Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Delaktighet och Inflytande

Skapad 2020-01-17 10:03 i Färglådan Österåker
Förskola
Vi arbetar nu med läroplansmålen inom delaktighet och inflytande.

Innehåll

 

 

Bakgrund: 

Vårt gemensamma tema på Förskolan Färglådan och Språkförskolan Penseln under januari-februari arbetar vi med delaktighet och inflytande. Varje avdelning arbetar med undervisning kopplat till temat i olika projekt och aktiviteter utifrån barnens ålder, förutsättningar, tidigare erfarenheter och visade intressen.

I Barnkonventionen som nu blivit svensk lag, står det att barns åsikter ska respekteras och tillskrivas betydelse. Barn har rätt att tänka själva och rätt att bli hörda, de har rätt att få sina krav bedömda, särskilt i frågor som rör dem själva.

En del barn känner av olika anledningar att de inte vill eller att det inte är någon mening att uttrycka sig. De måste först få möjlighet att lära sig förstå rätten till inflytande, hur den utövas och lära sig olika strategier.

 

Vad behöver man för att vara delaktig?

 

 •  Att bli sedd
 • Att bli lyssnad till
 • Att bli informerad
 • Att få stöd
 • Att bjudas in i gemenskap
 • Att bli tillfrågad
 • Att bestämma själv och tillsammans med andra

 

Syfte:

Syftet är synliggöra för barnen vilka möjligheter de har att påverka sin vardag på förskolan genom delaktighet och inflytande. 

I detta tema vill vi att barnen ska få möjlighet att reflektera över vad barn kan bestämma själva över och vad vuxna behöver vara medbestämmande i eller bestämma över.

På Grön har vi valt att arbeta med

Att belysa och arbeta medvetet med delaktighet och Inflytande i de vardagliga rutinerna så som att till exempel vara delaktig i beslut rörande utflykter och aktiviteter, vilken bok som ska läsas på samlingen, om man vill städa undan sin lek innan mellis eller om man vill fortsätta efter mellanmålet.

Att genom samtal med barnen diskutera deras tankar kring att ha inflytande över att sitta på valfri plats vid lunch och mellanmål för dem som önskar. 

 Intervjuer gällande barnens vistelse på förskolan. 

Gruppstärkande lekar, sätta ord på begreppet delaktighet, innebörden av att känna sig inkluderad. 

 

Utbildning - Undervisning

Vilka metoder, arbetsätt och strategier använder vi oss av

Både på samlingar och i övrig verksamhet får barnen vara delaktiga i beslut som rör deras vardag, förskolans miljö och de aktiviteter, den undervisning vi planerar.

 

Hur utmanar vi barnens språkliga och kommunikativa förmåga i temat Delaktighet och Inflytande

På Grön reflekterar vi tillsammans med barnen om delaktighet, inflytande och ansvar. Barnen får stöd att uttrycka sina tankar och förslag utifrån sina förutsättningar och tidigare erfarenheter.

I både planerade och fria aktiviteter tar vi tillvara på barnens tankar och idéer, vi ställer frågor och resonerar med dem.

Genom att använda TAKK (teckenstöd) som komplement och förstärkning av nya ord och begrepp

 

Hur synliggör vi temat i lärmiljön

Dokumentation av processer/aktiviteter på väggarna 

 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga

Genom dagliga samtal/dialoger med vårdnadshavarna där vi berätta vad vi gör/har gjort

Unikum

Utvecklingssamtal

 

Utvärdering och analys

Hur utvärderar och analyserar vi utbildningen och den undervisning vi planerat och bedrivit i syfte att ge barnen möjlighet att utveckla förmågor och kunnande i förhållande till målområdet Delaktighet och Inflytande

Genom reflektioner och utvärderingar med barnen och arbetslaget

Genom observationer av barnen i både planerade och fria aktiviteter

Dokumentation i Unikum och på våra avdelningar används som en del i utvärdering och analys

Vi kopplar undervisning och aktiviteter till de lotusdiagram som ligger till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: