👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem bor i kojan?

Skapad 2020-01-17 09:21 i Skarsjö förskola Norrtälje
Temat började med att barnen hittade en koja i skogen. Genast kom frågan från barnen, vem bor i kojan? Barnen sa trollet, eller är det björnen eller är det ekorren som vi mötte på vägen till skogen?
Förskola
Temat började med att barnen hittade en koja i skogen. Genast kom frågan från barnen, vem bor i kojan? Barnen sa trollet, eller är det björnen eller är det ekorren som vi mötte på vägen till skogen?

Innehåll

Inne

1. MÅLOMRÅDE

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå? Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

1a: SYFTE - GENERATIV FRÅGA

Generativ fråga: Vem bor i kojan?

Syfte: Barnen lär sig om ord och begrepp och kommunicera detta, de lär sig sånger, ramsor, det bidrar till ökad språkutveckling. Vi får in rörelse i naturen genom grovmotoriken, genom skapande och delaktighet så får barnen ökad  tillit till sin egen förmåga.

1b: MÅL ur Lpfö 18

 

Mål ur Lpfö 18: 2.2 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: självständig och tillit till sin egen förmåga.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer  som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

1c: BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE

Barnens intressen, initiativ och behov: Barnen visade intresse för kojan och hade egna tankar om vem som kunde i kojan. De har behov av att leka och röra sig i närmiljön.

Specifika mål

1d: BARNENS FÖRSTÅELSE

Förståelse: Barnen visade förståelse för vem som kunde bo i kojan. Barnen visade förståelse för att ekorren äter kottar och behöver mat.

1e: BARNENS FÖRMÅGOR

Förmågor: Barnen ska öka sin självständighet och känsla av att klara av saker själv, som att sjunga med och vara delaktig i sånger, ramsor, språkutvecklande. Barnen ska känna delaktighet i det gruppen gör, och få ökade erfarenheter från olika uttrycksformer så som , bild, form, drama, rörelse, sång och dans.

1f: BARNENS BEGREPP

Begrepp: de begrepp som vi har valt att fokusera på, mera erfarenheter av att kunna uttrycka sig och kommunicera. Utifrån sin förmåga.

1g: FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

 

Arbetslagets förhållningssätt: Ska med en positiv inställning vara nyfikna, och medforskande pedagoger, som är väl förberedda inför undervisningstillfällena. Vi vill erbjuda en varierande undervisningsmiljö där vi vistas både utomhus och inomhus på förskolan men även i närområdet.

Vetenskaplig grund: LPfö 98 (18), Scaffoldingsstöttande undervisningsmiljö.

1h: FÖRSKOLLÄRARNA OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

Arbetslagets kunskapsbehov i ämnesområdet: Uppdaterade tecken som passar till temat som språkförstärkning. Ta fram nya sånger och ramsor som passar till temat. Förbereda material till undervisningstillfällena.

2. UTVÄRDERING

Hur vet vi att vi nått våra mål när temat är avslutat

 När barnen på egen hand kan göra några tecken. När barnen kan vara delaktiga i nya sånger och ramsor. När barnen själva pratar om innehållet i temat.

 

 

3. AKTIVITETSPLAN

Hur ska vi börja? ...och hur skulle vi kunna fortsätta? Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3a: STARTAKTIVITET

 

Aktiviteter: Vi har börjat pratat om vilka vänner som bor i kojan och vad de äter. Vi har samlat mat, kottar blåbär. Vi har målat med färger som kopplats till temat och sjungit sånger. Vi fortsätter med olika aktiviteter som kopplas till temat, sagor, sånger, skapande, musik och rörelse.

3b: FORMATIV UPPFÖLJNING (= uppföljning som syftar till att utveckla arbetet vidare)

 

Formativ uppföljning: Genom reflektioner och lärloggar.

3c: LÄRMILJÖ

-

Lärmiljö: Vi kommer arbeta med temat mycket utomhus i vår närmiljö, men även arbeta med temat inomhus på avdelningen genom skapande, litteratur, sånger.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18