Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-01-22 13:16 i Huaröds förskola Kristianstad
Under terminen kommer vi utforska olika begrepp inom matematik samt upptäcka matematik i vår omgivning. Detta kommer vi göra genom att undersöka matematiska symboler och miljöer.
Förskola
Utforska matematikens olika former och begrepp samt upptäcka matematik i vår omgivning.

Innehåll

BAKGRUND

Vi har uppmärksammat att barnen visat ett intresse av matematik så som mönster,färger former. Detta vill vi ta tillvara och bygga vidare på. 

MÅL

Syftet är att barnen ska utöka sin kunskap om matematik. Vi vill lägga grunden för ett matematiskt tänkande.

I de olika aktiviteterna får barnen möjlighet att träna samarbete och även möjlighet att försöka själva, och med stöd av oss pedagoger. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi utforskar matematiken genom att titta på former, färger, mönster, sortering, antal och olika matematiska begrepp. 

Vi tar oss an olika matematiska uppdrag och utmaningar. 

Vi kommer att använda oss av olika ramsor och sånger men även diskussioner om vilket mönster de olika sagopåsarna har.

 

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Pedagogerna utvärderar muntligt efter aktiviteterna. Med barnen utvärderar vi tillsammans efter varje gång. 

Pedagogerna kommer även kontinuerligt reflektera,utvärdera och följa upp temat skriftligen och även på våra reflektioner.

Uppgifter

 • Formjakt

Kopplingar till läroplanen

 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: