Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dans och Musik

Skapad 2020-01-15 06:47 i Stadionparkens Förskola Malmö stad
Förskola
Barnen får uttrycka sig genom dans och musik

Innehåll

VAD? 

Musik och dans tema där barnen genom olika estetiska uttrycksformer får uppleva musik och rörelser genom olika musikgenrer. 

 

Utgångspunkt:

 Genom att observera barnens fria lek både på gården och på avdelningen har vi uppmärksammat att barnen har varit mycket intresserade av dans och musik. På avdelningen har vi observerat det vid olika tillfällen. De yngsta barnen visa på olika sätt att de vill höra Bamses eller Babblarnas låtar.  I de stunderna har vi sett att barnen upplevt en glädje och en sammanhållning i gruppen. Under samlingen vill barnen gärna sjunga sina favoritsånger flera gånger och använder sånglådan som ett sätt att visa vad de vill sjunga. Barnen har efterfrågat att få dansa till musik de väljer och därför har vi erbjudit barnen fredagsdisco. Barnen är alltid förväntansfulla inför Fredagsdiscot. De tycker att det är kul att dansa både själva och tillsammans med kompisar samt att använda sig av flera föremål såsom sjalar, instrument mm. under de olika dansrörelserna. 

Syfte:

Syftet är att uppmuntra barnens intresse för musik och dans och utveckla detta intresse genom att erbjuda barnen nya upplevelser och kunskaper inom området. Vi vill även att barnen ska få en ökad förståelse för olika kulturer och mångfald genom musik och dans från olika länder och kulturer.

Mål:

Utifrån det som vi har observerat i barngruppen så valde vi Dans och Musik som tema och det kan vi koppla med två av förskolans prioriterade mål; språk och alla barns rätt till stöd. Vi kommer även arbeta med Grön Flaggs mål som är ”Global samverkan- länder”.

Vi utgår från förskolans styrdokument; läroplanen, skollagen samt barnkonventionen.

Lpfö 2018:

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

·       Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

 

 

 

Hur undervisar vi?

Genom att erbjuda barnen musik och dans med olika musikstilar och från olika länder och kulturer. Samtalar om mångfalden och likheter och olikheter i de olika musikstilarna. Introducera olika musikinstrument som barnen får utforska och lära känna ljud och funktion. Vi kommer att ha tillgängliga böcker vars innehåll handlar om musik och dans som vi kontinuerligt erbjuda högläsning både spontant och planerat i utbildningen.

Vi kommer även att erbjuda barnen olika studiebesök ex, Malmö Opera, Malmö Live, Musiklekplatsen där barnen får uppleva musik i olika former. De äldsta barnen kommer även att delta i Förskollekören som arrangeras av Barnkulturenheten där de tillsammans med barn från andra förskolor i Innerstaden lär sig sånger och rörelser för att sedan uppträda med dessa på Malmö Live. Vi kommer att erbjuda skapande undervisning där barnen exempelvis får måla till olika musikgenrer. 

 

 

Arbetssätt/förhållningssätt/organisering/förutsättningar för barns lärande?

 Tillgängligt material. Synlig dokumentation. Närvarande vuxna som kan fånga upp barnens intresse och utforma undervisningen vidare utefter dessa samt sätta ord på vad barnen gör. Tillåtande miljö där barnen får utforska med närvarande vuxna. Vi erbjuder musik i olika sammanhang och därigenom med olika syfte. Exempelvis vid måltiden, avslappning, skapande, på- och avklädning i kapprummet, samlingen samt fredagsdisco.

Förutsättningar för barnens lärande:

Genom att erbjuda ovanstående undervisning uppmuntrar vi barnen;

-att utveckla sin grovmotorik genom dans och rörelser då de exempelvis snurrar, klappar och hoppar.

 - att utveckla sin kroppsuppfattning genom att använda specifika delar av kroppen för att göra olika rörelser genom att stampa, klappa och nicka.

 - att utveckla sina sociala förmågor som empati, samarbete, turordning och koncentration genom att dansa tillsammans med kompisarna.

 - att följa enkla instruktioner som till exempel mini- röris, olika rörelser till sånger och danssteg.

 - att öka sin kommunikationsförmåga genom talspråk både svenska och andra modersmål och teckenspråk genom att sjunga tillsammans och lyssna på musik på olika språk.

 

Material - vilka?

 instrument, sjalar, musik, projektor, böcker- skönlitteratur och faktaböcker,

 

Miljö, rum, plats - var?

 Alla rummen på avdelningen, samt utemiljön. 

 

 

Till arbetslaget som underlag för att reflektera och analysera temat kontinuerligt på arbetslagets verksamhetsutvecklingstid.

Reflektion:

 1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

 2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

 3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

 4. Finns det något som vi kan utveckla?

 5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

 

Analys:

 1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

3. Ser vi någon skillnad mellan de äldre och yngre barn?

4. Hur går vi vidare?

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: