👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

2.3 Inflytande och delaktighet Regnbågen 2020

Skapad 2020-01-22 13:44 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Innehåll

Avdelning

Regnbågen

Prioriterat mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Nuläge

 Vi arbetar kontinuerligt med att låta barnen vara med och ta beslut. Vi röstar om aktiviteter och låter barnen ta ansvar för miljön på förskolan. De är aktiva i att ta ansvar för trivsel och miljö. Vi ger barnen uppdrag och ansvar för små sysslor. 

Utveckling pågår när barnen

När barnen känner tillit och förtroende för oss.

När de känner att deras förmågor har betydelse, att det de gör och säger har en mening.

Så ska vi arbeta för att nå dit

Fortsätta att ge barnen förtroende och fortsätta att utveckla det vi redan gör, med uppdrag och att vara lyssnande och vägledande pedagoger. 

Vi vill lyfta solhandlingar och uppmuntra barnen att vara bra kamrater.

Så här ska vi följa upp

Dokumentera tillsammans med barnen. 

Samtal om lärmiljöer och arbetsmiljön mellan barnen, återkoppling med barnen om hur det fungerar. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18