Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Litauiska åk 4 terminsplanering VT-20

Skapad 2020-01-13 11:52 i Modersmålsskolan Helsingborg
Vi arbetar med grunden till skrivning och läsning.
Grundskola 4 – 5 Modersmål
Under vårtermin kommer vi att prata om elevernas hobby och vad de gör efter skolan samt föra disskusioner kring analog och digital värld, kan böcker ersättas av datorer mm. Vi ska fokusera på läsning och skrivning, kommer att jobba mycket med läsförståelse. Vi kommer att ha även lektioner om kommande fester och traditioner, vädret, vad som sker i naturen. Eleverna ska få hemuppgifter, ofta kopplade till nästa lektions innehåll. Vi kommer att arbeta i en lekfull miljö, man lär sig bäst när man har det roligt!

Innehåll

Syfte:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och uttrycka sig.
Lära sig bokstäver, fokus på litauisk alfabet.
Läsa enkla ord och bygga på till enkla meningar ,små texter.
Beskriva en bild med enkla meningar.
Läsa enkla böcker .

Arbetssätt:

Eleverna ska få träna på att läsa och skriva texter, skilja på olika struktur. 
De får lyssna på inspelade texter, titta på korta filmer,  återberätta, läsa själva anpassade texter, enskild eller i par, leta efter svåra ord, sammanfatta, ställa frågor till texten mm.
Samtala i grupp om texter vi har läst, jämföra språket, traditioner, samhällets normer mellan Sverige och Litauen.

Läromedel kommer att variera, men vi kommer att använda enstaka texter och uppgifter från "Kalba mane augina" 3-4 kl, "Kalbos žingsniai" mm.

Titta in i vår Padlet sida för ytterligare planering och material: https://modersmalsenheten.padlet.org/aupa10001/4PAAU

 

Bedömning:

Jag kommer att följa elevernas utveckling inom olika område:

- tala och samtala, (formulera meningar, använda nya ord och begrepp, vara tydlig, framföra budskap)

- läsa och förstå (skilja på olika typer av texter utifrån textens struktur, förstå textens budskap, läshastighet) 

- skriva (formulera meningar, följa enkla skrivregler, skriva med litauiska bokstäver, framföra sitt budskap, följa textens struktur)

- lyssna på de andra och ge feedback, diskutera, skilja på olika mottagare.

- kunna jämföra olika område mellan Litauen och Sverige.

- kunna arbeta individuellt och i par, med analoga och digitala verktyg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
MODERSMÅL bedömningsmatris åk 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
formulera sig och kommunicera i tal(och skrift,)
( Beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande)
Uttalar och uttrycker sig så mottagaren förstår. Säger enstaka enkla ord och fraser. Beskriver olika saker så andra förstår vad manmenar. Använder bilder, tecken och symboler för att berätta något t.ex. härmar ord från sånger, rim och ramsor. Uttrycker mig med enkla ord ev. kopplat till bilder.
Uttalar och uttrycker sig och förklarar så mottagaren förstår. Uttrycker sig med hjälp av kända ord och fraser. t.ex. berättar och beskriva om mig själv, min familj, min skola och fritids.
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder kända ord/fraser även i nya sammanhang. Jag kan ge och ta muntliga instruktioner t.ex. uttrycker sig med kända fraser, dialoger och enkla muntliga presentationer
Uttrycker sig tydligt och säkert. Använder sitt ordförråd på ett säkert sätt för att utveckla budskapet. Utvecklar sitt innehåll om vardagliga ämnen, genom att beskriva och förklara Jag talar om vad jag tycker och tänker och lyssnar på andras åsikter T.ex.Uttrycker min åsikt på ett enkelt sätt.
Förstår när någon säger enkla ord och fraser, samt talar med ett tydligt och enkelt tal. (Den som talar anpassar hastigheten/taltempot efter mina behov)
Förstår vad någon säger och vad det handlar om, även om jag inte förstår allt. ( Inom kända områden/ämnen)
Förstår vad någon säger inom kända vardagssituationer. (Naturlig hastighet/taltempo)
Förstår vad någon säger (hela budskapet) inom kända områden.
Deltar i samtal på ett enkelt sätt om något känt ämne/vardagssituation. Ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta vardagssituationer.
Deltar i samtal kring väl kända ämnen/vardagssituationer. Ställer och besvarar enkla frågor för att föra samtalet vidare.
Deltar i samtal i kända vardagssituationer. Ställer och besvarar frågor, för samtalet vidare.
Deltar i samtal utan att vara förberedd och i olika situationer. Ställer och besvarar frågor, samt följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
TALA/SAMTALA
Berättande (Nya språket lyfter)
Berättar i grupp och lyssnar på andra
Återberättar en händelse eller saga så andra förstår vad man menar
Berättar längre berättelser så poängen blir tydlig
Berättar på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar
Läsa
Läser ihop bokstäver till ord och förstår det man läser (Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet) Ex. Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig Jag känner igen en del ord när jag läser Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel (Eleven läser med hjälp både ljudning och ortografisk helordsläsning, samt visar förståelse för egen läsning) Ex. Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om (tjänstegarant1) Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text
Läser flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det man läser (Eleven läser flytande med förståelse både kortare och längre texter där ortografisk helordsläsning dominerar) Ex. Jag läser för att uppleva och lära Jag läser olika typer av texter ofta och regelbundet Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter
Jag kan läsa olika slags texter och förstår att de har olika syften. (Eleven läser obehindrat med förståelse) Ex. Jag läser med flyt och känner igen olika typer av texter och hur ord böjs Jag använder olika sätt att läsa beroende på syftet med läsningen Jag kan läsa långa texter flytande och förstår det jag läser
Skriva
Jag kan skriva mitt namn och skriva av bokstäver och ord Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter Jag provar att skriva för att berätta eller komma ihåg
Jag kan skriva ord och korta texter (tjänstegaranti) Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text
Jag skriver berättelser med början, mitten och slut Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre
Jag kan uttrycka hur jag tänker och vad jag tycker när jag skriver Jag skriver ofta och ändrar och förbättrar mina texter när det behövs Jag använder skiljetecken, talstreck och styckeindelning när jag skriver Jag skriver ofta och kan skriva olika slags texter
Urskilja språkliga strukturer och normer
Hantera språket Behärska olika språkliga situationer och strategier
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. Bearbetar texten med hjälp av tydliga instruktioner. Behöver stöd/handledning. Har få egna strategier.
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå. Bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver ofta stöd i processen. Har någon form av egen strategi. Försöker anpassa efter mottagare/syfte.
Finns enstaka fel. Mottagaren förstår av sammanhanget. Bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner/respons. Känner till olika strategier och försöker använda dem. Anpassar efter mottagare/syfte.
Har ett korrekt språk. Mottagaren förstår utan problem. Bearbetar texten på ett självständigt sätt. Tar stöd av egen självvärdering och respons. Gör medvetet val av lämplig strategi utifrån situation. Anpassar på ett korrekt sätt eftermottagare/syfte.
ANVÄNDER OCH HANTERAR SPRÅKET
Finns fel som förstör, vilket gör att mottagaren har svårt att förstå. (t.ex. stavning, uttal, grammatik, språkriktighet…)
Finns fel som stör, vilket ibland gör det svårt för mottagaren att förstå.
Finns enstaka fel, men mottagaren förstår av sammanhanget.
Har ett korrekt språk, så mottagaren förstår utan problem.
reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
Berätta om egna erfarenheter. ( kopplat till modersmålet eller områden där modersmålet talas.)
Berättar och samtalar om ämnen utifrån på kunskaper och erfarenheter. Gör enklare jämförelser med svenska förhållanden.
Berättar och samtalar om ämnen utifrån egna kunskaper och erfarenheter. Gör jämförelser med svenska förhållanden. ( - baserat på t.ex. egna åsikter, erfarenheter och faktakunskaper. )
Berättar och samtalar om ämnen, samt jämförmed svenska förhållanden utifrån både egna och andras kunskaper, åsikter och erfarenheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: