👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kärlek

Skapad 2020-01-13 10:14 i Solhemsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Samhällskunskap Religionskunskap Biologi Svenska Historia Bild Idrott och hälsa Engelska
Våren 2020 går i kärlekens tecken på vårt fritidshem. Vi arbetar aktivt för samarbete och gemenskap för att skapa ett positivt och trivsamt klimat.

Innehåll

Kärlek. Låter ju enkelt, eller hur? Men är kärleken enkel, och hur kan den se ut? Vad betyder kärlek? Vilka olika relationer till kärlek finns det? Till en käresta, ja. Men även till sina vänner, sin familj och till sig själv. Hur uttrycker vi kärlek? I vilka former hittar vi den? Musik, film, böcker, dikter, i vår gemenskap, i hjärtat, i våra tankar. Vi fördjupar oss i dessa och många fler frågor och aktiviteter rörande just kärlek och gemenskap under vårterminen.

"Love is simple. It is its many forms of expressions that are complicated"

 

1.a Syfte - Förmågor och kunskaper som skall utvecklas.

* Vi vill att eleverna ska träna på sin sociala och kommunikativa förmåga genom lek och samspel med varandra.

* Vi vill att eleverna skall ha ett öppet tänkande och våga uttrycka sig på olika sätt och våga säga vad de tycker och tänker.

* Vi vill träna deras empatiska förmåga och förståelse för att man vinner i längden om man är snäll och omtänksam.

* Vi önskar att eleverna under tidens gång skall tänka på "Hur blir vi snällare mot varandra?"

* Vi vill uppmärksamma eleverna på de olika familjekonstellationer som finns i det samhälle vi lever i.

* Vi vill att eleverna lär sig komma i bättre kontakt med sina egna tankar och känslor samt att lära sig att identifiera dem.

* Vi vill hjälpa eleverna att genom lekar, aktiviteter och samtalsgrupper utvigda deras verktygslåda för att lära sig att hantera olika känslor och situationer.

 

1.b Mål i styrdokumenten:

* Vi vill att eleverna ska uppmuntras och utmanas att pröva egna och andras idéer, lösa problem och om sätta idéerna i handling (Lgr 11. S. 25)

* Skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt (Lgr 11 s.25)

* Vi vill att eleverna ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer (Lgr 11 s. 25)

 

1.c Följande av elevernas intressen, initiativ och behov kan integreras: (undervisning och arbetsformer)

* Vi vill skapa gemenskap och det gör vi genom att ha gemensamma lekar och aktiviteter på fritids som handlar om samarbete. Vi använder oss av idrottshallen, multiarenan, våra olika fritidsrum samt skolgården. Allt beroende på aktivitet.

* Vi har delat in barnen i 4 grupper (15 barn i varje grupp), blandade mellan klasserna, för att se till att vi fångar samtliga elever. Vi har olika aktiviteter varje dag ochdokumenterar för att se till att samtliga elever har deltagit. På detta vis får eleverna större utrymme till att uttrycka sina egna tankar, åsikter och en chans att pröva på nya saker. Efter avslutad aktivitet frågar vi barnen hur de tycker att det har gått. Vad har varit bra/mindre bra. Har de lärt sig något/saknas något? När samtliga grupper har prövat på en aktivitet så har vi den fri för alla alternativt slår ihop grupperna så att fler kan vara delaktiga samtidigt.

       * Hur ska vi genomföra det?

       * Vi anpassar aktiviteterna 

       * Vi har samlingar i de olika grupperna där eleverna får komma till tals, vi har en förslagslåda där de kan önska aktiviteter mm. 

 

Planerade aktiviteter:

* Speeddejting

* Samtalsgrupper

* Musik/Dans

* Dramatisering

* Skapande

* Vänskapsband

* Lekar med fokus på samarbete

* Tipspromenad

* Sagostunder med böcker inriktade på regnbågsfamiljer

 

Elevernas förslag:

Ja -dag

 

 

1d. Detta vill vi att eleverna skall förstå:

* Vi vill att eleverna förstår sammanhang genom att lyssna på och respektera varandras olikheter.

* Vi vill att eleverna utveklar sin förmåga att koncentrera sig samt samarbeta och kommunicera.

* Vi vill att eleverna breddar sin kunskap för samhället vi lever i.

* Vi vill att eleverna lär känna sig själva och varandra bättre.

 

1e. Vilka förmågor utvecklar eleverna?

* De får på så sätt pröva sin identitet och utveckla sin kreativitet. 

* Eleven utvecklar sin förmåga att koncentrera sig samt samarbeta och kommunicera.

 

1f. Fritidspersonalens förhållningssätt:

* Vi använder oss av olika sätt när vi vägleder och lär våra elever. Vi använder oss av mognadsteorin vilket innebär att pedagogernas roll är mer observerande och avvaktande då miljön är tillåtande och inspirerande för kreativitet och utforskandet av nya kunskaper. Vi strävar efter att vara medforskande i barnens fördjupningar samt att använda oss av och fortsätta utveckla det förtroende som finns mellan eleverna och oss pedagoger för att skapa en sån trygg miljö som möjligt.

* Kunskaperna kommer av att eleven själv experimenterar och gärna genom att praktiskt skapa utan prestationskrav.

* Vi använder oss även utav klassiskt didaktik då vi har styrda aktiviteter med mer kortvariga målresultat som tex planerade idrottslekar och andra lekar i syfte att träna sin samarbetsförmåga. 

* Vi är olika pedagoger och använder oss av olika utrycksformer i våra sätt att arbeta. Detta gör att vi kompletterar varandra och låter våra elever utforska mer i sitt lärande.

 

2. Utvärderingen

 

2a. Vad är det som skall utvärderas?

* Vi i personalen skall utvärdera vårt arbete, finns det något som kunde blivit bättre i vår planering av temat? Detta gör vi genom att ta upp det under våra frititidsplaneringar efter vi gjort utvärdering.

* På hur eleverna tyckt att det vart. Vi granskar därefter vårt arbete och ser om vi kunde gjort något bättre eller om vi gjorde något särmre som går att förbättra i framtiden.

* Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång?

* Var alla delaktiga? Om inte, hur ser vi till att samtliga elever är inkluderade?

 

2b. Hur ska utvärderingen göras?

* Vi kommer under ett fritidsmöte att diskutera om vi kunde gjort något annorlunda för att bidra till elevernas lärande. Vi planerar att ha en fritidssamling och utvärderar hur Kärlekstemat fungerade.

* Vi kommer under utvärderingen tagit hjälp av en matris där vi kollar om eleverna uppfyller målen vi önskar att de skall nå.

 

Barnkonventionen

2. Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. 

12. Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

13. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

29. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.

31. Barn har rätt till lek, vila och fritid.

42. Varje stat ska göra barnkonventionen allmänt känd bland både vuxna och barn.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -