👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FN, EU och andra internationella organisationer

Skapad 2020-01-13 13:08 i Kärlekens skola Halmstad
Under arbetsområdet mänskliga rättigheter kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, vad FN och andra organistationer gör för att främja de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen samt hur de mänskliga rättigheterna på många håll i världen kränks.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under arbetsområdet kommer du bland annat att arbeta med vilka de mänskliga rättigheterna är, hur FN och EU fungerar och vad några andra organisationer gör på den internationella arenan.

Innehåll

Arbetssätt och undervisning:

Arbetsområdet kommer att bestå av:
- gemensamma genomgångar

- film

- diskussionsövningar

- studi.se

Examination:

Välj mellan att lämna in ett dokument som du fyller på med material under arbetets gång - Det som ska finnas med i dokumentet anslås i klassrummet, eller att skriva prov.

Uppgifter

 • Arbete - FN, EU och andra internationella organisationer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Halmstad Samhällskunskap - Kunskapskrav åk 9

E
C
A
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Ny aspekt
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då relativt komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Ny aspekt
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.