👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1 (4-6) VT 2020

Skapad 2020-01-12 22:51 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Från veckan 35- 43 kommer vi att jobba med rim och ramsor, och faktatexter om kinesiska kultur, samhälle, traditioner och högtider. Vi kommer att prata kring faktatexten om världen, tema ”Höst” och ”Projektet Tala”.
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering från v 2 t.o.m v 11 2020 för elever som läser kinesiska som modersmål från år 4-6. Denna planering gäller två grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, läsa, skriva och kultur

Konkretiserade mål för eleven.

Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare. 
Att träna uttal, betoning och satsmelodi så att andra förstår vad man säger.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter.
Att använda lässtrategier för att läsa fakta, berättande texter och dikt samt förstå budskapen och läsa mellan raderna.
Att kunna identifiera diktens typiska drag och rytmen/rim. 
Att kunna samtala om texterna, reflektera och resonera kring texten genom att koppla texten till sin själv och sitt vardagsliv.
Att lära sig läsa och skriva tecken och stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. 
Att kunna använda dem för att bygga upp enkla meningar och skriva olika typer enkla texter. 
Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt där modersmålet talas och göra jämförelse med hur det är i Sverige.
Att kunna samarbeta och hjälpa varandra. 

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Undervisning och arbetsmetoder.

Undervisning: 

Grupp 1:

Berättande och faktatexten:《壶盖为什么会动》
Faktatexten: 《蔡伦造纸》

Grupp 2:

Berättande texten:《司马光》
Dikt: 《问答》

Frågorna och övningarna på APP om texterna. (grupp1,2)
Digitala högläsning (grupp1,2)
Aktivitet: film /sång/kortlek/ordlek
Biblioteksbesök och sagoläsning: v4 (grupp1,2)
Nyårstema: Nyårstradition(varför och hur fyrar vi nytt år i Kina); nya ord, uttryck och meningar om kinesiskt nytt år. v4 (grupp1,2)

 

Arbetsmetoder: 

Läsa och förstå texterna med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågor om texter och göra kopplingen till vår värld. 
Läsa och skriva nya tecken och fraser och använda dem för att bygga upp meningar.
Ordförhör/övningar/lek/gåtor med tecken och ord.
Att lära sig att känna dikt, berättande och fakta texter och deras karaktär. 
Göra rollspel och dramatiserar scenen med bilderna.
Att lyssna på nyårssagor och diskutera nyårstraditioner.
Skapande workshop på biblioteket: skriva kinesiska namn med pensel och tusch, skapa en pekingoperamask, virka och klippa nyårspapperskonst. 

Eleven har uppnått målen när...

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. 
När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 
När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan identifiera diktens typiska drag och rytmen/rim. 
När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp enkla meningar.
När du kan använda grundläggande regler för meningsuppbyggnad och skriva enkla elevnära texter.
När du visar förståelse för kinesiska traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6