Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med vär(l)den Avd. Solen

Skapad 2020-01-14 16:12 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola

Innehåll

 

Bakgrund

Förskolan har tidigare arbetat med hållbar utveckling och kommer detta läsår att fortsätta med det och fokusera på den sociala dimensionen, då vi ser att det finns ett behov och intresse hos barnen att få fortsätta sitt lärande med hållbarhet och sociala samspel.

Barnen har i undersökningsfasen på olika sätt fått möta ämnesområdena matematik, språk och kommunikation, naturvetenskap och teknik samt normer och värden. Dessa upplevelser med barnens och pedagogernas reflektioner, dokumentationer och barnens intressen leder till läsårets projekt.

 

 Syfte

Vår uppfattning är att barnen har intresse och nyfikenhet av att utforska sin omvärld, specifikt sin stad Uppsala. Genom projektet vill vi ge dem möjlighet att fördjupa sitt intresse och nyfikenhetsfrågor samt öka barnens förståelse kring sin närmiljö och omvärlden. Pedagogerna vill berika barnens olikheter/likheter och lika värde. Vi vill skapa en tydlig sammanhållning mellan barnen där det skapas sociala samspelsprocesser. Vi erbjuder barnen en mångfald av material och tekniker som kan stötta dem i sitt utforskande. Barnens upptäckter och frågeställningar kommer att visa vägen i projektet.

 

Målformulering

 I Läroplanen för förskolan står det att förskolan ska sträva efter att varje barn:

 

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället
 • fantasi och föreställningsförmåga,
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

 

Målkriterier
Nedan ger vi exempel på hur vi arbetar i riktning mot målen i läroplanen:

 • Varje barn får möjlighet att dela med sig av sina tankar, idéer och upplevelser genom olika uttrycksformer
 • Vi erbjuder barnen att skapa med återvinningsmaterial och se värdet i det
 • Vi erbjuder barnen att reflektera utifrån dokumentation, såväl enskilt som tillsammans med andra
 • Barnen ska få möjlighet till att förstå sin omvärld och orientera sig i den
 • Vi arbetar med barns rättigheter som utgångspunkt för att utöka den demokratiska förståelsen hos barnen
 • Vi skapar lustfyllda och meningsfulla sammanhang med barnen som ger dem möjlighet att växa i.

 

Arbetssätt

Vad

Vi arbetar med fokusområdet möte med vär(l)den utifrån kopplade didaktiska planeringar. Vi utforskar barnens omvärld genom ämnesområdena språk, matematik, teknik och naturvetenskap samt normer och värden.

När

Kontinuerligt i den vardagliga verksamheten, främst under projekttid tisdagar till torsdagar.

Hur

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter och material att möta samt utforska i olika sammanhang. Barnen erbjuds aktiviteter mer än en gång och på olika sätt. Vi ger barnen den tid projektet behöver, "hålla i och hålla ut".Vi jobbar i mindre grupper för att aktivt närvara och få chansen att följa barnens utveckling, lärande och nyfikenhet.Vi utmanar barnen vidare i projektet genom att tillföra/byta ut material. Projektets inriktning styrs av barnens nyfikenhet.

 Varför

Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhetsfrågor och tar tillvara på detta genom att arbeta temainriktat med fördjupande projekt.

Dokumentation

Vi arbetar med pedagogisk dokumentation och ett reflektionsverktyg där vi planerar, utvärderar, analyserar och planerar om. Vid reflektionsmöten utgår vi från olika former av dokumentation - barnens egna reflektioner, våra anteckningar, trespaltsdokumentation samt filmer och foton. Barnens processer visar vi som väggdokumentation och på Unikum.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: