Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan - lek och samspel, spejarna

Skapad 2020-01-14 10:04 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Vi kommer under våren arbeta med det övergripande projektet lek och samspel på spejarna.

Innehåll

Lek och samspel - Spejarna, Kastanjen

 

Område, läroplansmål: Vi kommer att fokusera på lek och samspel i barngruppen som ett övergripande projekt.

 

 

 

Varför har ni valt detta område?

 

Under hösten arbetade vi med samspel generellt samtidigt som vi hade många nya inskolningar och vi har upptäckt/observerat ett stort intresse av rollekar av olika slag. Därför vill vi utveckla dessa och utmana barnen vidare.

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen?

 

Undervisningsplanen gäller för hela gruppen, men vi kommer bryta ner den i flera utefter våra tre olika åldersgrupper.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

- utveckla en nyfikenhet för nya lekar

- utvecklar sin fantasi

- utvecklar sin förmåga att leva sig in i andras situation och se att man är en del av ett större sammanhang

 

Stödfrågor

Hur organiserar ni den målstyrda undervisningen utifrån:

        Förhållningssätt? Hur ser ni till att alla barn blir delaktiga? Hur ska värdegrundsarbetet synliggöras?

        Barnkonventionen?

        Arbetssätt? Hur ska undervisningen gå till?

        Rum? Beskriv hur den pedagogiska miljön ska förändras eller utvecklas utifrån valt område/mål. Behöver någonting tillföras? Kan digitala verktyg berika valt område/mål?

        Tid? När ska den målstyrda undervisningen ske?

 

Vi är i början av det här projektet och har två nya kollegor i arbetslaget vilket innebär att undervisningsplanen under utveckling. Eftersom vi delar upp oss under dagen och har mer specifika undervisningsplaner angående lek och samspel riktar sig denna mest till oss pedagoger och vårt förhållningssätt till barnen. Vi kommer att sträva efter ett gemensamt språkbruk där begrepp som: samarbete, bra kompis, osv kommer vara levande i verkamheten. 

Vi kommer att uppmuntra barnen till olika sorters lek och introducera olika nya lekar. Arbetssättet kommer alltså inte bara innefatta fri lek, utan även vuxenstyrda lekar och lekar där pedagoger är fysiskt närvarande i leken och stöttar leken och sampelet i leken kan utvecklas. Den målstyrda undervisningen kommer till mesta dels ske under förmiddagarna när alla barn och pedagoger är närvarande. Dock sla det målstyrda förhållningssättet genomsyra verksamheten från dagens start till slut.

 

Mer specifika aktiviteter riktade till hela gruppen kommer att ske under fruktstund på morgonen.  

 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs minst en gång per termin)

 

Följer vi utbildningsplanen för Midsommarkransens förskolor? Vad ser vi?

 

Hur har vår verksamhet utvecklats utifrån våra gemensamma utvecklings- och läroplansområden:

 

• Pedagogiska miljöer?

Barnen har varit med och skapat nya lekhörnor som har passat deras rollekar för tillfället.

 

• Pedagogisk dokumentation?

Vi har dokumenterat mycket på stora ytor i hallen, vilket har varit uppskattat eftersom både föräldrar och vårdnadshavare har reflekterat tillsammans över barnens upplevelser och lärande. Vi fick dock mindre bra resultat på wki när det gällde den individuella återkopplingen på barnen, något som förmodligen beror på att vi inte har kommit igång med skolplattformen ordentligt. 

Båda förskollärarna (Frida och Paula) har varit frånvarande i långa perioder pga graviditet och riskgrupp Corona, och verksamheten har handlat mycket om grundverksamhet och inte att driva projekt. Dokumentation har också i största hand varit gruppdokumentationer av mer redovisande än pedagogisk natur.

 

• Värdegrundsarbete?

Värdegrundsarbetet har kunnat pågå trots allt, eftersom det är en av våra grundbultar. Vi upplever att vi har en i grunden trygg barngrupp även om mycket har varit annorlunda nu pga Corona. Vi upplever också att många av barnen faktiskt har mått bra av att vara ute så mycket, att konflikterna har blivit färre och att nya kompis-konstellationer har skapats.

 

• Barnkonventionen?

Vi började stort med barnkonventionen i januari, gjorde fina bildtexter och satte upp på väggen, men tyvärr har vi inte hunnit prata så mycket med barnen om den som vi hade velat. Eftersom vi hade som idé att arbeta med samarbete och lekar under våren, hade vi tänkt arbeta mycket med Barnkonventionen, men vi får ta nya tag till hösten.

 

• Digitalisering?

Vi har nästan bara varit utomhus, så digitalisering har vi inte arbetat med alls.

 

• Hållbar utveckling?

Det har vi inte haft i fokus, men vi försöker alltid prata med barnen om att stänga av vattnet, ta en pappershandduk, vara rädda om leksaker.

 

• Språk?

Den styrda verksamhet som har kunnat pågå som vanligt har varit våra samlingar. Vi har delat upp i äldre- och yngre. Och barnet har älskat dem. Med de yngre har vi framförallt sjungit och ramsat, med de äldre har det varit långa prat-samlingar. De äldsta barnen (3-4åringar) har turats om att hålla i samlingar, och övat ledarskap och språk. Och som alltid samtalar vi mycket med våra barn i den löpande verksamheten. Många små vardagsdiskussioner blir det. Vi har också läst mycket böcker, vi har en stor boksamling för alla åldrar.

 

Behöver vi ändra/lägga till något i arbetslagets undervisningsplaner?

Vi behöver ta helt nya tag i höst.

 

Vi blir ett helt nytt arbetslag med ny chef i nya lokaler.

Förhoppningsvis får vi vara friska.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: