Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOLROSEN.Pedagogisk planering Läslyftet 2020 Glanshammars förskolor

Skapad 2020-01-21 09:30 i Rinkaby förskola Örebro
Förskola
Glanshammars förskolor Läsåret 2020 Läslyftet: Naturvetenskap i barnlitteraturen, Boksamtal om naturvetenskap och andra naturvetenskapliga fenomen.

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från höstens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Solrosens pedagoger är Anna, Linda och Eva T. Vi reflekterar över att höstens bok var intressant och vi väljer att fortsätta med boken Mamma mu bygger en koja, samt tar hjälp av boken Mamma mu låtsas.Under våren fokuserar vi på kojans träd och dess utveckling.

 

 

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

17 olika individer på Solrosen med olika behov som vi vill tillgodose. Under hösten såg vi att barnen får bättre utrymme, kan fokusera bättre i mindre grupper vilket vi kommer att planerar för i vår verksamhet. Korta projektträffar med inslag av mycket praktiskt görande i mindre grupper.

Vi delar även in barnen i mindre grupper dagligen i verksamheten för att få ett lugn och främja samtal och samarbete.

 

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Solrosen har många rum, dock har inte alla använts i den dagliga pedagogiska verksamheten vilket vi nu utvecklar. Vi vill skapa inspirerande lärmiljöer där barnen utmanas och möter varandra och får ett trevligt socialt samspel.

Vi försöker se barnens behov och ge dem rätt förutsättningar att få lugn och ro med bra material, vi har beställt ett nytt bord för att kunna utnyttja stora rummet mer både till lek och mellanmål. vi strävar efter tillit i rummen för att de/ vi ska kunna nyttja alla Solrosens rum.

 Utifrån barnens intressen och med fokus på våra läroplansmål vill vi utveckla våra miljöer hela tiden.

 

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Många olika kompetenser och intressen i arbetslaget. Utifrån dessa kommer vi att skapa mindre grupper med fokus på projektet under några förmiddagar. Vi hjälps åt och utmanar och stöttar varandra som pedagoger och tar tillvara på våra kompetenser.

 

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

I läslyftet denna termin kommer vi att fortsätta med vår bok.. Boken vi har är Mamma Mu bygger koja, och vi tar hjälp av boken Mamma Mu låtsas. Barnen är intresserade så därför vill vi dröja oss kvar för att få en fördjupning. Läslyftet vårterminen naturvetenskap kemi/fysik, och språkutveckling.

Vi kommer även titta närmare på Mamma Mu och kråkan ur ett normkritiskt tänkande.

 

   - Varför?

-Arbetslaget ska medvetet och aktivt arbeta med jämnställdhet.

-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas

* att utveckla förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och andra naturvetenskapa fenomen.

* intresse för berättelse, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

* skapa nyfikenhet hos barnen att vilja veta mer om naturvetenskap,

 

Syfte?

Vi vill inspirera och låta barnen utforska ämnet naturveteskap på ett  lekfullt och inspirerande sätt.

 Samt inspirera språkutvecklingen genom boken och bilden, samtalen.

 

Förväntade effekter?

Att intresse hos barnen skapar och en vilja att lära sig mer. Vi hoppas på att få barnen att reflektera själva och lära sig att ifrågasätta.

söka/ forska tillsammans på olika sätt.

 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

 Vi önskar ha en väldigt tillåtande miljö med olika material med det bygger på ansvar och vet hur materialet används och leks med. Tillit-ansvar.

Vid lunchen vill vi att barnen ska ta mat själva, vi behöver finnas och stötta så barnen tar lagom och vågar testa nytt. Vi vill skapa en lugn och trevlig stund, där man kan njuta av olika slags mat och samtala med varandra. Vi vill ge alla barn möjlighet att ta plats och komma till tals. Vi går i mindre grupper med en pedagog för att undvika köer. Vi har bestämde platser för att skapa trygghet och rutin hos barnen.

 

I hallen tar vi några i taget när vi ska gå ut, barnen får ta på sig i sin takt och fundera på vilka kläder som behövs och kolla på biildstöd.

Vi fortsätter med två vilor. En för de barn som fortfarande sover( madrassvila) och en där vi läser bok, berättar sagor eller på annat sätt skapar en lugn stund.

 

  -Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

Visionen är att ha en undervisningsmiljö som är stödjande och ger barnen verktyg. Vi vuxna vill utmana barnen och ha en tillåtande trygg miljö där barnen vågar ställa frågor och uttrycka sina tankar.  Vi kommer att ha väl planerade undervisningssituationer där vi arbetar i olika stora  grupper.

 Ständigt arbeta med vad-hur-varför.

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Ställa öppna frågor till barnen och försöka fånga upp barnens intressen och utifrån det utveckla verksamheten vidare. Låta barnen vara med och vara delaktiga i sin vardag. Låta barnen ha fria tankar, sen forska tillsammans finns inget rätt eller fel.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Genom samtal och öppna frågor samt observation. Dokumentation.
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

 

Pedagogiska planeringen dokumenteras varje termin och  utvärderas med förskolechefen.

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: