Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Druvan VT 2020

Skapad 2020-01-10 12:23 i Trumman Haninge
Förskola
Projektplanering för Druvan vt 2020

Innehåll

Fokusområde som vi valt: Stillhet, rörelse, balans

Syfte: Vi vill ge barnen mer möjlighet och förförståelse för att rörelse finns på fler sätt än kroppens rörelse. Detta ger vi genom att tillföra frågeställning ”vad gör träden på dagarna?" Vi vill även stötta barnen att bli självständiga individer och en förståelse för att deras åsikt betyder något. 

Projektfråga: Vad gör träden på dagarna?

Avdelningens egna värdeord: Värna om varandra, sig själv och naturen.

Så här planerar vi att arbeta med Raster,

-Språk, kommunikation​ och förhandling:  Vi vill använda böcker, både digitalt och analogt. Det analoga erbjuder vi främst i vår bok-och läshörna men även vid våra andra lärstationer på avdelningen där boken blir ett komplement till konkreta materialet. I våra samlingar kommer vi reflektera, sjunga och diskutera tillsammans med barnen och vi vill använda oss av uppstartsfrågan som utgångspunkt där vi vill koppla ihop aktiviteterna från förmiddagen och låta barnen få talutrymme och förförståelse för berättandet.

-Digitalt och ​ analogt:  Vi planerar att bygga upp greenscreenmiljö inne i projiceringsrummet där vi även kommer att fortsätta med lärstationen micro/macro. Vill vill använda projicering av dagens bilder och filmer för reflektion tillsammans med barnen i stora rummet. Arbeta med källkritik genom att manipulera bilder och samtidigt lära barnen att man kan använda digitala verktyg så som Ipad till mer än att spela spel eller titta på youtube. Vi vill fortsätta använda oss av QR-koder då barnen visat stort intresse för dessa under ht 19.

-Normkritik och Normkreativitet:  Vi vill utöka materialet för projicering i stora rummet, t ex genom att ha julstjärnor upphängda och projicera på dessa. Omvänd hinderbana, där materialet hänger ner från taket: Behöver uppdateras och eventuellt byta ut plaströren mot nya eller andra "rör" som hänger ner. Vi vill utnyttja miljön till fullo och tänker därför att materialet ska vara portabelt och tas ner enkelt när vi vill använda rummet till annat ändamål. 

Vi behöver fylla på med material i hemvrån som kan symbolisera matvaror. Gärna sånt som man inte förväntar sig kan vara en potatis, gurka, tomat ect, då barnen har hämtat duplo och träklossar och berättat för oss att det är mat. Vi vill ha ett material som tillhör hemvrån så de inte behöver leta upp och hämta annat material från byggen. Barnen kan skapa av saltdeg tillsammans med en pedagog och på så vis välja vilka matvaror de vill ha i hemvrån.

Vi vill bygga ett träd på avdelningen tillsammans med barnen, med inspiration från äldrebarns avdelning.

-Barns rättigheter: Vi vill använda oss av Allemansrätten och boken "Ali, Sara och Allemansråttan" och  "Alla barns rätt" från barnkonventionen samt koppla ihop dessa för att främja både rättigheter och skyldigheter som både stora och små har.

Gruppindelning: 

Vi delar barnen i 2 eller 3 grupper. Det är färre barn i den grupp som är inne och har aktivitet.

Det här blir vårt observationsfokus: 

Vad barnen är intresserade av kring årstidsväxlingar. Hur barnen beter sig utomhus nu i vår med de erfarenheter de bär med sig från ht 19. Vad intresserar barnen när det gäller träden och vad träden gör. Titta nära och långt ifrån, vad upplever barnen?

Så här dokumenterar vi: 

Vi kommer använda papper, penna och ipad för både bilder och filmer. Unikum.

Så här delar vi upp pedagoger: 

3-4 barn per pedagog inomhus i mindre aktiviteter. Detta för att gruppen ska få mer fokus som helhet men även på individnivå.

Material och miljöer vi erbjuder barnen: 

Vi behåller den miljön som vi haft under ht 19, men tillför nytt material i stationerna. 

Ute på gården finns naturliga mötesplatser vid träd och vi tänker att vi ska kunna använda oss av träden på gården och vårt äppelträd utanför Druvans fönster. Vi vill använda oss av "fallskärmen" tillsammans med barnen utomhus.

Tid. Planera tiden:

Gruppindelning på fm när vi har planerad aktivitet i mindre grupper. Uppföljning och reflektion med barnen på samlingen och EM. När barnen vilar passar vi på att dokumentera på Unikum.

Så här reflekterar vi: 

Vi planerar att projicera bildspel från veckans aktiviteter som vi hoppas kan skapa diskussion tillsammans med barnen, men även spontant när vi ska dokumentera i Unikum, så får barnen vara med och välja bilder och reflektera kring dessa. Vi pedagoger tänker att vi reflekterar vid tillfällen under dagen och på vår reflektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: