Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 20 Hi åk 9 1800- och 1900-talets historia. Asv

Skapad 2020-01-11 18:35 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Romarriket och Medeltid
Grundskola 8 Historia
Hur förändrades människors liv efter industrialiseringen? Hur kunde de europeiska stormakterna lägga stora delar av världen under sig under slutet av 1800-talet? Varför blev det krig i Europa i början av 1900-talet och vad fick kriget för konsekvenser för länderna i Europa och resten av världen? Hur kan det som hände förr förklara vår egen tid?

Innehåll

Mål för elev

Du ska kunna

- föra resonemang kring orsaker och konsekvenser av centrala historiska händelser,

- jämföra den historiska utvecklingen i några länder,

- reflektera kring hur historiska skeenden påverkat nutida politiska,ekonomiska och sociala förhållanden.

- reflektera över hur historia och propaganda har använts och används i dag som ett medel för påverkan,

- använda olika typer av källor samt resonera om källornas trovärdighet och relevans.

 

Genomförande

Du kommer att ta del av genomgångar och diskussioner, arbeta med instuderingsfrågor och andra övningar. Du kommer att visa dina kunskaper vid olika typer av förhör, muntliga som skriftliga.  

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

 • att använda dina kunskaper för att föra självständiga resonemang om orsaker och konsekvenser,
 • använda historiska begrepp och kunna resonera kring hur vi delar in historien i olika epoker,
 • förmåga att resonera kring hur historia kan användas för att nå olika syften,
 • förmåga att resonera om likheter och skillnader
 • beskriva samband mellan olika tidsperioder.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

 

 

Innehåll

 • Industrialiseringen i Europa. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. 

 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.

 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
 • Några historiska begrepp, till exempel nationalism, imperialism, mellankrigstiden, samt olika syn på deras betydelser.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

   

   

  Genomförande


  Under början av vårterminen kommer vi att arbeta varierande med studier i läroboken, läsa artiklar, olika typer av övningar, samtal och diskussioner, se och analysera filmklipp. Vi kommer ha läxor, redovisning av uppgifter och prov.

   

  Bedömning


  Grunder för bedömningen är 

  - kunskap om de historiska förloppen och begrepp
  - förmåga att resonera om orsaker till och verkan av historiska händelser,

  - förmåga att resonera kring att historia kan användas för att nå politiska mål,
  - förmåga att resonera kring hur historien format dagens samhälle,

  - förmåga att använda och resonera kring trovärdigheten vad gäller olika källor.

  Kursplanemål

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, 

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används,

  • kritsikt granska och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Matriser

Hi
Jä 20 Hi åk 9

----->
----->
----->
Beskriva
Du har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under tidsperioden som är...
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... grundläggande
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... goda.
Du kan använda begrepp samt återge fakta och visar då kunskaper om tidsperioden som är ... mycket goda.
Beskriva samband
Du kan beskriva samband gällande kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor som är ..
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... enkla
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... förhållandevis komplexa
Du för enkla resonemang om orsaker /följder som är underbyggda av fakta. Dina resonemang är ... komplexa
Jämföra
Dina jämförelser om olika länder är... enkla
Dina jämförelser om olika länder är... utvecklade
Dina jämförelser om olika länder är... välutvecklade och väl underbyggda
Värdera
Resonera om hur historia kan användas för olika syften och vilka konsekvenser det kan få
Dina resonemang om hur historia kan användas är... enkla och till viss del underbyggda.
Dina resonemang om hur historia kan användas är .... utvecklade och relativt väl underbyggda.
Dina resonemang om hur historia kan användas är ... välutvecklade och väl underbyggda.
Granska
Resonera om olika källors trovärdighet och relevans
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är till viss del underbyggda.
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är relativt väl underbyggda.
Du kan använda historiskt källmaterial och dina resonemang om källornas trovärdighet och relevans är väl underbyggda.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: