Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ett smårkypsliv - Trollsländor

Skapad 2020-01-14 15:18 i 224411 Förskolan Kastanjen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En undervisningsplan för ett projekt kring trollsländor

Innehåll

Område, läroplansmål: beskriv kort vilket intresseområde och/eller läroplansmål som

undervisningsplanen avser.

 

Vi kommer att utforska trollsländor.

Utdrag från läroplan för förskolan, Lpfö 18: 

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen".

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer så som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans".

 

Varför har ni valt detta område?

Barnen har i intervjuer fått svara på vilka insekter/småkryp de skulle vilja veta mer om och trollsländan var det flera barn som var nyfikna på. Ett av barnen undrade om trollsländor kan trolla.  

 

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? (Nämn inte barns namn i undervisningsplanen, du kan lägga till dem i rutan för reflektion, som du hittar under undervisningsplanen, vid behov.)

 

Undervisningsplanen gäller för gruppen Hajarna. 

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

 

Vi förväntar oss att barnen ska få nya kunskaper kring trollsländor men även nya färdigheter kring estetiska lärprocesser. Vi förväntar oss även att barnen kommer att utveckla redan tillägnade kunskaper och färdigheter inom intresseområdet. Vi vill att barnen får förståelse för hållbar utveckling och hur människan, djuren och naturen hör ihop samt vikten av att ta hand om vår miljö. 

 

Förhållningssätt

Interkulturellt förhållningssätt

Alla barn ges möjlighet att delta genom att dela in oss i mindre grupper.

Jobbar med att räcka upp handen och vänta på sin tur, lyssna på varandra när vi pratar, även vuxna håller upp handen. 

Vi ser barnen som jämlikar, medbestämmande, kompetenta och nyfikna individer. Det är viktigt för oss att vi försöker att tillmötesgå barnens önskemål och lyfter deras idéer och tankar. 

Tydliga ramar och regler i rutiner skapar lugn hos barnen och är en grund för att barnen ska veta vilka förväntningar dem har på sig. 

Vårt förhållningssätt mot varandra ska vara en förebild för barnen. Vi behöver sätta ett värde i vår miljö och vårt material för att barnen ska ge värde åt detsamma. 

Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla demokratisk kompetens och bli demokratiska medborgare i samhället. 

Ta vara på barnens nyfikenhet och lust att leka och lära. Det ska vara roligt att lära. Vi utgår från barnens intressen när vi planerar aktiviteter och organiserar miljö. 

Vi ska vara medforskande pedagoger där vi tillsammans med barnen söker kunskap och prövar nya material och tekniker.

 

Normkritiskt förhållningssätt

Vi har ett normkritiskt förhållningssätt där vi utgår från att barnen är individer och inte indelade i kön. Vi ser det som viktigt att tilldela talutrymmet i till exempel samlingar och reflektioner jämt så att även de tystare barnen får möjlighet att uttrycka sig oavsett kön, religion och etnisk tillhörighet.

 

Reflekterande förhållningssätt

Vi använder ett reflekterande arbetssätt för att möjliggöra att alla barn får möjligheten att uttrycka sina tankar och åsikter men även att vi använder oss av estetiska lärprocesser för att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig på flera olika uttryckssätt. Alla uttryckssätt passar inte alla, men något passar någon. 

 

Barnkonventionen
Vi lägger vikt vid att alla barn får uttrycka sin mening och får den respekterad. Alla barns åsikter, tankar och idéer är lika värda. 
Vi ser till att säkerställa att alla barn får utvecklas genom den utbildning som förskolan ska erbjuda varje enskilt barn. 

Arbetssätt
Två förmiddagar i veckan samlas projektgrupperna mellan cirka 9-11 för planerad undervisning. Vi börjar tillfället med en kortare reflektion kring vad vi gjort förra gången, eventuellt "faktagenomgång" och därefter en kreativ aktivitet utifrån estetiska lärprocesser. Efter vissa aktiviteter samlas vi för en kortare utvärdering av tillfället tillsammans med barnen. Förskollärarna ansvarar för planering, undervisning, reflektion och dokumentation av den planerade undervisningen i projektet. 

Rum
Vi vill förgylla miljön genom att göra rummet maskhålan till ett rum fyllt med böcker om insekter samt som en inspirerande miljö med bilder på insekter, en naturmiljö. Vi vill tillföra utklädningskläder i form av insekter till Dramaten. Vi tänker att vi börjar använda digitala verktyg mer genom att projicera digitala miljöer och använda Min första småkrypsapp när vi exempelvis är på utflykt. När vi hittar insekter och småkryp så tänker vi använda oss av Wifi-ägget för att titta närmare på fynden. 
Vi skulle vilja köpa in luppar, förstoringsglas och eventuellt andra material som vi kan använda i utforskandet av insekter. 

Tid
Den målstyrda undervisningen kommer primärt ske mellan två förmiddagar i veckan mellan klockan 9-11. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: