Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samarbete - Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2020-01-17 10:48 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Tillsammans med Hjärtrud och Lek-Levi kan vi utveckla våra förmågor att vara fina kompisar och ta hand om varandra på allra bästa sätt. Vi lär oss om den egna integriteten och vikten av att värna den.

Innehåll

 1. Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

  - förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå

 rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,  

-  förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

 

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

 

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- utveckla egna strategier och verktyg för samarbete

- gemensamt sätta upp regler för vad som är ok och inte i förhållande till den egna viljan. Här blir STOPP-handen ett viktigt verktyg.

- tillsammans med en vuxen ta ansvar för sin egen roll i konflikter.

- känna tillit till vuxnas engagemang i konflikter och samarbetssituationer.

- delta i öppna dialoger med alla som vistas i verksamheten.

- se goda exempel på vuxna som fina förebilder.

 

 Hur ska undervisningen genomföras?

För att alla barn ska kunna få möjlighet att utveckla sina förmågor inom våra målområden kommer vi arbeta nära barnen i deras lek när det kommer till konflikthantering. Här är vi inlyssnande vuxna som tar oss tid att ta del av allas versioner av varför det blev som det blev. Genom att ha syftet i fokus skapar vi undervisningstillfällen i de situationer som uppstår i verksamheten, i samspelet med barnen. Utifrån det vi ser att barnen bearbetar skapar vi gemensamma undervisningstillfällen genom litteratur, drama och samtal. Vi ger barnen verktyget STOPP-handen. Vid varje tillfälle där barnen visar att de inte vill förtydligar vi vikten av att säga stopp, sätta upp handen för att markera sin sfär samt om man kan även kommunicera vad det är man inte vill. På så sätta hjälper vi också varandra att bättre förstå varför vissa saker inte känns ok för andra. Våra lärmiljöer planeras så att barnen får möjlighet att ta ansvar för sig själv och andra. Vi har styrda aktiviteter där barnen får träna på att samarbeta på många olika sätt.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
Reflektionen sker i den gemensamma digitala dokumentationen. Den pågår i samspelet under dagen där den vuxna i samspel med barnet lyfter de förmågor som bearbetas och utvecklas. Reflektion sker också i de gemensamma morgonmötena samt i de möten som sker i mindre grupper.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Månen.

 

Av vem?
Anna ansvarar till en början för dokumentation som läggs till i barnens egna lärloggar. Anna ansvarar också för den övergripande planeringen utifrån de olika fokusområdena. Genomförandet sker sedan tillsammans i barngruppen av Anna, Alf och Samya.

 

Vad är målet med undervisningen?

Att barnen hittar strategier och verktyg för samarbete. Att de använder stopp-handen som ett sätt att värna om sin egen integritet. Att barnen känner tillit till vuxnas engagemang i konflikt- och samarbetssituationer. Att barnen utifrån ett sådant förtroende tillsammans med en vuxen försöker ta ansvar för sin egen roll i konflikter som uppstår. Att barnen ser det positiva i att värna om gemensamma regler för verksamheten.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: