Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagoberättande och ordförståelse

Skapad 2020-01-20 20:08 i Nygårdskolan Borlänge
Utveckla elevens intresse för sagoberättande och bygga upp ordförråd
Grundskola F Svenska som andraspråk Svenska
Utveckla elevens intresse för sagoberättande och bygga upp ordförråd

Innehåll

Syfte:

Ge eleverna ett rikt ordförråd, fantasier, inre bilder och mod att våga prata/berätta för varandra.

Mål:

Väcka elevernas intresse för sagor och samtidigt bygga upp deras ordförråd

Metod:

Vi börjar med att dela in klassen i mindre läsgrupper där varje elev kommer få välja en bok som pedagogen sedan läser tillsammans i grupp. Alla elever ska få välja en varsin bok som slumpvis följer en viss turordning under fyra veckors tid (använd en tärning till exempel, den som får högst får sin bok uppläst först osv.). Vid det första tillfället sker högläsningen "spontant", dvs. utan flanosaga/material. Vid de andra återstående tillfällena får pedagogen själv hitta lämpligt material som kan användas som stöd i berättelsen eller aktivt introducera barnen genom att de själva får läsa/återberätta ett stycke, sjunga, dramatisera, använda sagopåse osv. Läs igenom ett stycke i taget men gå gärna tillbaka i stycket och fråga barnen vad som hände här, varför tror ni att hen gjorde så, vad kunde hen ha gjort istället osv. I t ex en flanosaga så kan eleverna själva få välja en figur i berättelsen och sedan aktivt lyssna när det är dags för elevens figur att göra plats i berättelsen. Genom att eleverna själva deltar aktivt i berättelsen leder det förhoppningsvis till att de blir mer intresserade av att lyssna. 

När sista boken är läst så övergår projektet i att skriva en egen saga gemensamt där eleverna själva ska få fantisera ihop en berättelse medan pedagogen skriver ner sagan på storbildskärm. Innan påsklovet kommer sagan gestaltas/dramatiseras genom berättande/teater/sång eller dans med digitala miljöer som bakgrund som eleverna tillsammans valt ut. 

 

Utöver detta sker hela tiden ett aktivt övande av ordförråd genom att pedagoger benämner vardagsord i elevernas omgivning, till exempel olika slags kläder, leksaker, frukter, djur, maträtter, möbler och andra föremål i klassrummet och utomhus. Det är viktigt att pedagoger själva talar tydligt och välartikulerat. På samlingar är det bra att ha "mungymnastik" och öva på vissa fonem som är svåra att uttala, exempelvis sj-ljudet. Mycket viktigt med bildförstärkning och att "överinlära" orden, dvs. att när pedagogen tycker att eleverna kan ordet/orden så är det bra med fortsatt repetition vid en senare samling eller tillfälle. 

 

Uppgifter

 • Flanosaga/sagopåse - använd fantasin!

 • Läsgrupper om 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: