Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redogörelse för Flodkulturerna/Tidiga civilisationer

Skapad 2020-01-10 10:38 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Människans historia
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Genom att förstå sin historia får man ett större djup och förståelse till varför det ser ut som det gör idag. Arbetsområdet behandlar flodkulturer/Tidiga civilisationer.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
 • Få kunskaper om människans äldsta historia och vägen fram till Antiken.
 • Kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången från bondesamhälle till organiserade civilisationer.
 • Få insikter i vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor. Utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Att skriva en uppsats där du jämför olika källor
 • Att träna på källkritik
 • Att träna på att förklara och resonera
 • Att träna på att jämföra olika kulturer.

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt arbete i klassrummet
 • Din förmåga att jämföra, förklara och resonera.
 • Du skriver en informativ och jämförande text där du redovisar samhällens utveckling, samt resonerar kring det du lärt dig. 
 • Du redogör för dina källor samt för en källdiskussion.

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

Uppgifter

 • Jämförande uppsats om Flodkulturer/Tidig civilisation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  C 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Hi Sv
Faktatext

Att utveckla
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Skriva en faktatext
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder oftast egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder nästan bara egna ord och uttryck.
Jag skriver en faktatext där jag sammanfattar fakta genom att göra välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder egna ord och uttryck för att göra texten lättläst för mina klasskamrater.
Källor
Söka information och sammanställa Resonera om källors trovärdighet
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från ett fåtal källor. Jag skriver en källförteckning som i huvudsak är korrekt. I min källkritiska analys beskriver jag enkelt varför källorna är trovärdiga och/eller användbara.
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika källor. Jag skriver en källförteckning som är i princip korrekt. I min källkritiska analys beskriver jag varför källorna är trovärdiga. Jag beskriver även varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder något källkritiskt argument, t.ex. när källan är ifrån eller källor som styrker varandra
Jag söker, väljer ut och sammanställer information från flera olika typer av källor, t.ex. böcker, internet, filmer, intervjuer. Jag skriver en källförteckning. I min källkritiska analys beskriver jag varför källorna är trovärdiga eller inte. Jag beskriver även varför just dessa källor är bra att använda för att ta reda på den information jag vill. Jag använder flera källkritiska argument, t.ex. När är källan ifrån? Styrker flera källor varandra? Vem står bakom den, kan det vara personligt färgat?
Skriva olika typer av texter (språk och struktur)
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Jag har en huvudrubrik och någon underrubrik som passar in i texten. Jag har en kortfattad inledning och avslutning. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag skriver mina meningar på ett, i huvudsak, rätt sätt. Jag upprepar ibland ord och startar meningar på liknande sätt. Det finns stavfel med i texten. Några kanske stör förståelsen.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en tydlig inledning och en tydlig avslutning. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser och bisatser. Meningarnas längd varieras för att skapa ett flyt i texten. Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.) Jag stavar några ord fel men det stör inte förståelsen av texten.
Jag har en huvudrubrik och några underrubriker som passar in i texten. Jag har en inledning som skapar intresse för texten och en avslutning som sammanfattar. Jag använder styckeindelning, stor bokstav och skiljetecken korrekt. Jag utvecklar mina meningar genom att använda både huvudsatser, bisatser och inskjutande bisatser. Jag varierar medvetet meningarnas längd för att skapa ett bra tempo och flyt. Jag använder ord som är passande till texttypen och varierade så att texten blir nyanserad och detaljrik. (Meningarna börjar på olika sätt. Orden som jag använder passar ihop med textens innehåll.) Jag stavar väldigt få ord fel.

Hi Sv
Redogörelse för Flodkulturerna/Tidiga civilisationer

Rubrik 1

Insats krävs
E
C
A
Tidsperioder
Kunskaper om olika flodkulturer och tidiga civilisationer, konstbevattning, byggnadsverk, religiösa inslag, arvet och samhällsorganisationer.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Kunna föra resonemang om hur människorna levde och varför de agerade som de gjorde, t ex: offer, balsamering mm
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Villkor och värderingar
Kunna förklara samhällsskick, samhällsorganisation, samhällspyramider mm.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda källmaterial
Förstå historiska källor som artefakter, kvarlevor, ögonvittne, dokument och andra skrifter. Förstå begreppen primärkälla och sekundärkälla.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Begrepp specifika för området.
 • Hi  E 9
 • Hi  C 9
 • Hi  A 9
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: