Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Havet Saltkråkan VT 2020

Skapad 2020-01-20 15:29 i Hede förskola Kungälv
Projekt Havet
Förskola
Vi har valt att arbeta med Tema/projektet..... Havet och stranden är en spännande miljö som erbjuder många lärtillfällen i en unik laborativ form. Barnen får möjlighet att utforska, upptäcka och skapa förståelse för ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö.

Innehåll

BESKRIVNING AV BARNENS INTRESSE OCH BEHOV

Beskriv barnens intressen, här tänker du/ni utifrån gruppens behov och pedagogens ansvar...

Vi strävar efter att ha ett medvetet förhållningssätt som utgår från barnens nyfikenhet och erfarenhet. Med ett temainriktat och forskande arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och sammanhängande.

 Barnen tycker att det är spännande att studera havet och allt vad som finns där. Vi strävar efter att göra barnen uppmärksamma på hur man kan värna om miljön i och omkring havet ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

TEMA/PROJEKT

Varför? För vem? Hela gruppen eller delar av den

Här kan ni skriva om pedagogens ansvar att erbjuda en verksamhet och miljö som inspirerar,utmanar och utvecklar barnens lärande.

Koppla till läroplanen, använd kopplaknappen så kommer du till förskolans läroplan.

Se också KVALITETSDOKUMENT VFL till höger.

 

Vi strävar efter en systematisk och tydlig dokumentation av hur projektet framskrider och det är viktigt att alla barn känner sig delaktiga i processen. Alla barn på Saltkråkan arbetar gemensamt med temat men är indelade i olika grupper.

Vi kommer att använda oss av olika lärmiljöer för att inspirera och utmana barnen att tänka vidare utifrån vad som fångar deras intresse och uppmärksamhet. Det kan vara att presentera "storbilder" på väggen med hjälp av projektor för att erbjuda en spännande upplevelse av t.ex. havet. När barnen fick i uppdrag att måla havet visade vi samtidigt en stor bild så att barnen fick känslan av att nästan vara i havet under tiden de målade, vilket var väldigt effektfullt.

Vi strävar efter att följa barnen och se vart de riktar blicken så att vi kan skapa lärtillfällen i stunden och ta tillvara på deras tankar och idéer. Några barn uttryckte att de var nyfikna på att forska om maneter så vi använde oss av datorn för att titta på bilder och samla in fakta. Vad äter maneter? Varför har en del trådar som de kan brännas med? Är maneter farliga för människor? Vilka olika maneter finns det? Hur stora kan de bli? Barnen var fascinerade och väldigt sugna på mer kunskap om maneter.

Det är också viktigt att barnen får tillfällen att ge uttryck för sina tankar om havet med hela kroppen, t.ex. genom drama och lek. Vi använder oss av ett stort tyg som vi kan göra stora och små vågor med och har lyssnat på ljudet av havet. Ett sätt att arbeta vidare med detta skulle kunna vara att göra en rörelsesaga om havet tillsammans.

GENOMFÖRANDE: Hur jobbar vi?

Förberedelser:
Vi observerar och iakttar barnen.

Vi använder oss av olika sätt att lyssna in barnen på bl.a. intervjufrågor. 

Vi använder oss av  innerummet, uterummet och våra närområden.

Aktiviteter:
Beskriv de aktiviteter ni planerat att genomföra t.ex. lek, böcker, diskussioner, framträdanden, rollspel, sång och ramsor.

 

Vi har utgått från barnens erfarenheter om havet genom bl.a. intervjufrågor för att ta del av deras intresseområden och vad de vill lära mer om.   Det finns  många spännande experiment att göra där barnen får möjligheter att ställa hypoteser och fundera vidare.

Vi kommer att gå till biblioteket tillsammans med barnen och låna böcker om livet i havet där barnen kan vara delaktiga och önska litteratur.

 

UPPFÖLJNING

Vi ska tillsammans med barnen reflektera över arbetet och prata om det vi har gjort, var och en efter egen förmåga. Dokumentera i barnens lärlogg!

Vi har under senare delen av höstterminen alltmer kommit att arbeta med och utforska en hållbar miljö i samband med Projekt Havet.  Barnen visade ett stort engagemang i frågan om nedskräpning i havet och vad människor slänger där.  Vi har forskat om hur lång tid det tar för olika saker att försvinna och vår intention är att förankra ett miljötänkande hos varje barn med en optimistisk framtidstro att det går att påverka och förändra.

Vi har reflekterat över frågeställningar som "Vad händer om djuren i havet får i sig en trasig burk eller ett tuggummi?", "Vad händer med havet om människor slänger sitt skräp i vattnet?", "Hur lång tid tar det för skräpet att försvinna i naturen?"

Barnen har många kloka tankar runt dessa viktiga frågor. "Djur slänger inget skräp". "Det är människorna som skräpar ner i naturen". "Man måste slänga skräp i soptunnor". "Man kan skriva varningsskyltar". "Det är synd om djuren i havet, tänk om de får glas i magen, då kommer det nog mycket blod".

Lpfö´98/10:

Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.

 

 

UTVÄRDERINGVerktyg som går att använda är dokumentation, observation, reflektionssamtal med barnen, pedagogisk dokumentation m.m Kom ihåg att göra barnen delaktiga.

Beskriv hur ni tänker utvärdera mot målen i denna pedagogiska planering. Kom ihåg att ta med barnen och föräldrarna i arbetet

Beskriv hur ni har för avsikt att till vara uppföljningen och utvärderingen så det leder till utveckling av det pedagogiska arbetet i dettta projekt och generellt på avdelningen och på förskolan.

 

Vi strävar efter att använda oss av den pedagogiska dokumentationen som ett verktyg för att se framåt och förstå och tolka reflektionerna. "Det viktigaste i ett dokumentationsarbete är att i så stor utsträckning som möjligt att göra barnen delaktiga och föra en tät dialog med dem om innehållet i det som man nu utforskar. Även de yngsta barnen som inte pratar reagerar på de bilder som de får se direkt efter en händelse. Barn har en stor förmåga att observera och komma ihåg vad de själva och andra barn har gjort. Tillsammans med reflektioner, upptäckter och frågor ger dokumentationerna en möjlighet att stanna upp och fördjupa sig i det som sker. Vid de tillfällen när man diskuterar dokumentationerna är det barnens frågor som är i fokus." (Skolverket).

ANALYS

Hur blev resultaten?
Vilka metoder/arbetssätt blev framgångsrika?
På vilket sätt?

Det är väldigt spännande att arbeta med Projekt Havet och vi upplever ett stort intresse och engagemang från barnens sida. De är nyfikna och vetgiriga och har många frågeställningar som de vill utforska och arbeta vidare med. Barnen har visat stor förmåga till empati och förståelse för miljön i och omkring havet. De är också intresserade av djurlivet och har börjat forska och studera om olika djur i havet.

För att försöka analysera arbetet/arbetssättet är det viktigt att titta på vilka förändringsprocesser som har bedrivits i den pedagogiska verksamheten? Vad är det som har lett till förändring? Vi har dragit slutsatsen att en ökad förståelse för det komptetenta barnet har bidragit till att pedagogerna har provat nya sätt att förhålla sig till barnen. Vi strävar efter att sätta barnens drivkrafter i centrum och pedagogerna bestämmer inte i förväg vilket lärande som ska ske utan observerar och försöker förstå barnens uttryck och handlingar som utgångspunkt för det fortsatta lärandet.

Vi upplever också att vi har fått en djupare kunskap om arbetet som pågår genom att vi använder reflektionstiden till att fokusera på analyser och reflektioner kring arbetet och dokumentationerna som synliggör det arbete och lärande som faktiskt sker. Vi ser på lärande som en process som möjliggörs i relationer till varandra. En framgångsrik metod kan vara att fånga lärandet i stunden, där barnen är delaktiga och får komma med egna lösningar och möjligheter att ställa hypoteser.

 

 

 

Underrubrik 1

UTVECKLING

Hur går vi vidare?
Vart ska vi?

Vi tänker att vi ska "avsluta" miljöarbetet genom att tillverka skyltar utifrån barnens tankar.  

Under våren har vi tänkt att fortsätta forska om djurlivet i havet och arbeta med skapande verksamhet, skriva texter tillsammans med barnen och även "uppleva" havet med kroppen i form av dramatisering och dans.

Vi tycker att projektet är utmärkt för att arbeta med naturvetenskap och experiment och tänker att många kan utföras på stranden där vi har tillgång till vatten.

Vi skulle också vilja utveckla miljön då vi upplevde att barnen var fascinerade av stora och föränderliga bilder på väggen med hjälp av projektorn. Det skapade fantastiska uppelvelser av havet för såväl de yngre som äldre barnen!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: