👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från Högkulturer till Antikens Grekland och Romarriket

Skapad 2020-01-16 13:26 i Ekdalaskolan Härryda
Ett ämnesområde som berör både antikens Grekland och Rom i ämnet historia.
Grundskola 7 Historia
Redan de gamla grekerna... är ett uttryck som bland annat används för att visa att något hänt för länge sedan. Under Antiken blev mycket känt av det vi har kvar än idag när det gäller vetenskap, politik och kultur. Genom att läsa om hur det såg ut för människorna förr i tiden kan vi lära oss om varför samhället ser ut som det gör idag. Vi ska titta på hur de första städerna växte fram och blev det som kom att kallas flodkulturer. Vi går vidare med att lära oss om hur samhället såg ut under antiken, d.v.s. under det gamla Grekland och under Romarriket.

Innehåll

Innehåll

Vad ska jag som elev utveckla: 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet där du ska utveckla din förmåga att 

 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
 • kritiskt granska, tolka, och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap, 
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

Förväntat resultat

När vi är färdiga med arbetsområdet förväntas du kunna redogöra för

 • orsaker till att människor blev bofasta jordbrukare
 •  positiva och negativa konsekvenser som den stora förändringen innebar när människor blev bofasta jordbrukare?
 • Vilka spår av den grekiska antiken som finns kvar idag och hur påverkar de ditt och din familjs liv? 
 • romarrikets uppgång och fall; orsaker till att romarrikets utbredning och storhet och orsaker till att romarriket föll.
 • konsekvenser av romarrikets uppgång och fall
 • hur människors liv kunde te sig om man tex var romare, spartan eller atenare; fri eller slav.
 • vilka spår som finns kvar efter romarriket idag och resonera kring betydelsen av dessa.
 • samband mellan antikens Grekland och Romarriket
 • förstå och kunna använda centrala begrepp och termer är du beskriver och berättar om högkulturer och Antiken, som tex. flodkultur, högkultur, nomad, stadsstat, folkförsamling, spartan, hellenism, akvedukt, imperium, kejsare, pax romana; fullständig lista på ord och begrepp finns i classroom 

Vad ska vi arbeta med; dvs undervisning och hur vi ska öva

För att du ska lära dig dig detta ska vi på lektionerna;

 • ha genomgångar om forntidens högkulturer, antikens Grekland och Romarrikets uppgång och fall, där vi
 • går igenom huvuddragen av viktiga händelser, personer och platser
 • vi kommer att arbeta med olika historiska källor för att träna på att resonera kring trovärdighet och relevans.
 • till textläsningen kommer vi att arbeta med frågor och andra övningar
 • I arbetet kommer vi att titta på bilder och ha diskussioner för att se hur historia används i olika sammanhang och ibland för olika syften.
 • vi kommer att öva och träna på ord och begrepp
 • ha diskussioner och se film och kortare filmklipp 

Arbetssätt

Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med andra i klassen. Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, se film och filmklipp, ha diskussioner, arbeta med text och övningar såväl på papper som digitalt.

Text och frågor finns på framförallt på digilär.se, men classroom används för separata texthäften, frågor och övningar. 

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Du kommer att kunna få välja mellan olika arbetsmetoder när det gäller att arbeta med texter, fakta- och begreppsförståelse. Det kan vara att läsa tillsammans eller enskilt, skriva egna sammanfattningar. Du kommer att kunna få möjlighet att välja fördjupning där du kommer att arbeta tillsammans med andra i klassen. 

Examination- Hur ska jag som elev visa vad jag har lärt mig?

Du kommer att visa dina kunskaper i skriftligt prov, de uppgifter du arbetar med under lektionerna och det muntliga deltagande du visar i diskussioner i klassen. 

Läxförhör om högkulturerna är i v5

Prov om antikens Grekland är i v9-10

Redovisning / prov på Romarriket är preliminärt i v12

Veckoplanering

Arbetsområdet omfattar uppstart i v3 och pågår till v12. Tider för läxor och prov finns i kalendern. Text, uppgifter, ord- och begrepps-lista finns i digilär och classroom. I classroom  och kalender kommer att finnas information om inlämningar, läxor och prov.  

Kunskapskrav och bedömning

Bedömningen sker utifrån kunskapskraven. Det läggs vikt vid vilken fakta du kan redovisa, hur många exempel du kan visa på och förklara, här läggs särskild vikt vid hur utvecklade dina svar är. Ditt muntliga deltagande i diskussioner har betydelse. 

  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Matris Historia 7-9

Ej uppnått
E
C
A
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiskt källmaterial
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.