Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommarskuggan

Skapad 2020-01-10 12:05 i Satelliten Örebro
Förskola
Vi upplever att barnen på avdelningen är intresserade av sommarskuggan. De tycker att hen är väldigt spännande och lite läskig. Det växer olika känslor hos barnen.

Innehåll

Var är vi?

 • Vi pedagoger har observerat och sett att barnen har ett intresse för Sommarskugga. Vi har sett detta genom den fria leken samt alla samtal som sker om sommarskuggan. 
 • Vi upplever att Sommarskuggan väcker många olika känslor hos barnen.
 • Vi upplever att när barnen pratar om Sommarskuggan utvecklar dem sin fantasi och föreställningsförmåga.
 • Vår lärmiljö uppdaterar vi efter barnens intressen. För att få in sommarskuggan tänker vi sätta upp dokumentation på väggarna samt hålla ögonen öppna efter bus som kan ske. 

Vart ska vi?

Vad förväntar vi oss att projektet ska resultera i? 

 • Tanken är att alla barn ska utmanas och stimuleras i sin utveckling på ett lustfyllt och meningsfullt sätt.
 • Vi vill ge barnen möjlighet till utveckling och lärande inom många olika ämnen så som: matematik, digitalisering, skapande, naturvetenskap/teknik, hälsa/rörelse, språk/kommunikation och social kompetens/värdegrund. 
 • Vi vill fokusera på målen  2, 5 och 6  i förskolans arbetsplan. 
  • Dem målen är 2: att öka barnens delaktighet och inflytande, 5: att utveckla digitalisering i förskolan, 6: att arbeta med trygghets-, jämställhets- och värdegrundsfrågor.
 • Syftet med projektet är att vi vill utgå från barnens intresse och att barnen ska få möjlighet att påverka sitt egna inflytande i sin utbildning.

Hur gör vi?

 • För att inte missa något målområde så kommer vi att utgå från lotusdiagrammet. Lotusdiagrammet kommer även vara till hjälp att skapa aktiviteter för vårt projekt
 • Under varje pedagogs enskilda planering ansvarar man för att planera och reflektera för sin ansvariga grupp. På våra veckoplanering kommer vi att reflektera veckans aktiviteter.
 • Vi kommer att använda vår lärmiljö utifrån barnens intresse.
 • Alla grupper kommer utgå i från sommarskuggan och hen kommer vara med på något vis i arbetet. Gruppernas arbeten kommer variera då barnen har olika intressen. 

 

 

 

Planering av projekt 

 • Vi kommer använda oss av och tänka på det systematiska kvalitets arbetet när vi skriver. 
 • Vi har delat upp barnen i tre grupper och alla pedagoger kommer dela på ansvaret.  Det kommer att vara en ansvarig pedagog för varje grupp som  planerar utifrån gruppens förmåga och intresse. Vi planerar tillsammans och reflekterar samt ger varandra inspiration till aktiviteter. Vi pedagoger kommer att reflektera över projektet och grupperna kontinuerligt.


 

 

Hur blev det?

28/2-2020

Arbetet har gått bra, det känns meningsfullt att arbeta med de små grupperna. Grupperna har olika inriktningar under samma projekt som barnen driver fram med vägledning från pedagoger.

2: Vi har skapat projektet utifrån barnens intresse, barnen får även möjlighet att styra projektets inriktning och innehåll.

5: Grupperna använder olika digitala verktyg i sina arbetet som Bee-bot programmering, Projektor och olika lampor. Sista gruppen kommer arbeta med appen Stop motion och paddan.

6: Alla grupperna har skapat en trygghet genom att en pedagog har ansvar för en grupp. Barnen vet vad som kommer ske och vilka barn och vilken pedagog som kommer vara med i gruppen. Två grupper arbetar med värdegrunds arbetet som en stor del i sitt projekt. Vi pedagoger har ett aktivit tänk gällande jämställdhet hela tiden både i projekt arbetet och utanför.

Hur kan vi utveckla oss i arbetet med målen:

2: Vi fortsätter vårt arbete som vi gör nu och tar vara på barnens idéer och tankar.

5: Vi fortsätter använda olika digitala verktyg på olika sätt i vårt projekt.

6: Alla grupper kommer belysa värdegrundsarbetet i sina projekt. Vi kommer fortsätta tänka på jämställdhet. Vi kommer även fråga barnen om Sommarskuggan är en tjej eller kille, Varför de tror som de tror, för att väcka tanken om jämställdhet i barnen. Vi fortsätter arbeta med trygghet genom att vi behåller våra grupper fram till vecka 14. Byter vi grupper och kommer arbeta med de nya grupperna fram till vecka 22.

 

 

3/4-2020

När vi har haft våra grupper har det gått bra dock har det vart ett stort bortfall av barn den senaste tiden. Grupperna arbetar vidare med våra inriktningar.

Mål 2: Barnen bestämmer styrningen av projektet och materialet som vi använder.

Mål 5: Alla grupper har arbetat med digitalisering. Vissa kommer fortsätta arbeta med digitalisering och andra har nu börjat att skapa mera.

Mål 6: Vi byter inte våra grupper då vi inte är klara så att tryggheten finns kvar. Jämställdhet och värdegrund är något vi arbetar med hela tiden i vårt arbete.

Hur kan vi utveckla oss i arbetet med målen:

2: Vi fortsätter vårt arbete som vi gör nu och tar vara på barnens idéer och tankar.

5: Vi fortsätter använda olika digitala verktyg på olika sätt i vårt projekt.

6: Alla grupper kommer belysa värdegrundsarbetet i sina projekt. Vi kommer fortsätta tänka på jämställdhet. Vi kommer även fråga barnen om Sommarskuggan är en tjej eller kille, Varför de tror som de tror, för att väcka tanken om jämställdhet i barnen.

Vi har skapat en plan b för när det är lite barn och vi har ändrat att om en grupp har tre barn närvarande ska den ha sin grupp. Vi har även ändrat att vi inte ska byta grupp då vi inte känner oss klara och vill behålla tryggheten vi har skapat i grupperna. Vi kommer fortsätta tänka på vårt arbete med jämställdhet och värdegrund.

För att det inte ska bli som veckorna vi har haft nu har vi nu kommit på en plan hur vi ska arbeta vidare.

De effekter vi förväntar oss se hos barnen:

Grupp grön:

De ska få en förståelse och medvetenhet om känslor, och att det är okej att känna olika känslor. De få att sätta ord på sina känslor för det ökar barnens självmedvetenhet och självkänsla och även medkänsla till andra som kompisar och familj.

Grupp röd:

De ska få en större förståelse för hur man är en bra kompis och hur man behandlar andra. Målet är att de ska får en större förståelse för hur man är en bra kompis och få en empati för andra.

Grupp blå:

De ska få en förståelse vad en skugga är och att vad som helst har en skugga.

Plan B:

De ska få en större förståelse och kunskap för hållbar utveckling utan att tappa intresset för sommarskuggan.

 

29/5-2020

Analys av grupperna.

Grupp Blå:

Det har varit utmanande att genomföra aktiviteten utomhus på grund av att barnens fokus och intresse försvann då det var för mycket runt omkring utomhus. Barnen har dock varit delaktiga och involverade genom hela projektet. Aktiviteten var planerad att genomföra inomhus så det var svårt att göra det utomhus, då vi behövde ljuset för att göra skuggorna och det var svårt med solljus.

Gruppen har arbetat med språket genom att skapa och genomföra berättelsen samt samtal omkring bilder. För att genomföra aktivitet har de använt projektor, ficklampa och plattan som de digitala verktygen. Många av läroplanens mål nåddes i aktivitet.

 

Grupp Grön:

Sagan är nu genomförd flera gånger, dock saknades flera barn flera gånger men de flesta har varit med och genomfört sagan. Barnen har varit delaktiga med att skapa sagan, vilka karaktärer ska vara med, samt de har fått format sagan olika hur de vill varje gång med vilken väg Bee-bot ska gå till sommarskuggan. De har fått samarbeta med varandra och hjälpt varandra för att skapa ett kollektivt lärande. De har blivit trygga i att använda det digitala verktyget bee-bot. Barnen vågar ta hjälp av varandra och respektera varandra i aktiviteten.

 

Grupp Röd:

Filmen är klar alla förutom ett barn har varit med och skapat i projektet, de har ej varit närvarande under hela projektets gång. Barnen har skapat och format sagan, de har skapat rekvisitan till filmen samt filmat och pratat in till filmen. Barnen i gruppen skapade en bio för de resterande barnen där de stolt visade upp sin film. Barnen har skapat en trygghet med appen genom att skapa olika avsnitt i filmen flera gånger. Gruppen har samarbetat och hjälpt varandra samt ökat sin självkänsla genom att visa filmen för hela gruppen.

 

I alla grupper har alla barn kommit till tals samt fått möjligheten att skapa utifrån deras egna förmåga.

 

Vilka effekter vi förväntade oss se hos barnen samt vad vi har kommit fram till:

Grupp grön:

De skulle få en förståelse och medvetenhet om känslor, och att det är okej att känna olika känslor. De få att sätta ord på sina känslor för det ökar barnens självmedvetenhet och självkänsla och även medkänsla till andra som kompisar och familj.

Barnen har fått en större förståelse för ledsen, glad och arg samt var som gör en ledsen och arg.

Grupp röd:

De skulle få en större förståelse för hur man är en bra kompis och hur man behandlar andra. Målet är att de ska får en större förståelse för hur man är en bra kompis och få en empati för andra.

Några har fått en större förståelse kring hur man är en bra kompis och hur man har empati mot andra. Vissa barn pratar om det men har inte fått en större förståelse kring ämnet.

Grupp blå:

De skulle få en förståelse vad en skugga är och att vad som helst har en skugga.

Barnen har fått en förståelse om vad en skugga är och att alla har en skugga då de har pratat om det utanför undervisningen.

Plan B Naturkunskap:

Vi har arbetat kring blommor, fåglar, insekter, maskhotell och hållbar utveckling.

Genom vårt projekt har barnen fått en större förståelse för vår närmiljö, dem känner igen vissa blommor, fåglar och vissa insekter. Dem har fått se processen av att plantera ett frö till att det blir en blomma, de har även fått en förståelse för vad blommor behöver för att växa. Att blomman suger upp vatten genom rötterna och att de behöver sol och vatten för att växa. Dem har fått en förståelse för vilka delar som blommorna har. Dem kan urskilja och se likheter mellan vissa fåglar som finns i vår närmiljö. Barnen letar och undersöker de insekter som de hittar och vill visa upp dem för andra.

Projektet har utvecklat en förståelse för hållbarutveckling genom att veta vad som ska vara i naturen och vad som inte ska vara i naturen för djurens skull. Dem för vilka blommor man får plocka och inte för plocka. Barnen har även fått en kunskap om att vi behöver insekter för att blommor och andra saker ska växa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: