Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 7 Faktatext om människans utveckling

Skapad 2020-01-17 11:00 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Människans historia
Grundskola 7 – 9 Historia Svenska
Genom att förstå sin historia får man ett större djup och förståelse till varför det ser ut som det gör idag. Arbetsområdet behandlar forna civilisationer. Vi inleder med en kort översikt om människans allra äldsta historia, som jägare och samlare.

Innehåll

När du läst detta område ska du kunna:

 • Få kunskaper om hur historia kan beskrivas och användas på olika sätt.
 • Få kunskaper om människans äldsta historia och vägen fram till flodkulturernas framväxt.
 • Kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången från jägarsamhälle till bondesamhälle.
 • Få insikter i vad historiska källor kan berätta om människors livsvillkor. Utveckla din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera olika källor.

Undervisningen

Vi kommer arbeta med:
 • Att skriva en uppsats där du samlar fakta från och jämför olika källor
 • Att träna på källkritik
 • Att träna på att förklara och resonera

Bedömning

De förmågor jag kommer bedöma är:

 • Ditt arbete kommer att bedömas löpande genom ditt arbete i klassrummet
 • Din förmåga att sålla bland information och förklara och resonera med egna ord
 • Du skriver en faktatext där du redovisar människans utveckling
 • Du redogör för dina källor samt för en källdiskussion

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

YFTE

I det här området kommer du att träna på din förmåga att:

- använda dig av viktiga historiska begrepp som kronologi, arv, tidsepoker, högkultur, Romarriket, Antiken etc.

- resonera och jämföra hur människors levnadsvillkor förändras och varför de förändras över tid.

- din förmåga att se samband, göra jämförelser mellan olika tidsperioder och hur du motiverar dina svar.

- se utvecklingslinjer att förstå betydelsen av kulturmöten, uppfinningar, händelser och viktiga gestalter från Antiken.

MÅL

Du ska lära dig om vad som kännetecknar Antiken. Vi kommer att diskutera demokratins historia i antikens Grekland och maktstrukturer i Romarriket. Vi kommer att studera skillnader och likheter mellan hur barn, kvinnor och män levde i Sparta, Aten och i Romarriket. Vi kommer också att titta på hur samhället var uppbyggt i de olika grekiska stadsstaterna och i Romarriket. Till sist ska vi fördjupa oss i vilken betydelse Antiken har haft för vår egen tid. Vi kommer att titta på viktiga arv från den här tiden, till exempel filosofin, lagar, vetenskapliga upptäckter, OS, mm. 


Hur vi kommer att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, läsa i läroboken, se på filmer och arbeta med individuella uppgifter och analysfrågor på lektionerna. Du ska få möjlighet att träna på ord och begrepp i samband med genomgångar och olika muntliga och skriftliga övningar.

Bedömning:

 1. Du ska jobba självständigt med olika frågor, både begreppsfrågor och analysfrågor. Dina utvecklade svar lämnar du in på UNIKUM.

2. Du ska även visa dig delaktig under gemensamma lektionsgenomgångar Du visar även dina kunskaper vid klassrumsdiskussioner..

3. Du ska få möjlighet att visa dina kunskaper genom att vi har ett skriftligt prov.  

Uppgifter

 • Faktatext om människans utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9
 • Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Hi Sv
Utvecklingsmatris SO 7-9

Utvecklingsmatris i SO år 7-9

F
E
C
A
Faktakunskaper - Begreppsförmåga
Beskriva, redogöra, förklara och undersöka. Beskriva centrala tankegångar, strukturer och uttryck. Använda olika teorier, tekniker och metoder.
Du har grundläggande faktakunskaper i ämnet. Du kan välja ut relevanta fakta för att beskriva en företeelse. Ex: Förklaringar förekommer men är bitvis otydliga.
Du har goda faktakunskaper Ex: Lämplig fakta finns med och jag har förklarat dem.
Du har mycket goda faktakunskaper Ex: Mycket innehållsrikt och genomtänkt faktaurval som är tydlig förklarat.
Begrepp - Begreppsförmåga
Använda ord, begrepp och modeller som hör till ämnet.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp men de förklaras bara ibland eller otydligt/ofullständigt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. Ex: Använder ämnesbegrepp i rätt sammanhang och förstår betydelsen.
Du kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt. Ex: Använder och förklarar ämnesbegrepp i hög grad och på ett väl fungerande sätt.
Beskriva - Analysförmåga
Beskriva samband och mönster. Jämföra. Värdera olika fakta/kunskaper. Beskriva likheter och skillnader
Du kan beskriva och ge exempel. Ex: Jag kan göra enkla beskrivningar och jämförelser utifrån den fakta jag lärt mig.
Du kan beskriva, förklara och visa på samband i de centrala tankegångarna. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och jämförelser.
Du kan förklara och visa på samband, se generella mönster mönster i centrala tankegångar. Visar detta med hjälp av begrep och modeller. Ex: Jag kan utförliga beskrivningar och nyanserande jämförelser.
Resonera - Kommunikativ förmåga
Både muntligt och skriftligt. Dra slutsatser. Visa olika perspektiv. Visa orsaker, konsekvenser och samband och förklara och beskriva dessa. Motivera åsikter, argumentera. Ge förslag till lösningar, reflektera och värdera.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda (enkla åk 6) resonemang. Ex: Jag visar att jag förstår hur saker hänger ihop och resonerar på ett enkelt sätt utifrån den fakta jag lärt mig. Ibland motiverar jag mina svar och argumenterar.
Du kan föra utvecklade resonemang. Ex: Jag visar samband och har utvecklade resonemang. Jag visar att jag kan se saker från olika perspektiv och jag kan resonera kring orsaker och konsekvenser. Jag använder visa motiveringar och argument.
Du kan föra välutvecklade resonemang. Ex: Jag kan resonera välutvecklat om olika samband, orsaker och konsekvenser med motiveringar och argument..Jag drar också slutsatser som ger en helhetsbild av mina kunskaper i ämnet..
Källor - Procedurförmåga
Kunna använda olika källor och vara medveten om olika källors trovärdighet och relevans samt använda andra hjälpmedel/verktyg som kartor, tabeller m.m.
Du kan resonera på enkel nivå kring källornas trovärdighet och och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i huvudsak fungerande sätt. Ex: Jag kan använda enkla källkritiska metoder och söka och använda olika källor samt redovisa dessa.
Du kan resonera på ett utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor andra hjälpmedel och på ett i väl fungerande sätt. Ex: Jag kan använda källkritiska metoder och värdera olika källor. Jag kan redovisa källorna.
Du kan resonera på ett väl utvecklat sätt kring källors trovärdighet och relevans och använda olika källor och andra hjälpmedel och på ett i mycket väl fungerande sätt. Ex: Jag kan värdera olika källor och motivera mitt val. Jag redovisar källorna utförligt.

Hi Sv
Faktatext svenska

Behöver förbättras
E
C
A
Sammanfattning
Du kan göra enkla sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett bra sätt när och varför saker händer.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en text. Du kan beskriva på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Språk
Du kan skriva en faktatext med ord som hör till ämnet du skriver om. Du använder bindeord på ett enkelt sätt. Du använder skrivregler på ett enkelt sätt.
Du kan skriva en faktatext med relevanta ord som hör till ämnet du skriver om. Du använder bindeord på ett bra sätt. Du använder skrivregler på ett bra sätt.
Du kan skriva en faktatext med relevanta ord som hör till ämnet du skriver om. Orden fördjupar och breddar textens innehåll. Du använder bindeord på ett mycket bra sätt. Du använder skrivregler på ett mycket bra sätt.
Källor
Du kan söka efter information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar.
Du kan söka efter information från flera källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Du kan söka efter information från många olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga. Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar.
Att referera till olika källor
Du har ett försök till källförteckning i texten där dina källor framgår.
Du har en tydlig källförteckning i texten.
Du har en tydlig och korrekt utförd källförteckning i texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: