Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola Kemi 9G - Syror, baser och försurningar

Skapad 2020-01-20 17:25 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Syror, baser och försurning
Grundskola 7 – 9 Kemi
I det här arbetsområdet ska vi lära oss om egenskaper och formler för syror och baser, hur de används i vardagen och vilken verkan de kan få i mark och vatten.

Innehåll

Undervisande lärare:

Katarina Stensson, STEK

Mål:

Under kommande veckor ska vi genom undersökningar, arbetsuppgifter, föreläsningar och diskussioner ta reda på egenskaper för olika syror och baser och dess verkan, användning och konsekvenser. 

Du förväntas:

 • Förstå och förklara centrala begrepp, samt sätta dem i sammanhang för att förklara samband mellan kemiska fenomen.
 • Förklara hur en atom är uppbyggd med elektroner och kärnpartiklar, och rita en modell av en atom från de första perioderna.
 • Beskriva hur det periodiska systemet är uppbyggt med perioder och grupper vilket visar likheter och skillnader mellan olika atomslag.
 • Förklara hur positiva och negativa joner bildas, samt förutsäg vilken jon som bildas utifrån regler och det periodiska systemets uppbyggnad. 
 • Förklara varför en del atomslag bildar molekylföreningar och andra bildar jonföreningar.
 • Namnge några svaga syror och starka syror och känna till dess kemiska förkortningar, egenskaper och användningsområden till vardags och industriellt.
 • Namnge några baser och känna till dess kemiska förkortningar, egenskaper och användningsområden till vardags och industriellt.
 • Förklara vad som skiljer en syra från en bas, en stark syra från en svag syra, samt en koncentrerad syra från en utspädd syra.
 • Ge exempel på indikatorer och använda dem för att avgöra om en lösning är sur, basisk eller neutral.
 • Beskriva hur pH-skalan fungerar och ge exempel på när den är viktig såsom för att bestämma kroppens balans.  
 • Förklara vad som händer vid en neutralisering av lösning när en syra och en bas blandas.
 • Planera, genomföra och utvärdera undersökningar, samt använda mätningar och resultat i diskussioner om miljöfrågor.
 • Förklara hur försurningar uppstår, kan ge exempel på konsekvenser i natur och samhälle samt ge förslag på åtgärder som förhindrar eller reparerar skador för en hållbar utveckling.
 • Ge exempel på och förklara betydelsen av upptäckten av olika kemikalier såsom syror och baser för människans levnadsvillkor.

 

 

Tidsplan i tabellform:

 

 

Måndag 90

Torsdag 100

Läxa/gör klart

4

 20/1

 

Intro Syror och baser

 

Genomgång: atomer och joner

 

Arbeta med frågor s.6+7

 

  23/1

 

Genomgång pH

 

Labb: Surt neutralt eller basiskt?

Arbeta med frågor s.6+7

Följ planering i arbetshäfte

5

27/1

 

Genomgång: Syror
Arbeta med frågor s.8+9

 

30/1

 

Labb: Syror – Likheter och skillnader

Arbeta med frågor s.8+9

 Följ planering i arbetshäfte

6

3/2

Samtalsdag – ingen lektion

6/2

Genomgång: Baser

Labb: Ändras pH-värdet om det späds med vatten?

 Följ planering i arbetshäfte

7

10/2

Genomgång: neutralisation

Arbeta med frågor s.10-11

13/2

 

Labb: Blanda en syra och en bas

 

Arbeta med frågor s.10+11

 

 Följ planering i arbetshäfte

8

17/2

Projekt: Försurning

20/2

Projekt: Försurning

 Följ planering

10

2/3

Repetition

5/3 Prov

 

 

Arbetsform:

Genomgång/föreläsning

Film

Laborationer/demonstrationer

Uppgifter i arbetshäfte

Diskussion

 

 

Litteratur och källor:

Kemi spektrum

- grundbok kapitel 4.1, 4.2, 4.3 (s.103-116 + 119) samt 13.1, 13.2, 13.4

- lightbok kapitel 4.1, 4.2, 4.3 (s.67-74 + 76) samt 13.1, 13.2

- online kapitel 4.1, 4.2, 4.3, samt 13.1, 13.2, 13.4

 

www.sli.se

 

www.phet.colorado.edu

- pH-skalan: https://phet.colorado.edu/sims/html/ph-scale/latest/ph-scale_sv.html

- Syra-bas-lösningar: https://phet.colorado.edu/sims/html/acid-base-solutions/latest/acid-base-solutions_sv.html

 

Bedömning:

Prov

Laboration; planering, genomförande, utvärdering

Delaktighet i diskussioner

 

Ämnesspecifikt tillägg:

Viktiga begrepp för arbetsområdet: atom, positiv jon, negativ jon, syra, bas, neutral lösning, neutralisation, svag syra, stark syra, frätande, indikator, pH-skala, pH-papper, pH-mätare, vätejon, koncentrerad syra, utspädd syra, saltsyra, salpetersyra, svavelsyra, hydroxidjon, svag bas, stark bas, natriumhydroxid, ammoniak, kalkning, ammoniumjon, 

Fördjuning: försurning, korrosion, salter, jonföreningar

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Innehållet i mat och drycker och dess betydelse för hälsan. Kemiska processer i människokroppen, till exempel matspjälkning.
  Ke  7-9
 • Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.
  Ke  7-9
 • Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.
  Ke  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9

Matriser

Ke
Åsö grundskola Kemi åk7-9

E
C
A
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Resultat, modeller & teorier
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.
Resultat, rimlighet & förbättring
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Kemiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Kemiska processer och samband i naturen
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.
Kemi i vardag och samhälle
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då enkelt identifierbara samband och ger exempel på energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och visar på samband mellan energiomvandlingar och materiens kretslopp.
Påverkan på miljön & hållbar utveckling
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: