Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur i olika miljöer

Skapad 2020-01-23 08:37 i 183401 Förskolan Lilla Skogen Stockholm Farsta
Förskola
Hur lever djur i sina olika miljöer och hur samverkar de med andra djur och människor? Barnen ska få möjlighet att genom skapande aktiviteter samt faktasökning utforska djurens utseende, storlek och deras olika livsmiljöer. Genom att arbeta med djurens livsmiljöer kommer vi även att fokusera på hållbar utveckling. Vad kan vi göra i vår vardag för att bidra till en mer hållbar utveckling i framtiden?

Innehåll

Syfte med avstämningsplanering

Under höstterminen påbörjade vi att arbeta med projektet: " Djur i olika miljöer. " 

Eftersom barnen var intresserade av många olika sorters djur valde vi att dela upp djuren i tre undergrupper; vilda djur, bondgårdsdjur och undervattensdjur. Barnen fick sedan välja vilken djurgrupp de ville arbeta med.

Vi började med att skapa djurens olika livsmiljöer. Vi diskuterade med barnen om hur miljöerna ska se ut, vad behöver vi för material och hur ska vi göra praktiskt. Allt detta dokumenterades i en tankekarta i varje grupp.

I nuläget är vi nästan färdiga med miljöerna och tanken är att vi ska börja tillverka djur och senare börja söka fakta om djuren och deras miljöer och skriva kortare texter om dem.

Under projektets gång har vi sett att barnen ställer fler frågor. t.ex. Varför har vattnet i havet olika färger? Varför behöver djuren i öknen stenar eller grottor? Varför kan man inte bada när det finns alger i vattnet?

  

 

Vad (innehåll):

Vi ska fortsätta med att göra färdigt de olika djurgruppernas miljöer och sedan skapa djuren till miljöerna. Barnen har hela tiden möjlighet att använda miljöerna i både utforskande och i lekar. Vi kommer också att arbeta med miljö och hållbarhetsfrågorna med fokus på vad vi kan göra i vår vardag för att skapa bättre förutsättningar för både djur och människor i framtiden.

En grupp har börjat med att tillverka en Blue Both bana med bondgårdstema. Arbetet innebär att vi får in matematiken på olika sätt i projektet; räkna, lösa problem mm.

De barnen som har visat intresse för att forska ska få  ta reda på fakta om vissa specifika djur och skriva en kort presentation om djuret som de sedan får presentera för resten av gruppen. Barnen får lära sig ett arbetssätt som innebär att fundera ut frågor, ta reda på fakta, sammanställa fakta och slutligen presentera sitt arbete.Detta ger dom en möjlighet att öva på språk och kommunikation på många olika sätt.

Vi ska hela tiden ta vara på barnens frågor och hypotesersom som kommer upp under projektets gång och ha dessa som utgångspunkt när vi går vidare i arbetet.   

 

Varför(syfte):

Vi vill att barnen ska få förutsättningar att utveckla ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för hur djur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Genom att barnen tillägnar sig kunskap om olika djur och deras livsmiljöer tänker vi att de kommer att känna en större omsorg om sin närmiljö och även få förståelse för hur våra val i vardagen påvekar våra livsvillkor i framtiden. 

Vi vill erbjuda barnen många tillfällen till att utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga. Detta tillgodoses bl.a.. genom att vi hela tiden varvar med att arbeta i liten respektive stor grupp.

Vi märker att barnen är intresserade och inspirerar varandra hela tiden både i lekar och i samtal. Nya frågor och hypoteser leder projektet vidare.

 

 Hur (metod):

Vi arbetar i små grupper, fyra till fem barn i varje grupp. Vi tycker att det är viktigt att alla barn får möjlighet att vara delaktiga och komma till tals.

Grupperna planerar det dagliga arbetet utifrån tankekartan som vi har gjort tidigare.

Efter varje grupptillfälle presenterar gruppen sitt arbete för de andra barnen och svarar på frågor som kommer upp. Genom att barnen delar med sig av sin kunskap till varandra och tillsammans reflekterar över frågor som kommer upp skapas möjligheter till det kollektiva lärandet. Detta bidrar också till att alla barnen inkluderas i de gemensamma läroprocesserna och får möjlighet att bidra på sitt sätt utifrån sina individuella förutsättningar.

I arbetet med projektet tar vi in alla ämnen och lär oss på olika sätt. Vi använder estetiska uttrycksformer, skapande, faktalitteratur, digitala läromedel, samtal, skrivande samt matematiskt arbete. Vi skapar förutsättningar för alla barn att prova allt oavsett ålder, etnicitet och kön.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: