Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia 1a1

Skapad 2020-01-12 16:52 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola Historia
Historia 1a1 syftar enligt Skolverkets kursbeskrivning till att du ska jobba med att utveckla följande kunskaper och förmågor: - Kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer utifrån olika tolkningar och perspektiv. - Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden. - Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. - Förmåga att undersöka, förklara och värdera användningen av historia i olika sammanhang och under olika tidsperioder.

Innehåll

Uppgifter och instruktioner finns i Classroom.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den europeiska epokindelningen utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förhistorisk tid, forntiden, antiken, medeltiden, renässansen och upplysningstiden med vissa valda förändringsprocesser och fördjupningar. Problematisering av historiska tidsindelningars beroende av kulturella och politiska förutsättningar utifrån valda områden till exempel varför tidsbegreppet vikingatid infördes i Sverige under 1800-talets slut eller jämförelser med tidsindelningar i någon utomeuropeisk kultursfär som Kina eller Indien.
  His  -
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
  His  -
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.
  His  -
 • Tolkning och användning av olika slags källmaterial i digital och annan form.
  His  -
 • Hur individer och grupper använt historia i samband med aktuella konflikter och samarbetssträvanden.
  His  -

Matriser

His
HISHIS01a1

F
E
C
A
Redogöra för historiska fakta
Moment 1: Epoköversikter Moment 2: 1800-talet
Betygsunderlag saknas delvis eller helt.
Du kan översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder.
Du kan utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder samt.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder .
Tolkningar av historiska fakta
Moment 4: Historiebruk och källkritik Genomgående i hela kursen.
Betygsunderlag saknas delvis eller helt.
Du kan översiktligt redogöra för olika tolkningar av förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder.
Du kan utförligt redogöra för olika tolkningar av förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen sitt val.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för olika tolkningar av förändringsprocesser, händelser och personer under olika tidsperioder. Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen sitt val.
Redogöra för historiska sammanhang
Moment 1: Epoköversikter Moment 2: 1800-talet
Betygsunderlag saknas delvis eller helt.
Du kan översiktligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Du kan utförligt redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för förloppen av förändringsprocesserna och händelserna samt deras orsaker och konsekvenser.
Förklara individers betydelse
Moment 2: 1800-talet
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar översiktligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt deras betydelse för olika skeenden.
Du ger exempel på några enskilda personer och förklarar utförligt och nyanserat deras betydelse för olika skeenden.
Förklara samband mellan då och nu
Moment 1: Epoköversikter Moment 2: 1800-talet
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Du ger enkla exempel på, och förklarar översiktligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger enkla exempel på, och förklarar utförligt, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
Du ger komplexa exempel på, och förklarar utförligt och nyanserat, samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden samt argumenterar för och emot olika sätt att se på dessa samband.
Dra slutsatser om historiens betydelse för framtiden
Moment 2: 1800-talet Moment 3: 1900-talet
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Du kan dra några enkla slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Du kan dra några välgrundade och nyanserade slutsatser om vad skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden kan ha för betydelse för framtiden.
Sök, granska, tolka källmaterial
Moment 4: Historiebruk och källkritik
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Du kan med viss säkerhet söka, granska och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra enkla reflektioner över materialets relevans.
Du kan med viss säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade reflektioner över materialets relevans.
Du kan med säkerhet söka och tolka källmaterial för att besvara frågor om historiska skeenden samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner över materialets relevans.
Värdera källmaterial
Moment 4: Historiebruk och källkritik
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
I värderingen utgår du från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse för tolkningen.
I värderingen utgår du från olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet och värderar dessa med enkla omdömen.
I värderingen utgår du från källkritiska metoder och värderar med nyanserade omdömen olika tolkningsmöjligheter av källmaterialet.
Redogöra för historiebruk
Moment 4: Historiebruk och källkritik
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Du kan översiktligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt översiktligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt förklara varför de har använts olika.
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för några historiska skeenden och händelser som har använts på olika sätt samt utförligt och nyanserat förklara varför de har använts olika.
Värdera historiebruk
Moment 4: Historiebruk och källkritik
Betygsunderlag saknas helt eller delvis.
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Dessutom ger du några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: