Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Animering med Stop Motion - Åk 3 - Vårby RO

Skapad 2020-01-23 10:38 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 3 Bild Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser en bok tillsammans på svensklektionerna, som vi sedan utgår från när vi animerar i appen iStopMotion.

Innehåll

Konkretiserande mål

·      Vi läser en gemensam bok tillsammans och arbetar med läsförståelse.

·      I grupp skriver ni ett manus där ni gör en ny berättelse med karaktärerna från boken.

·      Ni skapar bakgrunder och figurer till er berättelse, samt annan rekvisita.

·      Ni bygger upp de olika scenerna och fotograferar/animerar med iPad.

·      Ni sparar er animerade stop motion-film och öppnar den i iMovie för att lägga till ljud, samt ljudeffekter.

·      Ni redovisar ert arbete för klassen när det är klart.

 

 

Arbetsformer

 

·      Vi läser en gemensam bok tillsammans under svensklektionerna och arbetar med läsförståelse.

·      I grupp skriver ni ett manus där ni gör en ny berättelse med karaktärerna från boken.

·      Vi ser tillsammans en film på youtube om hur man gör filmer med stop motion, samt exempel på hur en stop motion-film kan se ut.

·      Tillsammans skapar ni bakgrunder och figurer till er berättelse, samt annan rekvisita.

·      Ni bygger upp de olika scenerna och fotograferar/animerar med iPad i iStopMotion.

·      Ni sparar er animerade stop motion-film och öppnar den i iMovie för att lägga till ljud i form av ert manus, samt ljudeffekter.

·      Ni redovisar ert arbete för klassen när det är klart.

 

 

Arbetsordning:

·      Läsa bok tillsammans

·      Läsförståelse

·      Skapa manus

·      Skapa bakgrund, figurer och rekvisita.

·      Fotografera/animera

·      Ljud och ljudeffekter

·      Redovisning

 

 

 

Examination (vad och hur)

I bild bedöms du efter:

·      Hur välgjord ditt arbete är och hur du får fram berättelsen på ett bra sätt med hjälp av karaktärerna och rekvisita (bildframställning).

·      Hur väl du kan använda de olika teknikerna och materialen, som tex. färgpennor och iStopMotion, samt komponera ihop de olika delarna till en animering (tekniker och uttryck).

·      Hur väl du kan komma på egna idéer till din uppgift och att du kan ta beslut som leder dig framåt i arbetsprocessen (idébearbetning och arbetsprocess).

·      Du bedöms efter hur du kan presentera vad du har gjort och bedöma hur arbetet har gått (presentation och omdöme)

 

I svenska/sva bedöms du efter:

·      Du bedöms efter hur väl du kan läsa med flyt.

·      Du bedöms efter hur väl du kan återge innehållet i boken och på så vis visa läsförståelse.

·      Du bedöms efter hur väl du kan resonera om bokens budskap utifrån egna referensramar och egna erfarenheter.

·      Du bedöms efter hur väl din berättande text till manuset håller en röd tråd och har en fungerande handling.

·      Du bedöms efter hur väl ni förstärker er berättelse med hjälp av bilderna i er animerade film.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3

Matriser

Sv Bl SvA
Åk 1-3 Bild - Animering i StopMotion

Kunskapskrav
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
BILDFRAMSTÄLLNING
Förmåga att kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.
Eleven kan framställa berättande och informativa bilder med stöttning av läraren.
TEKNIKER
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan använda olika tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
UTTRYCK
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan kombinera olika bildelement.
IDÉBEABETNING
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan med stöttning av läraren utveckla idéer utifrån given inspirationskälla.
ARBETSPROCESS
Förmåga att skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
Eleven kan med viss stöttning av läraren ta beslut som leder framåt.
PRESENTATION
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan berätta hur de har tänkt och gjort med hjälp av stödfrågor från läraren.
OMDÖME
Förmåga att undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder
Eleven kan berätta hur arbetet har gått och hur slutresultatet blev med hjälp av stödfrågor från läraren.

Sv Bl SvA
Åk 1-3 Svenska/Sva Läsutveckling - Animering i StopMotion

Avstämning A
LÄSA - BOKSTÄVER OCH BERÄTTANDE TEXT Eleven har knäckt läskoden och visar förståelse för innehållet.
Avstämning B
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT Eleven tar hjälp av flera olika sätt för att fördjupa förståelsen av det lästa, märker om det blir problem med förståelsen samt läser med hjälp av både ljudning och ortografisk helordsläsning.
Avstämning C
LÄSA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVADE TEXT Eleven använder flera olika sätt att bemöta det lästa för att fördjupa förståelsen samt läser med flyt både kortare och längre texter
Eleven namnger i stort sett alla bokstäver och vet hur de låter.
Eleven är fortfarande beroende av ljudningsstrategin, men läsningen börjar automatiseras alltmer med hjälp av ortografisk helordsläsning.
Eleven läser texter med flyt och förståelse där ortografisk helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven urskiljer ord i meningar.
Eleven läser enkla meningar med flyt.
Eleven utnyttjar den mer avancerade ljudningsstrategin vid okända eller komplicerade ord.
Eleven läser ord och enkla meningar med hjälp av både logografisk helordsläsning och ljudningsstrategin.
Eleven stannar upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord och sammanhang.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven prövar att läsa om och korrigera sig själv på lärarens uppmaning.
Eleven läser för det mesta om och korrigerar då sig själv vid behov.
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Eleven visar förståelse för texters innehåll genom att återge delar av innehållet och besvara frågor.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven visar förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra det med egna erfarenheter.
Eleven börjar använda olika förståelsestrategier som att leta efter ledtrådar, dra slutsatser och göra förutsägelser under och efter läsningen
Eleven drar slutsatser och gör förutsägelser under och efter läsningen.
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor

Sv Bl SvA
Åk 1-3 Svenska/Sva Skrivutveckling - Animering i StopMotion

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll.
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.

Sv Bl SvA
Åk 3 - Svenska/Sva - Presentation - Animering med Stop Motion

Kunskapskrav
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Muntlig presentation
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Kombinera text och estetiska uttryck
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: