👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Matematik åk 2

Skapad 2020-01-16 12:49 i Huaröds skola Kristianstad
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik", 3A och 3B.
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer att arbeta med matteboken Prima 2A under höstterminen.

Innehåll

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

 • träna de grundläggande matematiska begreppen genom praktiska övningar, spel och lekar
 • arbeta enskilt och tillsammans
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning
 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta laborativt
 • ha matteprat: Hur tänker du?

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS

Se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Prima åk 2

Du är på väg mot målet.
Du har nått målet.
Du har nått målet mycket väl.
Ramsräkna jämna tal till 20
Veckodagarna i ordningsföljd
Månaderna i ordningsföljd
Kunna namnge tvådimensionella objekt som cirkel, triangel, kvadrat, rektangel och göra enkla beskrivningar med begreppen sida och hörn.
Kunna namnge tredimensionella objekt som kon, rätblock, kub, pyramid, cylinder, klot.
Avläsa analog tid hela klockan
Avläsa digital tid; hel timme
Kunna räkna ut tidsdifferens i hela timmar mellan två klockslag.
Förstå hur tal är uppbyggda, hundratal, tiotal och ental
Bråk; Kunna rita 1/2, 1/3 och 1/4 på enkla figurer.
Bråk; Kunna del av antal 1/2, 1/3 och 1/4
Skriva talraden 0 - 100, du ska kunna talets grannar
Storleksordna tal 0-100
Addition med talsortsräkning; hundratal, tiotal, ental
Avrundning till hela tiotal
Addition uppställning utan växling
Addition med tiotalsövergång 0 - 100. Ex: 9+9, 57+8
Subtraktion uppställning utan växling
Subtraktion med tiotalsövergång 0 - 100. Ex 14-6, 77-9
Multiplikation, tabellerna 2, 5, 10
Kunna avläsa enkla diagram och svara på enkla frågor
Division med nämnaren 2, 5 och 10
Massa; jämföra, uppskatta och mäta massa i kg
Längd; jämföra, uppskatta och mäta i cm och meter
Symmetri; symmetrilinje