👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mandarin/Kinesiska Modersmål 1(7-9) VT 2020

Skapad 2020-01-12 23:13 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Pedagogiska planeringen från v45-v52 2016 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år7-9. Denna planeringen gäller tre olika grupper.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Pedagogisk planering v2 t.o.m v11 2020 för eleverna som läser kinesiska som modersmål från år 7-9. Denna planering gäller två grupper.

Innehåll

Arbetsområde

Prata, kultur, läsförståelse och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Konkretiserade mål för eleven

Att kunna analysera språkliga drag, uppbyggnad och miljöbeskrivningar i beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
Att använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
Att använda ord och begrepp för att uttrycka egna känslor och åsikter.
Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
Att lära sig språkets struktur med grammatiska små partiklar, ordklasser och satsdelar.
Att kunna skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Att lära sig känna kinesiska traditioner och analysera och reflektera aktuella samhällsfrågor i Kina och göra jämförelse med liknande frågor i Sverige.
Att kunna samarbeta och bidra med nya idéer till gruppen.

Undervisning och arbetsmetoder

Undervisning: 

Grupp 1: 
Beskrivande texten om kinesisk muren: 《万里长城》
Berättande texten om Beethoven: 《月光奏鸣曲》

Grupp 2:
Översättning: kinesiska till svenska och svenska till kinesiska
Kultur och samhällsfrågor: presentation 

Frågorna och övningarna på APP om texterna. (grupp1,2)
Aktivitet: film /sång/kort lek/ord lek, kahoot: frågor om Kina (grupp1,2)
Biblioteksbesök och sagoläsning: v4 (grupp1,2)
Nyårstema: Nyårstradition(varför och hur fyrar vi nytt år i Kina); nya ord, uttryck och meningar om kinesiskt nytt år. v4 (grupp1,2)
 

Arbetsmetoder:

Grupp 1: 
Att läsa och analysera språkliga drag, uppbyggnad och miljöbeskrivningar i beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor. 
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation av kultur och olika samhällsfrågor.
Grupp/gemensam diskussion kring presentationen och samhällsfrågor.   
Att lyssna på nyårssagor och diskutera nyårstraditioner.
Skapande workshop på biblioteket: skriva kinesiska namn med pensel och tusch, skapa en pekingoperamask, virka och klippa nyårspapperskonst. 

Grupp 2:
Metod och övningar om översättningen från K till S och från S till K.
Ord analys, ordval och felkorrigering av meningar.
Använda digitala verktyg att insamla informationen och förbereda för presentation av kultur och samhällsfrågor.
Grupp/gemensam diskussion kring presentationen och samhällsfrågor.   
Att ge och få respons på presentationen: kamratrespons 
Att lyssna på nyårssagor och diskutera nyårstraditioner.
Skapande workshop på biblioteket: skriva kinesiska namn med pensel och tusch, skapa en pekingoperamask, virka och klippa nyårspapperskonst.

Eleven har uppnått målen när...


När du kan analysera språkliga drag, uppbyggnad och miljöbeskrivningar i beskrivande och berättande texter med hjälp av lässtrategier och diskussionen.
När du kan använda lässtrategier för att förstå och tolka texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.
När du kan ställa och besvara frågor, samtala om texterna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.
När du kan muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.
När du visa att du har god förståelse av den kinesiska språkets strukturen med de grammatiska små partiklarna, och även kan använda dem i dina egna meningar och texter på rätt sätt.
När du kan skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
När du visar förståelse av texter och kan resonera och kommentera utifrån egna livserfarenheter och även göra jämförelser med hur det är i Sverige.
När du kan analysera och reflektera aktuella traditioner/samhällsfrågor och göra jämförelse hur det är i Kina och i Sverige.
När du bidrar med idéer, diskuterar med klasskameraterna och visar samarbetsvilja för grupparbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9