Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik 4-6

Skapad 2020-01-14 15:28 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Matematik
Här kan du lära dig formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innehåll

Matematik 4-6

Du ska utveckla din förmåga att:

 

*Göra och lösa problem med hjälp av matematik t. ex. räknesagor och läsuppgifter samt avgöra om du har löst problemet på rätt sätt.
*Använda och förstå matematiska begrepp och hur de hänger i hop.
*Använda lämpligt räknesätt och metod för att räkna ut och lösa uppgifter.
*Kunna prata, förstå och diskutera matematik, kunna tala om hur du tänkt i tal, skrift, bild och handling.

 

Du ska utveckla dina kunskaper inom följande arbetsområden:

 

Taluppfattning och positionssystemet:
*läsa och skriva tal inom talområdet 0 - 10 000, förstå vårt talsystem, ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på en tallinje samt avgöra om tal är jämna och udda.

 

Addition och Subtraktion:
*Förstå hur addition och subtraktion hör ihop, veta hur likhetstecken används, kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000, använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter.

 

Geometri:
* uppskatta och mäta längd i meter, decimeter, centimeter och millimeter, växla mellan olika längdenheter, mäta och rita sträckor, känna igen och namnge rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, rita rektanglar och kvadrater med givna mått, räkna ut figurers omkrets.

 

Multiplikation och division:
* förstå hur addition och multiplikation samt multiplikation och division hör ihop, multiplicera med ental, tiotal och hundratal, använda kort division, använda multiplikation och division när du löser textuppgifter.

Tabeller och diagram:
*hämta uppgifter ur en tabell, ordna fakta i en tabell,läsa av och göra en tabell, läsa av och rita av ett stapeldiagram.

 

Detta gör du genom:

 

Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde, i helklass eller i mindre grupper. Individuellt arbete enligt planering eller i egen takt. Par- eller gruppuppgifter. Praktiska övningar samt mattespel av olika slag. Skriftliga diagnoser, tester och prov. Muntliga diskussioner.

 

Matriser

Ma
Kopia av Matematik åk 4 - 6

Åk 4
Åk 5
Åk 6
 • Ma  4-6
Kunna positionssystemet med heltal.
Kunna positionssystemet med heltal och tal i decimalform.
Kunna vårat positionssystem och veta att det finns andra positionssystem med andra baser och klara av att ge exempel på detta.

Åk 4
Åk 5
Åk 6
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  4-6
Kunna dela upp helhet i halvor, fjärdedelar och tredjedelar och veta att helhetens olika uppdelningar ska vara lika stora
Dela upp en helhet i mindre delar. T.ex. åttondelar och tiondelar.
Kan addera och subtrahera bråk med samma nämnare
 • Ma  4-6
Kunna dela t.ex. en tårta på ett korrekt sätt
Kunna utföra mätningar i tid och längd. Kunna dela upp en helhet i mindra delar på ett korrekt sätt. Kunna storleksordna bråk-
 • Ma  4-6
Kunna att procent betyder hundradel och att en hudradel kan skrivas 1/100 och 0,01
Vet att tal kan beskrivas i procentform och förstår sambandet mellan bråk- och decimalform
 • Ma  4-6
Kunna utföra beräkningar med heltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod samt skriftliga beräkningar i multiplikation där en av faktorerna är ensiffrig. Kunna beräkna division utan minnessiffra
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i addition och subtraktion med någon skriftlig räknemetod. Kunna beräkna dividion med minnessiffra. Kunna utföra överslagsberäkning till närmaste tio- eller hundratal.
Kunna utföra beräkningar med heltal och decimaltal i alla fyra räknesätten med någon skriftlig räknemetod. Behärska överlagsräkning och kunna miniräknarens grundläggande funktioner.
 • Ma  4-6
Kunna genom vardagsföremål göra en rimlighetsbedömning. T.ex. finns det ett äpple som väger 5 kg?
Kunna genom enklare problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Kunna genom problemlösning påvisa rimligheten i ett svar.
Algebra
 • Ma  4-6
Vet att en bokstav eller symbol kan stå istället för ett tal i en beräkning eller uttryck
Kan arbeta med obekanta tal samt förstå situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol. Vet att samma bokstav eller symbol betyder samma tal i ett uttryck
 • Ma  4-6
Kan använda algebraiska uttryck och ekvationer i vardagssituationer
 • Ma  4-6
Kan lösa en enkel ekvation
 • Ma  4-6
Kunna lösa enkla talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera talföljder och geometriska mönster
Kunna lösa och konstruera svårare talföljder och geometriska mönster samt beskriva tankegången
Geometri
 • Ma  4-6
Kunna beskriva olika geometriska objekt som cirklar, klot och cylindrar. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som rätblock och pyramider. Kunna koppla de geometriska figurerna till vardagsföremål
Kunna beskriva olika geometriska objekt som polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock och kunna sortera dem efter deras egenskaper
 • Ma  4-6
Kunna göra en ritning av klassrummet i skala 1:100
Kunna räkna ut avstånd mellan två orter med hjälp av kartbok e.dyl. Kunna konstruera en modell av ett geometriskt objekt
 • Ma  4-6
Kunna symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras
 • Ma  4-6
Kunna beräkna omkretsen av en rektangel, kvadrat och triangel
Kunna beräkna arean av en rektangel och kvadrat
Kunna beräkna arean aven triangel och omkretsen på en cirkel
 • Ma  4-6
Kunna använda längdenheterna och vetaom de äldre metoderna för att mäta längder
Kunna använda och omvandla viktenheterna och längdenheterna. Veta om de äldre metoderna för att mäta vikt. Kunna veta skillnaden mellan spetsig, rät och trubbig vinkel. Kunna räkna ut tiden mellan två klockslag
Kunna använda och omvandla volymenheterna. Kunna mäta och konstruera vinklar. Kunna uppskatta hur lång tid någonting tar
Sannolikhet och statistik
 • Ma  4-6
Kan göra egna undersökningar och jämförelser där slumpmässighet påvisas. T.ex. slå tärning. Veta hur en statistisk undersökning kan gå till.
 • Ma  4-6
Vet t.ex. på hur många olika sätt en kö på fem personer kan placeras
 • Ma  4-6
Kunna tillverka ett enklare stapeldiagram
Kunna avläsa enklare tabeller och diagram
Kunna göra en egen undersökning som sammanställs i en tabell och diagram. Kunna avläsa olika tabeller och diagram och veta vilka olika typer av tabeller och diagram som finns
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: