanhängande texter om välkända ämnen. Förmedlar information, framför tankar och åsikter. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår genom att skriva olika och mer detaljerade texter. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, "råd tråd" i tal och skrift.
 • SvA
 • SvA
Det finns språkliga fel i texten vilket gör att den som läser har svårt att förstå vad som menas. Behöver hjälp med att bearbeta text/information.
Det finns fel i texten som gör att den som läser ibland har svårt att förstå vad som menas. Bearbetar texten/informationen utifrån tydliga instruktioner.
Det finns få språkliga fel men den som läser förstår av sammanhanget vad som menas. Bearbetar texten/informationen på egen hand utifrån respons.
Texten har få eller inga fel. Den som läser förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på egen hand.
SÖKA INFORMATION
Använda och återge information Källor*= läst, hört, sett, upplevt
 • Sv
Söker, använder och återger enkel information från någon av de källor som t.ex. läraren tagit fram. Behöver hjälp med att välja en lämplig källa (t. ex. text, bok, tidning, intervju, internet, tv, radio.
Använder främst de källor som t.ex. läraren tagit fram. Söker information i källorna på egen hand och återberättar den. Funderar över om den valda källan/informationen är lämplig för uppgiften.
Söker och väljer källor/information på egen hand och återberättar informationen på ett tydligt sätt . Förklarar varför du valt just dessa källor/denna information. Upptäcker på egen hand om källan/informationen är lämplig att använda för uppgiften.
Söker fram lämpliga källor/lämplig information utifrån uppgiften och återger informationen på ett tydligt och sammanhängande sätt. Resonerar om källan är lämplig att använda för uppgiften. Gör jämförelser mellan olika källor/olika information som du hittat, och försöker dra slutsatser.